• Експозитури и филијали


  • Барање за регистрација на клиентКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Девизна сметка за резиденти - домашни правни лицаВо Комерцијална банка АД Скопје, отворањето на трансакциска сметка во странска валута на домашно правно лице – резидент се врши преку пополнување и доставување на следниве формулари до шалтерите во една од експозитурите и филијалите на Банката:

 Барање за отворање на девизна сметка
 Барање за промена на девизна сметка
 Потписни картони
 Договор за трансакциска сметка во странска валута на правно лице - резидент
 Договор за начинот на користење услуги од девизен пазар
 Апликација за регистрирање на клиент – правно лице

Напомена: за физичките лица кои ќе се појават во својство на потписници на сметка, управител/и, основач/и или вистински сопственик, потребно е да се приложи следниот формулар:
 Апликација / Барање за регистрирање на клиент – физичко лице


Отворањето и водењето на девизната сметка за резиденти Банката го врши во согласност со Одлуката за начинот на отворање девизни сметки на резиденти и општите услови за отворање и работење со трансакциски сметки во странска валута на правни лица – резиденти.Лице за контактВангелија Кочковска, Раководител на одделение за отварање на трансакциски сметки
Телефон: (02) 3168–914
e-mail: Vangelija.Kockovska@kb.com.mk