Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Надоместоци за платен промет во денариТРАНСАКЦИСКИ СМЕТКИ

Водење на трансакциски сметки за физички лица

Трансакциски сметки

30 денари месечно

Tрансакциски сметки на кои има прилив по основ на пензија

15 денари месечно

Tрансакциски сметки на кои има прилив по основ на технолошки вишок

Без надомест

Трансакциски сметки без финансиска трансакција во месецот (не сметајќи ги трансакциите по основ камата, како и пренос од/на штедна книшка, кредитна картичка или кредитна партија во Банката)

Без надомест

Трансакциски сметки за физички лица, корисници на пакетот за студенти и постдипломци, со годишен промет во трговија направен со дебитна картичка, над 15 000 денари

Без надомест

Затворање трансакциска сметка на барање на клиент

150 денариДЕНАРСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ

БЕЗГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ

Безготовински (вирмански) плаќања од трансакциски сметки на физички лица во корист на сметки во други банки и во корист на сметки на правни лица коминтенти на Банката со кои Банката нема склучено договор за регулирање на меѓусебните односи и плаќање на сметки за режиски трошоци.

 
Безготовински плаќања преку интерен клиринг:  
- налог до 10.000 денари

22 денари по поединечен налог

- налог над 10.001 денар

31 денар по поединечен налог

Безготовински (вирмански) плаќања од трансакциски сметки на физички лица во корист на сметки на физички лица во Банката:

 

- од сопствена сметка во корист на сопствена сметка

Без надомест

- од сопствена сметка во корист на туѓа сметка:

 

   - налог до 10.000 денари

22 денари по поединечен налог

   - налог над 10.001 денар

31 денар по поединечен налог

- од сопствена сметка во корист на хуманитарна сметка

Без надомест

Безготовински плаќања преку МИПС

  250 денари по поединечен налог

Безготовински (вирмански) плаќања од трансакциски сметки на физички лица во корист на правни лица со кои Банката има склучено договор за регулирање на меѓусебните осноси

на терет на правното лице по договор

Безготовински плаќања преку КИБС

 

- налог до 10.000 денари

36 денари по поединечен налог

- налог над 10.000 денари

46 денари по поединечен налог

ГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ

Уплати во готово од физички лица за разни услуги во корист на сметки во други банки и во корист на сметки на правни лица коминтенти на Банката со кои Банката нема склучено договор за регулирање на меѓусебните односи и плаќање на сметки за режиски трошоци.

Уплати во готово преку интерен клиринг:

 

 - налог од 0 – 5.000 денари

35 денари по поединечен налог

 - налог над 5.001 денари

50 денари по поединечен налог   

 - во корист на сопствена сметка

без надомест

Уплати во готово преку МИПС:

0,01% од износот на налогот, мин. 250,00 ден.

Уплати во готово преку КИБС:

 

 - налог од 0-5.000 денари

50 денари по поединечен налог

 - налог над 5.001 денари

60 денари по поединечен налог

Уплати во готово од физички лица за разни услуги во корист на правни лица со кои Банката има склучено договор за регулирање на меѓусебните односи

на терет на правното лице по договор

Уплата над 500,00 денари од физички лица на сметки на физички лица во Банката во ковани пари(освен за уплата на детско орочено денарско штедење)

5,00% од износот   

Исплата во готово на физичко лице на шалтерите на Банката

22 денари по поединечен налог

Исплата во готово од шалтерите на Банката за пензионери, корисници на социјална помош и технолошки вишок

22 денари по поединечен налог

Исплата во готово од шалтерите на Банката за клиенти кои подигнуваат готовина од штедна книшка на Банката

Без надоместИНТЕРНЕТ БАНКА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Издавање на листа на кодови за еднократна употреба

Без надомест

Издавање на дигитален сертификат USB токен

 - прво издавање

1.500 денари

- прво издавање на дигитален сертификат на сопствен УСБ токен

300 денари

- реиздавaње секоја трета година

500 денари

- деблокирање

500 денари

ТРАНСАКЦИИ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ БАНКА
 

Безготовински плаќања преку интерен клиринг

7 денари по поединечен налог

Безготовински плаќања преку КИБС:

- налог до 10.000 денари

13 денари по поеднечен налог

- налог над 10.000 денари

18 денари по поеднечен налог

Безготовински плаќања преку МИПС

100 денари по поеднечен налог

Безготовински (вирмаски) плаќања од трансакциски сметки на физички лица во корист на правни лица со кои Банката има склучено договор за регулирање на меѓусебните обврски

0 денари по поединечен налог за корисникот, на товар на правното лице по договор

Безготовински (вирмаски) плаќања од трансакциски сметки на физички лица во корист на сметки на физички лица во Банката (сопствена сметка, туѓа сметка или хуманитарна сметка) 

Без надомест – редовна тарифа
ОСТАНАТИ УСЛУГИ

Траен налог за фактури од ЈП Водовод и канализација

10 денари по налог

Извршување на решение за присилна наплата
- Извршување на решенија за наплата на јавни давачки - УЈП, РДТ и Локална самоуправа

1.000 денари од решение

- Извршување на налог од извршител

1.200 денари

Екстерна блокада на сметка

400 денари фиксно 

Пресметка на камата по главница

50 денари од главница

После секое второ делумно извршување на решение

250 денари за секоја наредна делумна наплата

Опомени за достасани а неподмирени обврски по трансакциски сметки, кредити и кредитни картички на физички лица

90 денари од опомена

Трошоци за извршени услуги по тековни сметки на повик на странки

250 денари фиксно

Препис, заверка и увид во оргинална документација (налози и останати документи) на физички лица 

- Од тековна година

100 денари

- Од минати години 

250 денари

- Препис на налог од електронска евиденција 

50 денари

- Препис на налог процесиран преку Интернет банка 

Без надомест

- Препис на потписен картон од трансакциска сметка

90 денари

- Препис на извод од трансакциска сметка

90 денари

Издавање на потврди по барање на клиент - физичко лице  

- Стандардизирана потврда за моментална состојба на сметка/и

150 денари

- Останати нестандардизирани потврди

400 денари

Спроведување на судски оставински решенија од сметки на физички лица

500 денариВеб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам