• Shembull i kredisë


 • Kalkulatori i kredisë


 • Kërkesë


 • Kërkesë


 • Pyetjet më shpesh të parashtruara


 • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kredia në para të gatshme për pensionistët plus
Dedikimi
Për pensionistët, të cilët e pranojnë pensionin në llogarinë e hapur në Bankë dhe i plotësojnë kushtet për pension sipas moshës në pajtim me rregullat ligjore
Pensioni minimal
9.000,00 denarë
Shuma e kredisë
prej 10.000,00 denarë deri 500.000,00 denarë
Afati i shlyerjes
prej 12 muaj deri  60 muaj
Norma nominale e interesit
7,22% vjetore, e ndryshueshme me klauzolë në denarë
(norma referuese e interesit prej 1.53% e rritur për 5,69%.)*
 
*Si normë referuese e interesit përdoret norma që është shpallur dhe që është në dispozicion në ueb faqen e BPRM (www.nbrm.mk)  në çdo 25.06 dhe në çdo  25.12  me titull “norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore” dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit). Norma referuese e interesit që vlen për momentin është 1.53%. Banka do ta shpallë rregullisht në faqen e saj të internetit normën e vlefshme referuese të interesit për llogaritjen e interesit. KËTU
 
Norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (NSHP)
8.44% vjetore (mbi lartësinë e NSHP ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e harxhimeve të kredisë që janë të përfshira në llogaritjen e NSHP-së dhe lartësia e normës nominale të interesit)
Shlyerja e parakohshme
Pa provizion për shlyerjen e parakohshme të pjesshme ose të plotë të kredisë
Kriteret
 • kësti (anuiteti) mujor duhet të mbulohet me 1/3 e të ardhurave mujore të aplikuesit të kredisë
 • gjatë maturimit të anuitetit të fundit, mosha e aplikuesit të kredisë nuk duhet të kaloj 72 vjeç
 • aplikuesit e kredisë duhet të posedojnë kartë debiti të lëshuar nga Banka dhe/ose të jenë shfrytëzues të bankingut elektronik
 • garantuesit duhet të jenë të punësuar në kompani të pranueshme për Bankën, kurse gjatë maturimit të anuitetit të fundit, mosha e garantuesve nuk guxon të tejkalojë 62 vjet për gratë dhe 64 vjet për burrat.
Sigurimi
 • Për kredi deri 100.000,00 denarë pa garantues
 • Për kredi mbi 100.000,00 denarë deri 300.000,00 denarë nevojitet 1 garantues me aftësi kreditore
 • Për kredi mbi 300.000,00 denarë deri 500.000,00 denarë nevojiten 2 (dy) garantues me aftësi kreditore
 • Urdhërpagesë të përhershme mbi llogarinë e aplikuesit të kredisë
 • Ndalesë administrative në rrogë të garantuesit/sve për kredi mbi 100.000,00 denarë
 • Kambial dhe deklaratë kambiali të nënshkruar nga aplikuesi dhe garantuesi/it
Pagesa
 • Afati maksimal i shfrytëzimit të kredisë është 60 ditë nga dita e miratimit
 • Mjetet paguhen në llogarinë e transaksionit të shfrytëzuesit të kredisë
Harxhimet e kredisë
 • 2% nga shuma e kredisë, më së paku 500,00 denarë
 • 300,00 denarë për aplikim dhe përpunim të kredisë
 • Harxhimet për interesin e greis periudhës (interesi i periudhës greis llogaritet prej ditës së shfrytëzimit të mjeteve deri në ditën e fillimit të shlyerjes së kredisë sipas normës së interesit të barabartë me normën e interesit të kredisë)
 • shpenzime për kambial
Mënyra e pagesës
 • anuitetet mujore
 • maturimi i anuitetit – në datën 16 të secilit muaj
Dokumentacioni i nevojshëm
 • kërkesë për kredi
 • kopje të letërnjoftimeve të vlefshme
 • taloni i pensionit të fundit


Komercijalna Banka AD Skopje ruan të drejtën të refuzojë kërkesën për kredi

 

* Më shumë informata në:

qendrën për kontakt:
(02) 3 296 800

contact@kb.com.mk

ose në potrosuvacki.krediti@kb.com.mkPersonat për kontaktNatasa Baljuk Ristovska, Pëgjegjës i shërbimit për miratimin dhe shfrytëzimin e kredive
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Julijana Nikcevska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor në
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk