• Kërkesë


 • Pyetjet më shpesh të parashtruara


 • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kredia kornizë revolving-limit

E RËNDËSISHME: Për shkak të rrethanave që vijnë nga kriza e koronës (Covid-19), Banka nuk do t'i aprovojë përkohësisht këto produkte. Ju lutemi ndiqni linkun për ofertën aktualisht të vlefshme të kredisë: OFERT PËR KREDI PËR PERSONA FIZIKË E CILA VLEN PËR MOMENTIN


Kredia kornizë revolving-limit është një zgjedhje e mirë dhe e favorshme për pesonat fizikë me aftësi kredituese që kanë të ardhura të rregullta mujore dhe që kanë nevojë për të përdorur më shumë produkte dhë shërbime të Bankës.
Në qoftë se në të njëjtën kohë keni nevojë për më shumë lloje të kredive, shmangni solemnizimin e marrëveshjeve të lënies peng dhe zgjidhni kredinë kornizë revolving-limit.
Varësisht nga aftësia kreditore, në kuadër të revolving-limit kredisë së aprovuar, Ju mundeni në të njëjtën kohë të shfrytëzoni mjete për më shumë qëllime.Qëllimi i kredisë Mjetet e aprovuara të kredisë kornizë revolving-limit mund të përdoren për:
 • kredinë pa dedikim të siguruara me hipotekë mbi pasurinë e patundshme;
 • kredinë për blerje, ndërtim ose rindërtim të pasurisë së patundshme;
 • aprovimin e limiteve kreditore që do të përdoren përmes kartave të kreditit dhe ekspozimeve tjera kreditore;
 • lëshimin e garancive;
 • sigurimin e kredive, garancive, limiteve kreditore të kartelave dhe ekspozimeve tjera kreditore të aprovuara më parë.
Shuma e kredisë kornizë revolving-limit varet nga vlera e sigurimit
Afati i përdorimit të mjeteve deri në 5 vjet
Sigurimi peng mbi pasurinë e patundshme vlera e së cilës shkon 135% nga vlera e kredisë kornizë revolving-limit
Dokumentacioni i nevojshëm
 • kërkesë për kredi kornizë revolving-limit;
 • kopje e letërnjoftimit të vlefshëm;
 • për të punësuarit në firmat private të pranueshme për Bankën, formulari PP53 (Deklarata e pranimit nga Drejtoria e të hyrave publike) aftësia paguese (solventiteti) për 3 muajt e fundit në llogarinë bankare nga banka në të cilën janë depozitues (për depozituesit e Bankës Komercijale nuk është i nevojshëm solventiteti, ndërsa për ata që e marrin rrogën në Komercijalna banka AD Skopje nuk nevojiten formularët PP53) 
 • fletë pronësie për objektin që vendoset nën hipotekë;
Shpenzimet
 • shpenzimet për vlerësimin e pasurisë së patundshme (2.000,00 denarë)
 • shpenzimet noteriale për solemnizim të marrëveshjes hipotekare (prej 100,00 deri në 200,00 euro)


Banka Komercijalna Banka AD Skopje ruan të drejtën të refuzojë kërkesën për kredi


* Më shumë informata në:

qendrën për kontakt:
(02) 3 296 800

contact@kb.com.mk

ose në naselenie.krediti@kb.com.mk

Aftësia kredituese e kredikërkuesit do të analizohet para dhënies së kredisë, në përputhje me kriteret e caktuara për aprovim të produkteve individuale.

Kushtet e disbursimit, shlyerja dhe maturimi do të caktohen për çdo disbursim, në përputhje me kriteret e caktuara për llojet individuale të kredive për personat fizikë në Komercijalna Banka AD Skopje.Personat për kontaktNatasa Baljuk Ristovska, Pëgjegjës i shërbimit për miratimin dhe shfrytëzimin e kredive
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Julijana Nikcevska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor në
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk