• Пример за кредитот


 • Кредитен калкулатор


 • Барање


 • Најчесто поставувани прашања


 • Барање за регистрација на клиентКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Потрошувачки кредит до 1.500.000 денари


 
Кредитот е наменет за кредитоспособни физички лица во редовен работен однос на неопределено време во јавната администрација, финансиски институции или дипломатски странски претставништва во РСМ или во фирми прифатливи за Банката, кои примаат плата на трансакциска сметка во Комерцијална банка АД Скопје во износ повисок од 14.500 денари. Доколку кредитобарателот ги исполнува критериумите на Банката, кредитот се одобрува во рок од 24 часа по комплетирање на документацијата.
 

AПЛИЦИРАЈ ONLINE – За корисниците на услугата електронска банка, кои имаат опција за плаќање, овозможена е побрза и поедноставна постапка за online аплицирање за кредит.

 

Износ на кредитот

од 10.000,00 денари до 1.500.000,00 денари

Рок на отплата од 12 до 95 месеци
Грејс период Можност за грејс период од 6 месеци. За времетраењето на грејс периодот се пресметува интеркаларна камата во висина на каматната стапка на кредитот .
Номинална каматна стапка 5% годишна, фиксна за првите 2 години
6,05% годишна, променлива за остатокот на периодот на отплата (референтна каматна стапка од 1,28% зголемена за 4,77%, но не повеќе од Законската казнена камата за денарски побарувања)* *Како референтна каматна стапка се користи стапката што е објавена и достапна на веб-страницата на НБРМ (www.nbrm.mk) на секој 25.06. и на секој 25.12. под називот „каматната стапка на денарски депозити без валутна клаузула“ и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието). Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,28%. Банката на својата веб-страница редовно ќе ја објавува важечката референтна каматна стапка за пресметка на каматата. ТУКА
Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ) 5,8% годишна (врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка)
Предвремена отплата Без провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот
Критериуми
 • месечни примања во износ повисок од 14.500 денари
 • месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот
 • кредитобарателот да е корисник на електронско банкарство
 • при доспевање на последниот ануитет, возраста на кредитобарателот не треба да надминува 70 години
Исплата
 • максималниот рок на искористување на кредитот е 60 дена од денот на одобрување
 • средствата се исплаќаат на трансакциската сметка на кредитокорисникот
Трошоци за кредитот
 • 2.000,00 денари надомест за одобрување и администрирање на кредитот
 • 300,00 денари за аплицирање и обработка на кредитот
 • трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот)
 • трошоци за меница
Обезбедување
 • меница со менична изјава чија вредност го покрива одобрениот кредит и камата, потпишана од кредитобарателот
 • траен налог за наплата на месечните ануитети од трансакциска сметка на корисникот на кредитот
 • административна забрана од плата
 • по извршената кредитна анализа, Банката може да побара дополнително обезбедување - жирант.  
Начин на отплата
 • месечни ануитети
 • достасување на ануитет - секој 16 во месецот
Потребна документација
 • барање за кредит
 • копија од валидна лична карта
 • за вработени во приватни фирми прифатливи за Банката – образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 3 месеци и солвентност на жиро-сметка од банката во која се депоненти (за депоненти на Комерцијална банка АД Скопје не е потребна солвентност, а за приматели на плата во Комерцијална банка АД Скопје не се потребни ПП53 обрасци
 • М1/М2 образец


Комерцијална банка АД Скопје го задржува дискреционото право да го одбие барањето за кредит

 
* Повеќе информации на:
 
naselenie.krediti@kb.com.mk

или во контакт центар: 
(02) 3 296 800

contact@kb.com.mk

 
Наташа Баљук Ристовска, Раководител на одделение за одобрување и користење на кредити
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Јулијана Никчевска, Самостоен стручен соработник-контролор во Одделение за одобрување и користење на кредити
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk
Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам