• Потребни документи


 • Процедура за одобрување


 • БарањеКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Денарски кредити и денарски кредити со валутна клаузулаВидови кредити
 • денарски кредити
 • денарски кредити со валутна калузула
Намена набавка на основни и/или обртни средства
Кредитни услови      
   
рок на отплата до 10 години
  грејс период до 2 години
Каматна стапка

  референтна стапка + каматна маржа до 6,0 процентни поени, годишно

   

 • за денарските кредити

   

  Како референтна каматна стапка се користи стапката што е објавена и достапна на веб-страницата на НБРМ (http://www.nbrm.mk) на секој 25.06. и на секој 25.12. под називот „каматната стапка на денарски депозити без валутна клаузула“ и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието).

   

 • за денарските кредити со валутна клаузула

   

  Како референтна каматна стапка се користи стапката на шестмесечниот ЕУРИБОР објавена на секој 31.12. и на секој 30.06. на веб-страницата на Банката и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието). Доколку стапката има негативна вредност, во пресметката на номиналната каматна стапка истата ќе се зема со вредност 0,00.

   

  Банката на својата веб-страница редовно ќе ја објавува важечката референтна каматна стапка за пресметка на каматата.ТУКА

   

  1.5% годишно над каматната стапка која Банката ја плаќа на депонираните средства за кредити обезбедени со парични средства како депозит во Банката

Напомена каматната стапка зависи од кредитоспособноста и бонитетот на клиентот, редовноста во сервисирањето на обврските кон Банката и видот и квалитетот на понуденото обезбедување
Провизии од 0.05 % до 1.5% на искористениот износ на кредит во зависност од видот на кредитот, рокот на враќање на кредитот и изворот на средствата за кредитот
Обезбедување за обезбедување на кредитот се користат вообичаени инструменти за обезбедување согласно Кредитната политика на Банката (хипотека на недвижен имот, залог на подвижни предмети, банкарска гаранција и др.)
Новооснованите трговски друштва, кои се заинтересирани за долгорочно кредитирање од банкарски средства или од средствата на некоја од кредитните линии активни преку Банката, треба да прикажат веќе извршени сопствени вложувања минимум 50% од вкупните вложувања во проектот.


Лица за контактИлија Мирчевски, Главен координатор за кредитирање на стопанство
Телефон: (02) 3168-504
Факс: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Елена Спировска, Директор на Дирекција за кредитирање на агроиндустриски комплекс
Телефон: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk
Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам