• Shembull i kredisë


 • Kalkulatori i kredisë


 • Kërkesë


 • Pyetjet më shpesh të parashtruara


 • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

 

KREDI KONSUMI DERI NË 15.000,00 EURO ME EUR KLAUZOLË 

Kredia u dedikohet klientëve të rinj ose të përhershëm me aftësi kreditore të Bankës që janë në marrëdhënie të rregullt pune në administratën publike, përfaqësitë e huaja diplomatike në RM ose në kompanitë që janë të pranueshme për Bankën, që marrin rrogat në llogari transaksionale të Bankës, që gëzojnë të drejtën e pensionit në baza tjera, dhe jo në bazë të arritjes së kufirit ligjor të moshës. Kërkuesit e kredisë duhet të marrin rrogë/pension me vlerë prej mbi 12.000 denarë dhe të kenë të paktën tre produkte për persona fizikë në Bankë (kartë debiti, kartë krediti, depozitë kursimi, kredi, E-banking -shërbime elektronike përmes internetit, ose SMS Banking –shërbime bankare përmes SMS).

Nëse kredikërkuesi i plotëson kushtet dhe kriteret e kërkuara nga Banka, kredia i miratohet në afat prej 24 orësh pas kompletimit të dokumentacionit.

 


Shuma e kredisë  prej 350.00 EUR deri në 15.000 EUR në kundërvlerë të denarit
Afati i shlyerjes prej 12 muaj deri në 90 muaj
Norma nominale e interesit
6%
7,6%
në bazë vjetore, e ndryshueshme me EUR klauzolë
(EURIBOR njëmujor + 7,6%, por jo më pak se 7,6%)*
 

*Norma e EURIBOR-it njëmujor do të shpallet në çdo 31.12 dhe në çdo 30.06 në ueb faqen e Bankës dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit) KËTU. Nëse norma ka vlerë negative, në llogaritjen e normës nominale të interesit e njëjta do të merret me vlerë 0,00
 
Norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (NShP) 7,49% në bazë vjetore (në lartësinë e NShP ndikon afati i shlyerjes së kredisë, shuma e kredisë, shuma e harxhimeve të kredisë që janë të përfshira në llogaritjen e NShT dhe lartësia e normës nominale të interesit)
Shlyerja e parakohshme Pa provizion për shlyerjen e parakohshme të pjesërishme ose të plotë të kredisë
Kriteret
 • të ardhura mujore prej mbi 12.000 denarë,
 • kësti mujor duhet të jetë 1/2 e të ardhurave neto mujore të kredikërkuesit, 
 • gjatë pagesës së këstit të fundit, mosha e kredikërkuesit nuk duhet të kalojë 70 vjeç, përveç kredikërkuesve pensionerë mosha e së cilëve nuk duhet të kalojë 62 vjet për gra dhe 64 vjet për burra

Disbursimi
 • periudha maksimale për disbursimin e kredisë është 60 ditë prej ditës së miratimit të saj,
 • mjetet paguhen në llogarinë e transaksionit të kredikërkuesit.  
Shpenzimet e kredisë
 • 300,00 denarë për miratimin e vlerës së kredisë,
 • 300,00 denarë për aplikimin dhe procesimin e kredisë,
 • shpenzimet për interesin e kredisë me periudhë lehtësuese (Grejs periudhë), e cila llogaritet për periudhën prej ditës së shfrytëzimit të mjeteve deri në ditën e fillimit të pagesës së kredisë sipas normës së interesit të caktuar për kredinë përkatëse),
 • shpenzimet për kambial  
Sigurimi
 • Ndalesë administrative nga rroga ose urdhër periodik për firmat që nuk aprovojnë ndalesën administrative,
 • urdhër periodik për kredikërkuesit pensionerë,
 • kambiali dhe deklarata kambiale,
 • pa garantues (pas analizës dhe vlerësimit të bërë të kredisë, Banka mund të kërkojë sigurim shtesë – një garantues me aftësi kreditimi).
Mënyra e pagesës
 • Këstet mujore,
 • Pagesa e këstit – në ditën e 16të të muajit.
Dokumentacioni i nevojshëm
 • aplikacioni për kredi
 • kopje e letërnjoftimit të vlefshëm
 • për të punësuarit në firmat private të pranueshme për Bankën – formulari PP53 (Deklarata e pranimit nga Drejtoria e të hyrave publike) për 3 muajt e fundit dhe aftësia paguese (solventiteti) në llogarinë bankare nga banka në të cilën janë depozitues (për depozituesit e Komercijalna Banka AD Skopje nuk është i nevojshëm solventiteti)
 • për pensionerët - çeku i pensionit të fundit


Komercijalna Banka AD Skopje ruan të drejtën të refuzojë kërkesën për kredi.Kontaktoni personaNatasa Baljuk Ristovska, Pëgjegjës i shërbimit për miratimin dhe shfrytëzimin e kredive
Telefon: (02) 3168-290
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Julijana Nikcevska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor në
Telefon: (02) 3168-298
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk