• Пример за кредитот


 • Кредитен калкулатор


 • Барање


 • Најчесто поставувани прашања


 • Барање за регистрација на клиентКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Кредит врз основа на хипотека на недвижен имотВАЖНО: Поради околностите произлезени од корона-кризата (Ковид-19), Банката привремено нема да ги одобрува овие производи. Ве молиме следете го линкот до моментално важечката понуда на кредити: ПОНУДА НА КРЕДИТИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОЈА ВАЖИ ВО МОМЕНТОВ

Денарскиот кредит е наменет за сите кредитоспособни физички лица во редовен работен однос или пензионери кои ја примаат пензијата преку трансакциска сметка во Банката.
 
Денарскиот кредит со Еур клаузула е наменет за кредитоспособни физички лица во редовен работен однос во јавната администрација или фирми прифатливи за Банката кои примаат плата на трансакциска сметка во Банката или пензионери кои ја примаат пензијата преку трансакциска сметка во Банката. 


Износ на кредитот
зависи од кредитната способност и вредноста на хипотеката
Рок на отплата
до 90 месеци
Грејс период
Можност за користење на грејс период до 12 месеци. За времетраењето на грејс периодот се пресметува и наплатува само интеркаларна камата.
Номинална каматна стапка
8,82% годишна, променлива за денарски кредит (референтна каматна стапка од 1,53% зголемена за 7,29%)*
7,5%
годишна, променлива за денарски кредит со Еур клаузула (едномесечен ЕУРИБОР + 7,5%, но не помалку од 7,496%)**
 
*Како референтна каматна стапка се користи стапката што е објавена и достапна на веб-страницата на НБРМ (www.nbrm.mk)  на  секој 25.06. и на секој  25.12.  под називот „каматната стапка на денарски депозити без валутна клаузула“ и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието). Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,53%.  Банката на својата веб-страница редовно ќе ја објавува важечката референтна каматна стапка за пресметка на каматата. ТУКА
 
**Стапката на едномесечниот ЕУРИБОР ќе биде објавена на секој 31.12. и на секој 30.06. на веб-страницата на Банката  и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието). ТУКА Доколку стапката  има негативна вредност, во пресметката на номиналната каматна стапка истата ќе се зема со вредност 0,00
 
Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)
9,41% годишна за денарски кредит
8,29% годишна за денарски кредит со Еур клаузула
(врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка). Нотарските трошоци, трошоците за упис на заложното право во соодветната јавна книга и трошоците за осигурување на заложениот недвижен имот од основни ризици не се вклучени во пресметката на СВТ и паѓаат на товар на корисникот на кредитот.
Предвремена отплата
Без провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот
Критериуми
 • Mесечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот. Како месечни примања ќе се сметаат и други годишни или месечни примања што подлежат на оданочување согласно Законот за персонален данок на доход и кои можат да се документираат.
  при доспевање на последниот ануитет, возраста на кредитобарателот не треба да надминува 70 години
 • во кредитот може да се вклучат уште двајца кредитобаратели кои не мора да се во роднинска врска, но мора да се кредитоспособни
Исплата
 • максималниот рок на искористување на кредитот е 60 дена од денот на одобрување
 • средствата се исплаќаат на трансакциската сметка на кредитокорисникот
Трошоци за кредитот
 • 0,5% од износот на кредитот за денарски кредит или
 • 1,5% од износот на кредитот за денарски кредит со Еур клаузула (минимум 500,00 денари) - надомест за одобрување и администрирање на кредит
 • 400,00 денари за аплицирање и обработка на кредитот
 • трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот)
 • Надоемст за проценка на вредноста на недвижниот имот (повеќе на линк)
 • Нотарски и адвокатски трошоци за Договорот за залог согласно соодветната Тарифа 
 • трошоци за упис на заложно право врз недвижниот имот во корист на Банката во соодветната јавна книга 
 • трошоци за полиса за осигурување на заложениот недвижен имот од основни ризици 
Начин на отплата
 • месечни ануитети
 • достасување на ануитет - на секој 16 во месецот
Обезбедување
 • хипотека на недвижен имот во вредност од 140% од износот на кредитот
 • административна забрана од плата
 • полиса за осигурување на заложениот недвижен имот винкулирана во полза на Банката и обновувана за целото времетраење на кредитот
Потребна документација
 • копии од валидни лични карти за сите учесници во кредитот
 • за вработени во приватни фирми прифатливи за Банката – образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 3 месеци и солвентност на жиро-сметка од банката во која се депоненти (за депоненти на Комерцијална банка АД Скопје не е потребна солвентност, а за приматели на плата во Комерцијална банка АД Скопје не се потребни ПП53 обрасци)
 • извод од матична книга на родени/венчани 
 • имотен лист за недвижниот имот што се нуди како обезбедување


Комерцијална банка АД Скопје го задржува дискреционото право да го одбие барањето за кредит
 
* Повеќе информации на:

контакт центар:
(02) 3 296 800

contact@kb.com.mk

или на naselenie.krediti@kb.com.mk

 
 


Лица за контактНаташа Баљук Ристовска, Раководител на одделение за одобрување и користење на кредити
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Јулијана Никчевска, Самостоен стручен соработник-контролор во Одделение за одобрување и користење на кредити
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk