• Kërkesë për shërbimin e-mail/faks për dërgesë të Kontratave për shitblerjeKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Shitblerja e mjeteve të huaja të pagesës 

 

Shitblerja e devizave për denarë për subjektet juridike – rezidentë dhe jo rezidentë (tregu i valutave), realizohet nëpërmjet kuotimit të kurseve aktuale të tregut dhe përfshinë:

 

  • Shitblerja e menjëhershme e devizave për denarë,
  • Shitblerja sipas orarit të caktuar të devizave për denarë.

 

Shitblerja e devizave bëhet çdo ditë pune nga ora 9:00 deri në orën 16:00.

 

Urdhërpagesat për blerje dhe shitje dërgohen me faks: (02) 3113-228 и (02) 3213-425 ose në e-mail: devizenpazar@kb.com.mk.

Blerja dhe shitja e devizave kontraktohet me shitësit e Bankës, në telefonin:  (02) 3247-410 – bisedë e regjistruar dhe (02) 3247-413, (02) 3247-414, (02) 3247-415, (02) 3247-416, (02) 3247-417, (02) 3247-418.

Transaksioni i kontraktuar vërtetohet duke e dërguar formularin e përshkruar si – përfundim i menjëhershëm dhe përfundim sipas terminit në faks: (02) 3113-228, (02) 3213-425 ose në e-mail: devizenpazar@kb.com.mk.

 

Shitblerja e valutave të huaja në denarë në kontakt të drejtpëdrejtë mund të bëhet në Zyrën qëndrore të Bankës në Shkup, në filialet dhe ekspoziturat me shërbime të zgjeruara .

 

Shërbimet për tregun devizor janë të qasshme edhe nëpërmjet shërbimit të Internet Bankës.