• Барање


 • Најчесто поставувани прашања


 • Барање за регистрација на клиентКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Рамковен револвинг кредит-лимитВАЖНО: Поради околностите произлезени од корона-кризата (Ковид-19), Банката привремено нема да ги одобрува овие производи. Ве молиме следете го линкот до моментално важечката понуда на кредити: ПОНУДА НА КРЕДИТИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОЈА ВАЖИ ВО МОМЕНТОВ


Рамковниот револвинг кредит-лимит е поволно и едноставно решение за кредитоспособни физички лица со редовни месечни примања кои имаат потреба од користење на повеќе производи и услуги на Банката.
Доколку истовремено Ви се потребни повеќе видови кредити, избегнете го поединечното солемнизирање на договорите за залог и одлучете се за рамковниот револвинг кредит-лимит.
Во рамките на висината на одобрениот кредит-лимит, согласно кредитната способност можете истовремено да користите финансиски средства за повеќе намени.
Намена Средствата од одобрениот рамковен револвинг кредит-лимит може да се користат еднократно или повеќекратно, за следните намени:
 • ненаменски кредити обезбедени со хипотека на недвижен имот;
 • кредити за купување, изградба, доградба или реконструкција на недвижен имот;
 • одобрување на кредитни лимити што ќе се користат преку кредитни картички и други видови кредитни изложености;
 • издавање гаранции;
 • обезбедување на претходно одобрени кредити, гаранции, кредитни лимити на картички и други изложености.
Износ на рамковниот револвинг кредит-лимит зависи од вредноста на обезбедувањето
Рок за користење на средствата до 5 години
Обезбедување хипотека на недвижен имот чија проценета вредност изнесува 135% од износот на рамковниот револвинг кредит-лимит
Потребна документација
 • барање за рамковен револвинг кредит-лимит;
 • копија од валидна лична карта;
 • за вработени во приватни фирми прифатливи за Банката, образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 3 месеци и солвентност на жиро-сметка од банката во која се депоненти (за депоненти на Комерцијална банка не е потребна солвентност, а за приматели на плата во Комерцијална банка АД Скопје не се потребни ПП53 обрасци);
 • имотен лист за објектот што се става под хипотека;
Трошоци
 • трошоци за проценка на недвижен имот (2.000,00 денари)
 • нотарска награда за солемнизација на договор за залог (од 100,00 до 200,00 евра)
 • Надомест за проценка на вредноста  на недвижниот имот (повеќе на линк)

   


Комерцијална банка АД Скопје го задржува дискреционото право да го одбие барањето за кредит

* Повеќе информации на:

контакт центар:
(02) 3 296 800

contact@kb.com.mk

или на емаил: naselenie.krediti@kb.com.mk

Кредитоспособноста на барателот ќе се анализира пред секое поединечно кредитно задолжување, согласно критериумите кои се применуваат за одобрување на поединечните производи.Условите на користење, отплатата и роковите на достасување ќе се утврдуваат при секое поединечно користење, согласно условите кои се применуваат за поединечните видови кредити за физички лица во Комерцијална банка АД Скопје.
Лица за контактНаташа Баљук Ристовска, Раководител на одделение за одобрување и користење на кредити
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Јулијана Никчевска, Самостоен стручен соработник-контролор во Одделение за одобрување и користење на кредити
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk