Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Tarifat për qarkullimin e pagesave në valutë të huaj dhe punën me llogaritë devizore të personave fizikë rezidentë dhe jorezidentë

 

1.Pagesa
1.1. Pagesa për jorezidentët me urdhëresë me udhëzime BEN dhe SHA ose çek nga llogaritë e jorezidentëve, me përjashtim të valutës CHF

а) Transfer devizor në llogarinë personale:

- në Bankë

pa pagesë (përveç valutës CHF,0,30% të vlerës ose min.600,00den/maks.30.000,00den.

- në bankat tjera

0,15%, minimum 350,00 denarë, maksimum 30.000,00 denarë + 250,00 denarë për SWIFT.

b) Pagesa në valutë të huaj në shtetin e klientit tjetër:

- në llogaritë e jorezidentëve në Bankë

0,075%, minimum 150,00 denarë, maksimum 30.000,00 denarë.

- në llogaritë e jorezidentëve në bankat tjera

0,15%, minimum 250,00 denarë, maksimum 30.000,00 denarë + 250,00 denarë për SWIFT.

c) Urdhëresa për pagesa në valutë jashtë vendit dhe lëshimi i çeqeve për pagesa (urdhëresat nostro, çeqet nostro):

- Urdhëresat nostro deri në 100 EUR

0,15%, minimum, 100,00 denarë dhe 250,00 denarë për SWIFT.

- Çek deri në 100 EUR

250,00 denarë.

- Urdhëresat nostro dhe çeqe mbi 100 EUR

0,15%, minimum 350,00 denarë + 250,00 denarë për SWIFT (ky kompensim nuk paguhet për çeqe), maks.30.000,00den dhe 250,00den për SWIFT.

- Ndryshimi i udhëzimeve

350,00 denarë + 250,00 denarë për SWIFT.

- Ndalim i pagesës së çekut nostro

300,00 denarë.

1.2. Pagesa nga llogaritë e jorezidentëve me urdhëresë me udhëzime BEN dhe SHA ose çek nga llogaritë e jorezidentëve, me përjashtim të valutës CHF

а) Transfer devizor në llogarinë përsonale :

- në Bankë

pa pagesë

- në bankat tjera

0,15%, minimum 350,00 denarë, maksimum 30.000,00 denarë + 250,00 denarë për SWIFT.

b) Pagesa në valutë të huaj në shtetin e klientit tjetër:

- në llogaritë e jorezidentëve në Bankë

0,075%, minimum 150,00 denarë, maksimum 30.000,00 denarë.

- në llogaritë e jorezidentëve në bankat tjera

0,15%, minimum 350,00 denarë, maksimum 30.000,00 denarë + 250,00 denarë për SWIFT.

c) Urdhëresa për pagesa në valutë jashtë vendit dhë lëshimi i çeqeve për pagesa (urdhëresat nostro, çeqet nostro):

- Urdhëresat nostro deri në 100 EUR

0,15%, minimum, 100,00 denarë dhe 250,00 denarë për SWIFT.

- Çek deri në 100 EUR

250,00 denarë.

- Urdhëresat nostro dhe çeqe mbi 100 EUR

0,15%, minimum 350,00 denarë + 250,00 denarë për SWIFT (ky kompensim nuk paguhet për çeqe), maks.30.000,00den dhe 250,00den për SWIFT.

- Ndryshimi i udhëzimeve

350,00 denarë + 250,00 denarë për SWIFT.

- Ndalim i pagesës së çekut nostro

300,00 denarë.

1.3.Pagesa në denarë nga llogaritë e jorezidentëve dhe llogaritë e rezidentëve në llogaritë e rezidentëve dhe jorezidentëve.

а) Rezidenti i paguan Jorezidentit:

- Rezidenti i paguan Jorezidentit në Bankë

0,075%, minimum 150,00 denarë, maksimum 30.000,00 denarë

- Rezidenti i paguan Jorezidentit në bankë tjetër

0,15%, minimum 250,00 denarë, maksimum 30.000,00 denarë

b) Pagesa në vend nga llogaritë jorezidentëve:

- Në llogaritë e rezidentëve dhe jorezidentëve të klientëve tjerë në bankë

0,075%, minimum 150,00 denarë, maksimum 30.000,00 denarë.

-Në llogaritë e rezidentëve dhe jorezidentëve të klientëve tjerë në bankë

0,15%, minimum 350,00 denarë, maksimum 30.000,00 denarë

Me urdhëresa për pagesa jashtë vendit me opsionin OUR (të gjitha provizionet në ngarkesë të urdhërdhënësit) krahas provizionit të lartpërmendur për bankën tonë, paguhet paraprakisht edhe provizioni për bankat e huaja, e njëjta vlen edhe për pagesat nga llogaritë e jorezidentëve.
1.4 Pagesa për jorezidentët me urdhëresë me udhëzime OUR ose çek nga llogaritë e jorezidentëve përveç valutës CHF, krahas provizionit nga Pikët 1.1;1.2 dhe 1.3 paguhen provizionet e poshtëshënuara.*)
1.5.
Pagesa me udhëzime OUR për valutën EUR:

Deri në 1000,00 euro

800,00 denarë

1000,01 – 2500,00 euro

950,00 denarë

2500,01 – 5000,00 euro

1.250,00 denarë

5000,01 – 12500,00 euro

1.550,00 denarë

12500,01 – 30500,00 euro

1.850,00 denarë

Mbi 30500,00 euro

3.100,00 denarë

Pagesa me udhëzime OUR për valutën USD

Deri në 10.000,00 USD

15,00 USD

Mbi 10.000,01 USD

30,00 USD

Pagesa me udhëzime OUR për valutën CAD

Mbi 10.000,00 CAD

20,00 CAD

Повеќе од 10.000,01 CAD

40,00 CAD

Pagesa me udhëzime OUR për valutën GBP

Deri në 10.000,00 GBP

15,00 GBP

1.000,01 – 10.000,00 GBP

25,00 GBP

Mbi 10.000,01 GBP

35,00 GBP

Për urdhëresat deri në 100,00 GBP është i detyrueshëm kompensimi OUR që është 15,00 GBP
Pagesa me udhëzime OUR për valutën AUD në kundërvlerë të valutës EUR

0,00 – 12.500,00 EUR

20,00 euro

12.500,01 – 30.500,00 EUR

25,00 euro

30.500,01 – 50.000,00 EUR

40,00 euro

Mbi 50.000,01 EUR

50,00 euro

1.6. Qarkullimi pagesor në valutë të huaj për rezidentët në CHF *)

- Për urdhëresë në llogarinë e jorezidentëve në Bankë

0.30% nga vlera ose min. 600,00 den/ maks. 30.000,00 den.

- Për urdhëresë në bankë tjetër vendore

0,50% nga vlera ose min. 600,den/ maks. 30.000,00den + 250,00 den për harxhimet SWIFT.

- Për urdhëresa jashtë vendit deri në 100 CHF

600,00 denarë + 250,00 den për harxhimet SWIFT.

- Për çek deri në 100,00 CHF

600,00 den.

- Për urdhëresa dhe çeqe jashtë vendit mbi 100 CHF

0,50% nga vlera ose min. 600,00 den/ maks. 30.000,00 den + 250,00 den për harxhimet SWIFT

- Pagesa në valutë të huaj jashtë vendit me valutë CHF me udhëzime OUR

0,50% nga vlera ose min. 600,00 den. / maks. 30.000,00 den + 250,00 den për harxhimet SWIFT

- Në favor të klientëve të UBS

20,00 CHF

- Në favor të shfrytëzuesve të cilët nuk janë klientë të UBS

30,00 CHF

1.7. Qarkullimi pagesor në valutë të huaj për jorezidentët në CHF *)

- Për urdhëresë në llogarinë e jorezidentëve në Bankë

0,30% nga vlera ose min. 15,00 CHF/ maks. 500,00 CHF.

- Për urdhëresë në bankë tjetër vendore

0,50% nga vlera ose min. 15,00 CHF/ maks. 500,00 CHF + 5,00 CHF për harxhimet SWIFT.

- Për urdhëresa jashtë vendit deri në 100 CHF

10,00 CHF dhe 5,00 CHF për harxhimet SWIFT.

- Për çek deri në 100,00 CHF

10,00 CHF

- Për urdhëresa dhe çeqe jashtë vendit mbi 100 CHF

0,50% nga vlera ose min. 15,00 CHF/ maks. 500,00 CHF + 5,00 CHF për harxhimet SWIFT

- Pagesa në valutë të huaj jashtë vendit me valutë CHF me udhëzime OUR

0,50% nga vlera ose min.15,00 CHF / maks. 30.000,00 den + 250,00 den për harxhimet SWIFT

- Në favor të klientëve të UBS

20,00 CHF

- Në favor të shfrytëzuesve të cilët nuk janë klientë të UBS

30,00 CHF

2. Pagesa
а) Provizioni për përpunimin e të ardhurave devizore në favor të llogarive të rezidentëve, të marra me udhëzime SHA dhe BEN, me përjashtim të mjeteve që pranohen si bazë pensioni. *)

Shuma e urdhëresës e paraqitur në EUR

Provizioni

Deri në 50,00

30,00 den.

50,01- 200,00

60,00 den.

200,01- 1000,00

120,00 den.

1000,01- 5000,00

300,00 den.

5000,00-20.000,00

600,00 den.

>20000,01

1.200,00 den.

b) Pagesë me urdhëresë në favor të llogarive të jorezidentëve

prej 0,00 deri në 299,99 EUR

5 EUR

prej 300,00 deri në 9,999.99 EUR

10 EUR

од 10,000.00 до 24,999.99 ЕУР

20 EUR

mbi 25,000.00 EUR

50 EUR

c) Pagesa në favor të llogarive të rezidentëve dhe jorezidentëve me çeqe
- Blerja e çeqeve devizore-çeqe për të cilat pagesa bëhet në denarë dhe pagesa e çeqeve të pensionit me regjistrim në llogari/librezë kursimi devizore

deri në 49,99 EUR

200.00 denarë për çek

prej 50 deri në 999,99 EUR

400.00 denarë për çek

mbi 1.000 EUR

1,200.00 denarë për çek

- Pranimi i çeqeve për pagesë jashtë vendit

1,5% minimum 400.00 denarë,
(0,5% minimum 400 denarë gjatë pranimit të çekut dhe 1% pas pagesës së ardhur nga jashtë)

3.Shërbime të tjera

1.Hapja e llogarisë së rezidentëve

Pa pagesë

2.Hapja e llogarisë së jorezidentëve

10,00 EUR

3. Operimi me llogaritë valutore, me përjashtim të valutës Frangu zviceran (CHF)

Pa pagesë

4. Operimi me llogarinë valutore në valutë Frangu zviceran (CHF) **)

300,00 den/në muaj për rezidentë

 5,50 CHF/në muaj për jorezidentë

5. Operim me llogarinë përmes së cilës evidentohet qarkullimi në valutë CHF nga produkt tjetër i Bankës.**)

450,00 den/në muaj për rezidentë

7,50 CHF/në muaj për jorezidentë 

6. Pagesa në para të gatshme nga llogaria*)

- në llogarinë e rezidentëve

Pa pagesë, me përjashtim të valutës CHF 0,50% min.250,00den/maks.6.000,00 den.

- në llogarinë e jorezidentëve

0,30% min.250м,00 den., maks.6.000,00 den.me përjashtim të valutës CHF 0,50% min.250,00den/maks.6.000,00 den

7. Pagesa në para të gatshme në llogari *)

- në llogarinë e rezidentëve

Pa pagesë, me përjashtim të valutës CHF 0,50% min.250,00den/maks.6.000,00 den.

-në llogarinë e jorezidentëve

Pa pagesë, me përjashtim të valutës CHF 0,50% min.250,00den/maks.6.000,00 den.

8. Mbyllja e llogarisë

Pa pagesë

9. Hapja e urdhërit periodik

pagesë e njëhershme - 250,00den

10. Transaksion i kryer pas urdhërit periodik

60,00den.

11. Paraqitja e librezës së kursimit si jo e vlefshme

200,00 denarë

12. Vërtetime

- vërtetim i standardizuar për gjendjen momentale të llogarisë/llogarive

150,00 denarë

- vërtetime tjera jo të standardizuara

400,00 denarë

13. Llogaritja e interesit për vlera individuale për një periudhë të caktuar

plus 20,00 denarë për çdo pikë

 

20,00 denarë, minimum 300,00 denarë + 54,00 denarë TVSH

14. Vërtetim për të dhenat mbi kursin e këmbimit valutor, me kërkesë të klientit

20,00 denarë për çdo pikë individuale, minimum 300,00 denarë +54,00 denarë TVSH

15. Provizioni për hapjen e llogarisë për jorezidentë

10,00 EUR

16. .Kopjim, verifikim dhe kontrollim i dokumentacionit origjinal (urdhëresa dhe dokumente të tjera) të personave fizikë

 

- të vitit aktual

100,00 denarë

- të viteve të kaluara

250,00 denarë

- kopjim i kartonit nënshkrues të llogarisë devizore

200,00 denarë

- kopjim i çertifikatës së llogarisë devizore

90,00 denarë

 

VËREJTJE E RËNDËSISHME:

 

*) Hyjnë në fuqi më 01.03.2019

**) Hyjnë në fuqi më 01.04.2019Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj