• Барање за e-mail/факс услуга за испорака на заклучнициКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Купопродажба на странски платежни средстваКупопродажба на девизи за денари за правни лица - резиденти и нерезиденти (девизен пазар), се врши со котирање на актуелни пазарни курсеви и опфаќа:

  • промптни купопродажби на девизи за денари,
  • термински купопродажби на девизи за денари.

Купопродажба на девизи се врши секој работен ден од 09:00 до 16:00 часот.

Налозите за купување и продавање се испраќаат на факс: (02) 3113-228 и (02) 3213-425 или на e-mail: devizenpazar@kb.com.mk.

Купувањето и продавањето на девизи се договара со дилерите на Банката на телефон: (02) 3247-410 - снимен разговор и (02) 3247-413, (02) 3247-414, (02) 3247-415, (02) 3247-416, (02) 3247-417, (02) 3247-418.

Договорената трансакција се потврдува со испраќање на пропишан образец - промптна заклучница и терминска заклучница на факс: (02) 3113-228, (02) 3213-425 или на e-mail: devizenpazar@kb.com.mk.

Купопродажбата на девизи за денари во директен контакт може да се врши во централата на Банката во Скопје, во филијалите и експозитурите со проширени услуги.

 
Услугите за девизен пазар достапни се и преку услугата Интернет банка.

 

KomBanker платформа за online FX тргување

 

Комерцијална банка воведе нова електронска платформа KomBanker за FX тргување на девизниот пазар на Банката. Платформата им овозможува на правните лица online тргување во реално време во сите валути од курсната листа на Банката.

 

За користење на платформата потребна е само интернет-конекција преку Вашиот персонален компјутер.

 

Повеќе информации за KomBanker платформата и за нејзиното преземање, можете да добиете на тел.: (02) 3247-410.