• Потребни документи


  • Процедура за одобрувањеКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Кредитна програма за поддршка на микро, мали и средни трговски друштва со средствата од посебниот кредитен фонд реализирана преку Македонска банка за подршка на развојот (МБПР)Кредитот е наменет за микро, мали и средни трговски друштва, со седиште во Република Северна Македонија

Намена

  • набавка на основни средства
  • до 30% од вкупно одобрениот кредит може да биде наменет за обртен капитал

Земја на набавка

нема ограничување - опремата може да се набави од земјата и странство

Кредитни услови

максимален износ

300.000 ЕУР

рок на отплата

до 8 години

грејс период

максимум 12 месеци

Каматна стапка

7-8% годишно, фиксно

 

Провизии

1% еднократна провизија пред користење, во денари

Обезбедување

за обезбедување на кредитот се користат вообичаени инструменти за обезбедување согласно Кредитната политика на Банката (хипотека на недвижен имот, залог на подвижни предмети, меници и др.)

Со кредитот се финансира до 80% од пресметковната вредност на проектот, а остатокот од минимум 20% е сопствено учество на корисникот на кредит