Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Основни информации за кредитите за правни лицаКомерцијална банка АД Скопје посебно внимание обрнува на кредитната подршка на правни лица. Во Банката ќе добиете советодавна, квалитетна и ефикасна услуга од нашиот стручен тим кој ќе Ви помогне во реализацијата на Вашите барања.


Процедура на одобрување


По поднесување на барањето за кредит, Банката прави формален преглед дали е комплетна документацијата. Доколку документацијата е комплетна, барањето се обработува, при што се оценува бонитетот на барателот и планираната зделка за која се наменети средствата.

Информациите за комитентот, подносител на барањето за кредит, Банката ги обезбедува од самиот комитент и од сопствени извори.

Комитентот во разумен рок е информиран за поднесеното барање со известување дали бараниот кредит е одобрен или не.

На врвот ^

Рок на отплатаМаксималниот рок на отплата на кредитите може да биде до 10 години со вклучен грејс период од 2 години.

На врвот ^

Провизии и останати трошоциНа искористениот износ на кредит, Банката наплатува еднократен надомест во висина од 0.05 % до 1.5% зависно од видот на кредитот, рокот на враќање на кредитот и изворот на средствата за кредитот.

Надомест за проценка на вредноста на недвижниот имот (повеќе на линк).


Надомест за издавање согласности поврзани со имот врз кој е воспоставено заложно право во корист на банката (повеќе на линк).На врвот ^

Потребна документација

1. Барањето за кредит треба да ги содржи следните елементи:

 • Полн назив на претпријатието;
 • Адреса на претпријатието;
 • Основачи и органи на управување;
 • Доколку основачите се основачи во други друштва, да се наведат друштвата и процентот на учество во капиталот на друштвото;
 • Управување во други друштва;
 • Шифра на дејност;
 • Матичен број;
 • Број на жиро-сметка/сметки;
 • Деловна банка/банки;
 • Намена и износ на бараниот кредит со образложение;
 • Основна дејност;
 • Организациона поставеност;
 • Број на вработени и квалификациона структура;
 • Техничко-технолошка опременост и искористеност на капацитетите;
 • Асортиман на производство прикажан во физички и во вредносен обем;
 • Склучени договори за работа;
 • Спецификација на поголеми купувачи и добавувачи;
 • Извештај за состојбата на залихите;
 • Задолженост во други банки и финансиски организации;
 • Преземени идни обврски (акредитиви, гаранции и сл.);
 • Опис на понуденото обезбедување;
 • Извори на отплата (CASH FLOW);
 • Склучени извозни договори и очекувани девизни приливи по извршен извоз;
 • План на девизни приливи и одливи.


За долгорочните кредити е потребно доставување на инвестициона програма со финансиски превидувања за периодот на отплата на кредитот.

  2. Копии од решението за регистрација на друштвото со сите прилози*;
  3. Картон за депонирани потписи заверени од матичната банка*;
  4. Известување за претежна дејност на друштвото*;
  5. Промет на денарски и девизни сметки на комитентот во други банки;
  6. Завршни сметки за последните 2 години и периодична пресметка (за потребите на Банката);
  7. Девизен биланс – структура на побарувања и обврски од странство прикажани по валути и рокови на доспевање за наплата, односно плаќање;
  8. Ревизорски извештаи за друштва кои се законски обврзани да изготвуваат вакви извештаи;
  9. Список на целокупниот имот со кој располага барателот на кредит (недвижен и повижен), потпишан од барателот;
  10. Доказ за сопственост на понуденото обезбедување:
        10.1. Имотен лист за недвижен имот;
        10.2. Фактури, УЦД за залог на опрема.

  * само за оние клиенти кои немаат отворено жиро-сметка во Комерцијална банка АД Скопје

На врвот ^Лица за контакт
Дирекција за кредитирање на индустрија


Билјана Хаџи Велкова, Директор на дирекција за кредитирање на индустрија
Телефон: (02) 3168-544; (02) 3168-545; (02) 3168-549; (02) 3168-550
e-mail: Biljana.Hadzi-Velkova@kb.com.mk

Дирекција за кредитирање на агроиндустриски комплекс


Елена Спировска, Директор на Дирекција за кредитирање на агроиндустриски комплекс
Телефон: (02) 3168-507; (02) 3168-526; (02) 3168-524; (02) 3168-522
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk

Дирекција за кредитирање на трговија и туристичко стопанство


Антина Живковиќ, Директор на дирекција за кредитирање на трговија и туристичко стопанство
Телефон: (02) 3161-966; (02) 3168-567; (02) 3168-568
e-mail: Antina.Zivkovic@kb.com.mk

Дирекција за кредитирање градежништво, сообраќај и останати дејности


Наташа Стоименова, Директор на дирекција за кредитирање на градежништво, сообраќај и останати дејности
Телефон: (02) 3168-530; (02) 3168-535; (02) 3168-536; (02) 3168-537
e-mail: Natasa.Stoimenova@kb.com.mk

Сектор за кредитирање на стопанството


Илија Мирчевски, Главен координатор за кредитирање на стопанство
Телефон: (02) 3168-504
Факс: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk
Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам