• Shembull i kredisë


 • Kalkulatori i kredisë


 • Kërkesë


 • Pyetjet më shpesh të parashtruara


 • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Tip – Top kredi konsumi


E RËNDËSISHME: Për shkak të rrethanave që vijnë nga kriza e koronës (Covid-19), Banka nuk do t'i aprovojë përkohësisht këto produkte. Ju lutemi ndiqni linkun për ofertën aktualisht të vlefshme të kredisë: OFERT PËR KREDI PËR PERSONA FIZIKË E CILA VLEN PËR MOMENTIN

 
Tip – Top kredia e konsumit u dedikohet të gjithë personave fizikë me aftësi kreditore në marrëdhënie të rregullt pune në administratën publike ose firmat që janë të pranueshme për Bankën, të cilët rrogën e tyre e marrin pëmes llogarisë së transaksionit në Komercijalna Banka AD Skopje me vlerë mbi 12.000 denarë dhe të cilët janë shfrytëzues të të paktës dy produkteve për persona fizikë në Bankë (kartë debiti, kartë krediti, depozitë kursimi ose kredi).
 
Nëse kredikërkuesi i i plotëson kushtet dhe kriteret e kërkuara nga Banka, kredia i miratohet në afat prej 24 orë pas kompletimit të dokumentacionit.

APLIKO ONLINE Për përdoruesit e shërbimeve bankare elektronike, të cilët kanë opsion për pagesë, është mundësuar një procedurë më e shpejtë dhe më e thjeshtë për aplikim online për kredi.

 

Shuma e kredisë
prej 10.000,00 denarë deri në 900.000,00 denarë
Afati i shlyerjes
prej 12 muaj deri në 84 muaj
Norma nominale e interesit
10,27% vjetore, e ndryshueshme me klauzolë në dënarë
(norma referuese e interesit prej 1,53% e rritur për 8.74%, por jo më shumë se Interesi ligjor ndëshkimor për kërkesat në denarë , i cili aktualisht është 9,5%)*

*Si normë referuese e interesit përdoret norma që është shpallur dhe që është në dispozicion në ueb faqen e BPRM (www.nbrm.mk)  në çdo 25.06 dhe në çdo  25.12  me titull “norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore” dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit). Norma referuese e interesit që vlen për momentin është 1.53%. Banka do ta shpallë rregullisht në faqen e saj të internetit normën e vlefshme referuese të interesit për llogaritjen e interesit. KËTU
 
Norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (NSHP)
10,57% vjetore (në shumën e NSHP ndikon afati i shlyerjes së kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshira në llogaritjen e NSHP dhe shuma e normës nominale të interesit)
Shlyerja e parakohshme
Pa pagesë për shlyerjen e parakohshme të pjesërishme ose të plotë të kredisë
Kriteret
 • të ardhura mujore mbi 12.000 denarë
 • kësti mujor duhet të jetë 1/2 e të ardhurave neto mujore të kërkuesit të kredisë  
 • gjatë pagesës së këstit të fundit, mosha e kredikërkuesit nuk duhet të të kalojë 70 vjeç
 • gjatë pagesës së këstit të fundit, mosha e garantuesve nuk duhet të kalojë 62 vjet për gra dhe 64 vjet për burra
Disbursimi
 • periudha maksimale për disbursimin e kredisë është 60 ditë prej ditës së miratimit të saj
 • mjetet paguhen në llogarinë e transaksionit të shfrytëzuesit të kredisë
Shpenzimet e kredisë
 • 2% nga shuma e kredisë, minimum 500,00 denarë
 • 300,00 denarë për aplikimin dhe procesimin e kredisë
 • shpenzimet për interesin e greis periudhës (interesi i periudhës greis llogaritet prej ditës së disbursimit të mjeteve deri në ditën e fillimit të shlyerjes së kredisë sipas normës së interesit të barabartë me normën e interesit të kredisë)
 • shpenzimet për kambial  
Sigurimi
 • ndalesë administrative e rrogës ose urdhër periodik për kompanitë/firmat që nuk lëshojnë ndalesa administrative
 • kambiali dhe deklarata kambiale
 • pa garantues për kredi deri në 450.000,00 denarë (pas analizës dhe vlerësimit të bërë të kredisë, Banka mund të kërkojë sigurim shtesë – një garantues me aftësi kreditimi)
 • dy garantues për kredi prej 450.000,00 deri në 900.000,00 denarë
Mënyra e shlyerjes
 • këste mujore
 • pagesa e anuitetit – në ditën e 16të të muajit
Dokumentacioni i nevojshëm
 • kopje e letërnjoftimit të vlefshëm
 • për të punësuarit në firmat private të pranueshme për Bankën– formulari PP53 (Deklarata e pranimit nga Drejtoria e të hyrave publike) aftësia paguese (solventiteti) për 3 muajt e fundit në llogarinë bankare nga banka në të cilën janë depozitues (për depozituesit e Bankës Komercijale nuk është i nevojshëm solventiteti, ndërsa për ata që e marrin rrogën në Komercijalna banka AD Skopje nuk nevojiten formularët PP53)  


Banka Komercijalna Banka AD Skopje ruan të drejtën të refuzojë kërkesën për kredi

 

* Më shumë informata në:

qendrën për kontakt:
(02) 3 296 800

contact@kb.com.mk

ose në potrosuvacki.krediti@kb.com.mkPersonat për kontaktNatasa Baljuk Ristovska, Pëgjegjës i shërbimit për miratimin dhe shfrytëzimin e kredive
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Julijana Nikcevska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor në
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk