• Shembull i kredisë


 • Kalkulatori i kredisë


 • Kërkesë


 • Pyetjet më shpesh të parashtruara


 • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kredi e siguruar me kambial pa garantues

 

 

E RËNDËSISHME: Për shkak të rrethanave që vijnë nga kriza e koronës (Covid-19), Banka nuk do t'i aprovojë përkohësisht këto produkte. Ju lutemi ndiqni linkun për ofertën aktualisht të vlefshme të kredisë: OFERT PËR KREDI PËR PERSONA FIZIKË E CILA VLEN PËR MOMENTIN 

 
Kjo kredi u ofrohet të gjithë personave fizikë me aftësi kreditore në marrëdhënie të rregullt pune të cilët rrogën e tyre e marrin pëmes llogarisë së transaksionit në Komercijalna Banka AD Skopje.


APLIKO ONLINE Për përdoruesit e shërbimeve bankare elektronike, të cilët kanë opsion për pagesë, është mundësuar një procedurë më e shpejtë dhe më e thjeshtë për aplikim online për kredi.

 

Shuma e kredisë
prej 10.000,00 denarë deri në 300.000,00 denarë
Afati i shlyerjes
prej 12 muaj deri në 66 muaj
Norma nominale e interesit
10,57% në bazë vjetore, e ndryshueshme me klauzolë në denarë
(norma referuese e interesit prej 1.53% e rritur për 9.04%,
por jo më shumë se Interesi ligjor ndëshkimor për kërkesat në denarë , i cili aktualisht është 9.5%)*
 
 
*Si normë referuese e interesit përdoret norma që është shpallur dhe që është në dispozicion në ueb faqen e BPRM (www.nbrm.mk)  në çdo 25.06 dhe në çdo  25.12  me titull “norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore” dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit). Norma referuese e interesit që vlen për momentin është 1.53%. Banka do ta shpallë rregullisht në faqen e saj të internetit normën e vlefshme referuese të interesit për llogaritjen e interesit. KËTU
 
Norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (NSHP)
10,91% në bazë vjetore (në shumën e NSHP ndikon afati i shlyerjes së kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshira në llogaritjen e NSHP dhe shuma e normës nominale të interesit)
Shlyerja e parakohshme
Pa pagesë për shlyerjen e parakohshme të pjesërishme ose të plotë të kredisë
Kriteret
 • kësti mujor duhet të jetë 1/3 e të ardhurave neto mujore të kërkuesit të kredisë
 • gjatë pagesës së këstit të fundit, mosha e kredikërkuesit nuk duhet të të kalojë 70 vjeç
 • pa garantues
Disbursimi
 • periudha maksimale për disbursimin e kredisë është 60 ditë prej ditës së miratimit të saj
 • mjetet paguhen në llogarinë e transaksionit të shfrytëzuesit të kredisë
Shpenzimet e kredisë
 • 2% nga shuma e kredisë, minimum 500,00 denarë
 • 300,00 denarë për aplikimin dhe procesimin e kredisë
 • shpenzimet për interesin e greis periudhës (interesi i periudhës greis llogaritet prej ditës së disbursimit të mjeteve deri në ditën e fillimit të shlyerjes së kredisë sipas normës së interesit të barabartë me normën e interesit të kredisë)
 • shpenzimet për kambial
Mënyra e shlyerjes
 • këste mujore
 • pagesa e anuitetit – në ditën e 16të të muajit
Sigurimi
 • ndalesë administrative e rrogës
 • kambiali dhe deklarata kambiale
 • Pas analizës dhe vlerësimit të bërë të kredisë, Banka mund të kërkojë sigurim shtesë – një garantues me aftësi kreditimi ku 1/3 e të ardhurave të tij/saj mujore do të mbulojë këstin mujor.
Dokumentacioni i nevojshëm
 • kopje e letërnjoftimit të vlefshëm
 • për të punësuarit në firmat private të pranueshme për Bankën– formulari PP53 (Deklarata e pranimit nga Drejtoria e të hyrave publike) aftësia paguese (solventiteti) për 3 muajt e fundit në llogarinë bankare nga banka në të cilën janë depozitues (për depozituesit e Bankës Komercijale nuk është i nevojshëm solventiteti, ndërsa për ata që e marrin rrogën në Komercijalna banka AD Skopje nuk nevojiten formularët PP53)  


Komercijalna Banka AD Skopje ruan të drejtën të refuzojë kërkesën për kredi
 

* Më shumë informata në:

qendrën për kontakt:
(02) 3 296 800

contact@kb.com.mk

ose në potrosuvacki.krediti@kb.com.mkPersonat për kontaktNatasa Baljuk Ristovska, Pëgjegjës i shërbimit për miratimin dhe shfrytëzimin e kredive
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Julijana Nikcevska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor në
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk