• Потребни документи


  • Процедура за одобрување


  • БарањеКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Девизни кредитиБанката одобрува девизни кредити во ЕУР на извозно ориентирани клиенти што остваруваат нето девизни приливи преку сметки во Банката.

За обезбедување на кредитот се користат вообичаени инструменти за обезбедување согласно Кредитната политика на Банката (хипотека на недвижен имот, залог на подвижни предмети, банкарска гаранција и др.)

Максималниот рок на отплата на кредитите може да биде до 10 години со вклучен грејс период од 2 години.