• Shembull i kredisë


 • Kalkulatori i kredisë


 • Kërkesë


 • Pyetjet më shpesh të parashtruara


 • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

     

Kredi për blerje ose ndërtim të pasurisë së patundshme

 

Kredia në denarë me EUR klauzolë u dedikohet personave fizikë me aftësi kreditore në marrëdhënie të rregullt pune në administratën publike ose në kompanitë që janë të pranueshmë për Bankën dhe pensionistëve të cilët pensionet e tyre i marrin përmes llogarisë së transaksionit në Bankë. 

 

Qëllimi i kredisë
 • blerje, ndërtim ose rindërtim i banesës, shtëpisë ose hapësirës afariste
 • blerje e tokës për ndërtim
 • rifinancim i ndonjë kredie tjetër për shtëpi
Shuma e kredisë varet nga aftësia kreditore e personit dhe nga vlera e hipotekës
Pjesëmarrje vetanake
 • minimum 30% e çmimit të shitblerjes së banesës nëse është subjekt i hipotekës
 • minimum 15% e çmimit të shitblerjes së banesës, nëse është subjekt i hipotekës dhe blihet prej kompanive të ndërtimit me të cilat Banka ka lidhur Marrëveshje për bashkëpunim afarist.*
Afati i shlyerjes
 • deri në 18 vjet për blerje, ndërtim ose rindërtim të hapësirës afariste
 • deri në 30 vjet për të gjitha qëllimet tjera

 

periudhë lehtësuese (grejs periudhë) Mundësi për periudhë grejs prej 12 muaj. Banka do të llogarisë vetëm interesin e periudhës grejs gjatë kohëzgjatjes së periudhës lehtësuese grejs.
Norma nominale e interesit
Për opsionin 1
 
2,9% në bazë vjetore, fikse për 3 vitet e para dhe 5,9% në bazë vjetore, e ndryshueshme për kredinë në denarë me EUR klauzolë (EURIBOR njëmujor + 5,9%, por jo më pak se 5,9%)*
 
Për opsionin 2
4,85% në bazë vjetore, fikse për 5 vitet e para dhe 6,65% në bazë vjetore, e ndryshueshme për kredinë në denarë me EUR klauzolë

(EURIBOR njëmujor + 6.65%, por jo më pak se 6.65%)*

 

*Norma e EURIBOR-it njëmujor do të shpallet në çdo 31.12 dhe në çdo 30.06 në ueb faqen e Bankës dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit) KËTU. Nëse norma ka vlerë negative, në llogaritjen e normës nominale të interesit e njëjta do të merret me vlerë 0,00

 
Norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (NSHP)

Për opsionin 1
 
·         5,02% normë vjetore interesi për kredi për blerje, ndërtim, zgjerim ose rindërtim të banesës, shtëpisë.

·         5,33% normë vjetore interesi për kredi për blerje, ndërtim, zgjerim ose rindërtim të hapësirës afariste.

 

Për opsionin 2

·         5,89% normë vjetore interesi për kredi për blerje, ndërtim, zgjerim ose rindërtim të banesës, shtëpisë.

·         6,15% normë vjetore interesi për kredi për blerje, ndërtim, zgjerim ose rindërtim të hapësirës afariste.

 

(në shumën e NSHP ndikon afati i shlyerjes së kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshira në llogaritjen e NSHP dhe dhe shuma e normës nominale të interesit). Shpenzimet noteriale, shpenzimet për të regjistruar të drejtën e pengut – hipotekë e pasurisë së patundshme të regjistruar në kadastrin e pasurisë së patundshme dhe shpenzimet për sigurimin e pasurisë së patundshme të lënë peng nga rreziqet themelore nuk përfshihen në përllogaritjen e NSHP dhe bien në ngarkesë të shfrytëzuesit të kredisë.

Shlyerja e parakohshme Pa pagesë për shlyerjen e parakohshme të pjesërishme ose të plotë të kredisë
Kriteret
 • Kësti mujor duhet të jetë 1/2 e të ardhurave neto mujore të kërkuesit të kredisë. Si të ardhura mujore do të llogariten edhe të ardhurat tjera vjetore apo mujore të tatimit që janë subjekt i tatimit në përputhje me Ligjin për tatimin mbi të ardhurat personale dhe të cilat mund të dokumentohen.
 • gjatë pagesës së këstit të fundit, mosha e kredikërkuesit nuk duhet të të kalojë 70 vjeç
 • Kredikërkuesit mund ti bashkëngjiten edhe 2 aplikues të tjerë të cilët mund të mos jenë në lidhje familjare por të kenë besueshmëri kreditore (nëse këto bashkë-aplikantë nuk janë anëtarë të familjes së ngushtë të aplikantit kryesor, gjatë vlerësimit të aftësive të tyre kreditore do të merren parasysh vetëm 1/2 e të ardhurave të tyre të lira mujore)
Disbursimi
  Mjetet e kredisë i disbursohen:
  1. Shitësit:
 • kur shitësi është subjekt juridik
 • kur shitësi është person fizik, nëse lihet peng pasuria e patundshme që është subjekt i shitblerjes
  2. Kërkuesit të kredisë:
 • kur shitësi është person fizik, nëse lihet peng ndonjë pasuri tjetër e patundshme
 • për renovim

Shpenzimet për
kredinë

 • 4.000,00 denarë pagesë për miratimin dhe administrimin e kredisë 

  (për rifinancimin e kredive banesore në bankat tjera dhe në Bankë nuk paguhet kompensim)

 • 400,00 denarë për aplikimin dhe procedimin e kredisë
 • shpenzimet për interesin e greis periudhës (interesi i periudhës greis llogaritet prej ditës së disbursimit të mjeteve deri në ditën e fillimit të shlyerjes së kredisë sipas normës së interesit të barabartë me normën e interesit të kredisë)
 • Pagesë për vlerësimin e vlerës së pasurisë së paluajtshme (më shumë në linkun)
 • Shpenzimet noteriale dhe të avokaturës për Marrëveshjen hipotekare sipas Tarifës përkatëse
 • shpenzimet për të regjistruar të drejtën e pengut – hipotekë e pasurisë së patundshme të regjistruar në kadastrin e pasurisë së patundshme

 • shpenzimet për polisën e sigurimit të pasurisë së patundshme të lënë peng nga rreziqet themelore
Mënyra e pagesës
 • këste mujore
 • pagesa e anuitetit – në ditën e 16të të muajit
Sigurimi
 • hipoteka mbi pasurinë e patundshme me vlerë deri në 140% të shumës së kredisë (hipoteka mund t'i referohet pronës që blehet apo ndonjë pasurie tjetër që është në pronësi të kredikërkuesit ose të ndonjë personi tjetër)
 • ndalesa administrative nga rroga
 • polica e sigurimit të pasurisë së patundshme të lënë peng e vinkuluar në favor të Bankës dhe e ri-freskuar gjatë gjithë kohëzgjatjes së kredisë
Dokumentacioni
i nevojshëm
 • aplikacioni për kredi
 • kopje të letërnjoftimeve valide për të gjithë pjesëmarrësit në kredi
 • për të punësuarit në firmat private të pranueshme për Bankën, formulari PP53 (Deklarata e pranimit nga Drejtoria e të hyrave publike) aftësia paguese (solventiteti) për 3 muajt e fundit në llogarinë bankare nga banka në të cilën janë depozitues (për depozituesit e Bankës Komerciale nuk është i nevojshëm solventiteti)
 • për pensionerët – çeku i pensionit të fundit
 • Para-marrëveshje për shitblerje, të vërtetuar në noter ose dokumentacioni i përgjithshëm investues-teknik me leje për ndërtim dhe shuma e mjeteve të nevojshme
 • certifikata e lindjes/martesës si dëshmi e farefisnisë me bashkë-aplikuesit e kredisë
 • fletë pronësie për pasurinë e patundshme që ofrohet si sigurim
*Kompani të ndërtimit me të cilat Banka ka bashkëpunim afarist:
 • Adora Inzhenering Shkup
 • Aksis Konsalting ShPK (DOO)Strumica
 • Aktiva SHPK Shtip

 • Apeks Investment ShPKThP (Dooel) Shkup

 • Apeks Plus ShPKThP (Dooel) Shkup

 • Glic ShPKThP (Dooel) Kërçovë 
 • Glic SHPK Kërçovë/MD Invest Project SHPK Shkup

 • Golden ART Shkup 

 • Dabar Shkup
 • Elita Invest Shkup
 • ZSF ShPKThP (Dooel) Shkup
 • Impeksel 2 ShPKThP (Dooel)
 • Kat Kostov ShPK (DOO) Shkup
 • Hrising FS ShPKThP (Dooel) Shkup
 • Mega Kumanovë/Akustik Shkup
 • Multi office SHPK Shkup
 • Monteko Kompani ShPK (DOO) Tetovë  
 • Nastel Shkup
 • Novogradba ShPK (DOO) Shkup
 • Pelagonija AD Gostivar
 • Pelagonija Strumicë/Total Inzhenering Strumicë
 • Porta Inzhenering Grup ShPKThP (DOOEL) Shkup
 • River Development ShPKThP (Dooel) Shkup
 • Rojal Vase Probishtip
 • Sara - 4 ShPKThP (Dooel) Skopje
 • Turmak SHA Stamboll-Dega Shkup (Cevahir Sky City) – Më shumë
 • UPM Grup/Hromak Kumanovë
 • Urban Invest Kavadar
 • Florastat ShPKThP (Dooel) Shkup
 • Formlab ShPK (DOO) Shkup 
 • Hrising FS ShPK (DOO) Shkup
Komercijalna Banka AD Skopje ruan të drejtën të refuzojë kërkesën për kredi


Kontaktoni personaNatasa Baljuk Ristovska, Pëgjegjës i shërbimit për miratimin dhe shfrytëzimin e kredive
Telefon: (02) 3168-290
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Julijana Nikcevska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor në
Telefon: (02) 3168-298
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk