• Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Llogaria devizore për rezidentët – subjektet juridike vendoreHapja e llogarisë rrjedhëse në valutë të huaj në Komercijalna Banka AD Skopje për subjektet juridike vendore - – rezidentët bëhet duke plotësuar formularët e mëposhtëm dhe duke i depozituar të njëjtat në njërën nga sportelet e degëve dhe filialeve të Bankës Komerciale:

 Kërkesë për hapje të llogarisë devizore
 Kërkesë për ndryshim të llogarisë devizore
 Karton me nënshkrime të deponuara
 Marrëveshje për llogarinë rrjedhëse në valutë të huaj për subjektin juridik – rezident
 Marrëveshje për mënyrën e shfrytëzimit të shërbimeve të tregut valutor
 Kërkesë për regjistrimin e klientit – subjekt juridik

Vërejtje: për personat fizikë që do të paraqiten në cilësi të nënshkruesve të llogarisë, menaxhues, themelues dhe/ose pronar përfitues, duhet të dorëzohet formulari në vijim:
  Formular aplikimi / Kërkesë për regjistrimin e klientit - person fizik


Hapjen dhe mbajtjen e llogarisë devizore për rezidentët e bën Banka në pajtim me Vendimin për mënyrën e hapjes dhe mbajtjes së llogarive devizore për rezidentët dhe kushtet e përgjithshme për hapjen dhe operimin me llogaritë rrjedhëse për subjektet juridike – -rezidentët.Personi për kontaktVangelija Kockovska, Përgjegjës i shërbimit për hapjen e llogarive transakcionale
Telefon: (02) 3168–914
e-mail: Vangelija.Kockovska@kb.com.mk