• Основни информации


  • Барање


  • Општи услови


  • Филијали и експозитури на Банката


  • Барање за регистрација на клиент


  • Најчесто поставувани прашањаКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

MasterCard® Skopje City Mall кредитна картичка за физички лицаMasterCard® Skopje City Mall кредитната картичка е прва кобрендирана кредитна картичка на трговски центар во земјата. Комерцијална банка АД Скопје во соработка со Skopje City Mall, им овозможува на имателите низа поволности преку купување во продавниците во Трговскиот центар. Добивате низа попусти и бонуси, на продажните места во Skopje City Mall со кои Банката има склучено договор.
Предности на картичката


 

- Добивате редовни попусти и бонуси во одреден процент, на секоја трансакција направена во продажните места во Skopje City Mall;
- Бонусот го добивате во минимален износ од 1.000 денари, во вид на подарок-картичка ;
- Можност за минимално враќање од само 10% од искористениот дел од кредитниот лимит;
- Добивате кредитен лимит во зависност од слободниот дел од Вашата месечна плата;
-Поврзана со една сметка за плаќања во земјата и во странство;
-Добивате бескаматен период од 45 дена на трансакции направени на продажно место;
-Овозможува купување преку Интернет;
-Добивате дополнителни картички за Вашите најблиски, со можност за прилагодување на лимитите за секоја од картичките;
-Ниски провизии и надоместоци за користење на картичката;
- Состојбите на сметките можете да ги следите од Вашиот дом, работно место или каде било во светот, преку услугите Интернет банка, мБанка и SMS банкарство;
-Можност за едноставно подмирување на обврските преку услугата траен налог;
-24-часовна поддршка за корисниците, насекаде во светот.

Користење на картичката


MasterCard® Skopje City Mall кредитната картичка е прифатена на повеќе од 35 милиони продажни места и повеќе од 2 милиони банкомати насекаде во светот на кои е истакнат знакот MasterCard®. Со нејзиното користење Вашите пари ќе бидат секогаш со Вас, без да се грижите за носење готовина, страв од кражба, губење или од фалсификувани банкноти Подетални информации во врска со прифаќањето на MasterCard® картичките можете да добиете на www.mastercard.com.


Погледнете ја целосната листа на банкомати на Комерцијална банка АД Скопје и пронајдете го најблискиот до Вас.


За поголема сигурност и комфор при користењето на картичката ќе Ви помогнат советите за безбедно користење на картичките на Комерцијална банка АД Скопје.


Едноставно до Вашата нова MasterCard® Skopje City Mall кредитна картичка


Следете ги трите чекори за добивање на Вашата нова MasterCard® Skopje City Mall кредитна картичка:1
Пополнете го краткото барање за MasterCard®Skopje City Mall кредитна картичка и обезбедете ја кратката придружна документација.
2
Барањето, заедно со документацијата, доставете го во најблиската најблиската филијала или експозитура со проширени услуги на Банката.
3
Ја подигнувате Вашата нова картичка во рок од 5 работни дена од поднесување на барањето.

Услови и надоместоци


Корисници

кредитоспособни физички лица на возраст помеѓу 18 и 68 години

 

Номинални каматни стапки ***

- 7,82% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит
 (референтна каматна стапка од 1,53% зголемена за 6,29 пп)*
- 9,5% над износот на кредитниот лимит

Годишна членарина**

 

за основната
картичка

 

за дополнителните
картички

 

за првата и секоја следна година

720 денари

 240 денари

за годишен промет над 50.000 денари направен на продажни места во Skopje City Mall со кои Банката има склучено договор 

180 денари

120 денари

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

на Банката

2%, мин 200 ден.

2%, мин. 200 ден.

на други банки во земјата

3%, мин. 300 ден.

3%, мин. 300 ден.

на други банки во странство

3%, мин. 300 ден.

3%, мин. 300 ден.


* Како референтна каматна стапка се користи стапката што е објавена и достапна на веб-страницата на НБРМ (www.nbrm.mk) на секој 25.06. и на секој 25.12. под називот „каматната стапка на денарски депозити без валутна клаузула“ и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието). Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,53%. Банката на својата веб-страница редовно ќе ја објавува важечката референтна каматна стапка за пресметка на каматата. ТУКА

** Годишната членарина за сите видови картички ќе се пресметува на месечно ниво, односно сметката ќе се задолжува на 12 еднакви месечни износи. 

*** Доколку номиналната каматна стапка е повисока од стапката на законска казнена камата, Банката ќе пресметува камата во висина на законската казнена каматна стапка, која во моментот е 9,5% годишна.

Банката применува пропорционална метода за пресметка на камата.


Лице за контактЕлена Арсова Бегиќ, Раководител на одделение за банкарски картички
Телефон: (02) 3168-108
Факс: (02) 3114-232
e-mail: elena.arsova@kb.com.mk