• Барање за e-mail/факс услуга за испорака на заклучнициКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Купопродажба на странски платежни средстваКупопродажба на девизи за денари за правни лица - резиденти и нерезиденти (девизен пазар), се врши со котирање на актуелни пазарни курсеви и опфаќа:

  • промптни купопродажби на девизи за денари,
  • термински купопродажби на девизи за денари.

Купопродажба на девизи се врши секој работен ден од 09:00 до 16:00 часот.

Налозите за купување и продавање се испраќаат на факс: (02) 3113-228 и (02) 3213-425 или на e-mail: devizenpazar@kb.com.mk.

Купувањето и продавањето на девизи се договара со дилерите на Банката на телефон: (02) 3247-410 - снимен разговор и (02) 3247-413, (02) 3247-414, (02) 3247-415, (02) 3247-416, (02) 3247-417, (02) 3247-418.

Договорената трансакција се потврдува со испраќање на пропишан образец - промптна заклучница и терминска заклучница на факс: (02) 3113-228, (02) 3213-425 или на e-mail: devizenpazar@kb.com.mk.

Купопродажбата на девизи за денари во директен контакт може да се врши во централата на Банката во Скопје, во филијалите и експозитурите со проширени услуги.

 
Услугите за девизен пазар достапни се и преку услугата Интернет банка.