• Ekspoziturat dhe filijalet


  • BroshuraKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Urdhëri periodik për personat fizikë

 

 

Mbajtësi i llogarisë transaksionale mund të japë urdhër periodik dhe të autorizojë Bankën që në emrin e tij/saj dhe nga mjetet e llogarisë transaksionale të tij/saj, pa pagesë të kryejë pagesa të faturave të rregullta shtëpiake (faturat për energji elektrike, ngrohje, telefonisë fikse dhe mobile), transfer në një llogari tjetër transaksionale, në librezë kursimi në denarë në Bankë, si edhe pagesat e kredive të lëshuara nga Banka.

 

Mbajtësi i llogarisë mund të japë urdhër periodik për bartje të mjeteve prej llogarisë së tij/saj transaksionale në çfarëdo llogari tjetër në Bankën Komerciale ose në banka tjera, duke paguar kompensim sipas tarifës aktuale për kryerje të pagesave nëpër sportelet e Bankës.
 

Personi i verbër mund të aktivizojë urdhër periodik në prani të dy dëshmitarëve. Njëri nga dëshmitarët duhet të jetë i punësuar në Bankë, por mundet që edhe dëshmitari tjetër (të dy dëshmitarët) të jenë të punësuar në Bankë. Dëshmitarët i lexojnë klientit të gjithë përmbajtjen e formularit për urdhër periodik të cilën duhet ta nënshkruajë klienti. Klienti vërteton se i kupton plotësisht dhe se i pranon dispozitat e caktuara në këto dokumente, dhe i miraton të njëjtat duke nënshkruar Deklaratën me faksimil. Dëshmitarët e nënshkruajnë të njëjtën deklaratë me emrin dhe mbiemrin e plotë, dhe më këtë deklarojnë se klienti është i njohur me përmbajtjen e dokumenteve dhe se i pranon kushtet dhe rregullat e caktuara në këto dokumente.

 
  Deklarata për aktivizimin e urdhërit periodic për persoant e verbër
 

 

Krejt çka duhet të bëni është të vini në njërën prej filialeve dhe ekspoziturave me shërbime të zgjeruara të Bankës .Personi për kontaktNeda Radnjanska, Përgjegjës i shërbimit për llogaritë transakcionale
Telefon: (02) 3168-265
Fax: (02) 3220-987
e-mail: neda.radnjanska@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj