• Dokumentet e nevojshme


  • Procedura e miratimitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Programi i kredisë për mbështetjen e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme me mjete nga fondi i veçantë i kreditit, i realizuar përmes Bankës së Maqedonisë për përkrahje të zhvillimitKredia u dedikohet ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme tregtare, me seli në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Qëllimi

  • blerja e aktiveve fikse
  • deri në 30% të kredisë të përgjithshme të aprovuar mund të përdoret për kapitalin punues

Vendi i furnizimit

nuk ka kufizime - pajisjet mund të blehen në vend dhe jashtë vendit

Kushtet e kredisë

shuma maksimale

300.000 EUR

afati i shlyerjes

deri në 8 vjet

periudha grejs

maksimum 12 muaj

Norma e interesit

7-8% në vit, fikse

 

Provizionet

1% pagesë e njëhershme para përdorimit, në denarë

Sigurimi i kredisë

Për sigurimin e kredisë përdoren instrumentet e zakonshme për sigurim në përputhje me Politikën kreditore të Bankës (hipotekë mbi pasurinë e patundshme, peng të pasurisë së tundshme, kambiale, etj.)

Mjetet e kredisë mund të financojnë deri në 80% të vlerës së përllogaritur të projektit, ndërsa pjesa e mbetur prej minimum 20% është pjesëmarrje vetanake e shfrytëzuesit të kredisëPersonat për kontaktIlija Mircevski, Koordinator kryesor për kreditimin e ekonomisë
Telefon: (02) 3168-504
Fax: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Elena Spirovska, Drejtor për kreditimin e kompleksit agroindustrial
Telefon: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk