• Пример за кредитот


 • Кредитен калкулатор


 • Барање


 • Најчесто поставувани прашања


 • Барање за регистрација на клиентКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Кредит врз основа на залог на денарски депозит


 

За овој кредит може да аплицираат полнолетни физички лица кои ќе заложат денарски депозит во Банката.Износ на кредитот

95% од износот на депонираниот денарски депозит, но не понизок од 10.000,00 денари

Рок на отплата до од 12 до 120 месеци за кредити до 10.000 евра во денарска противвредност, односно
од 12 до 180 месеци за кредити над 10.000 евра во денарска противвредност.
Номинална каматна стапка 2% годишна, фиксна
Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ) 2,12% годишна (врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка)
Предвремена отплата Без провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот
Критериуми Кредитобарателот не мора да биде во работен однос и нема ограничувања во однос на максималната возраст и висината на месечните примања
Исплата
 • максималниот рок на искористување на кредитот е 60 дена од денот на одобрување
 • средствата се исплаќаат на трансакциската сметка на кредитокорисникот
Трошоци за кредитот
 • 0,5% од износот на кредит до 3.000.000,00 денари доколку рокот на отплата е подолг од 12 месеци (минимум 500,00 денари, максимум 150.000,00 денари)
 • 0,3% од износот на кредит до 3.000.000,00 денари доколку рокот на отплата е до 12 месеци (минимум 500,00 денари, максимум 150.000,00 денари)
 • 0,25% од износот на кредит над 3.000.000,00 денари (максимум 150.000,00 денари)
 • трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот)
Обезбедување
  Корисникот има право на квартално ослободување на заложениот депозит, и тоа во висина на отплатениот дел на кредитот, при што секогаш треба да биде запазен пропорционалниот однос.
Начин на отплата
 • месечни ануитети
 • достасување на ануитет - секој 16 во месецот
Потребна документација


Комерцијална банка АД Скопје го задржува дискреционото право да го одбие барањето за кредит