• Потребни документи


 • Процедура за одобрувањеКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Кредитна линија за кредитирање на развојот на микро, мали и средни претпријатија, поддршка на извозот и за трајни обртни средства преку Развојна банка на Северна Македонија (РБСМ)Кредитите од кредитната линија на РБСМ за кредитирање на развојот на микро, мали и средни претпријатија (МСП), поддршка на извозот и за трајни обртни средства се наменети за сите микро, мали и средни претпријатија од производниот и производно-услужниот сектор.

ПРОИЗВОД 1

Име на производот Кредити за развој на микро и МСП (МСП)
Намена
(поддршка на идентификувани проекти)
купување на материјални средства
 • Набавка на основни средства, недвижности и земјиште за изградба на деловен објект, опрема, (минимум 50% од вредноста на кредитот)
 • обртни средства (максимум 50% од вредноста на кредитот)
инвестиции во нематеријални средства
 • развој, планирање и финансирање во фаза на конструкција, како и трошоци за плати и останато поврзано со фазата на истражување и развој
Кредитни услови валута на кредитот
 • во МКД со девизна клаузула, или
 • во ЕУР
износ на поединечен кредит

од 10.000 ЕУР до 500.000 ЕУР

рок на отплата до 11 години
грејс период до 1 години
начин на отплата квартална
Каматна стапка
 • за кредити одобрени во МКД со девизна клаузула: 6,5% годишно
 • за кредити одобрени во ЕУР: тромесечен ЕУРИБОР + 3,75% годишно, променлива
Провизии 1% од износот на кредитот, еднократно пред користење на кредитотПРОИЗВОД 2

Име на производот Кредити за поддршка на извозот (ПИА)
Намена За обртни средства за подготовка на производство наменето за извоз и за обртни средства по извршен извоз
Кредитни услови валута на кредитот
 • во МКД со девизна клаузула, или
 • во ЕУР
износ на поединечен кредит

од 15.000 ЕУР до 2.000.000 ЕУР

рок на отплата до 2 години
грејс период без грејс период
начин на отплата квартална
Каматна стапка
 • за кредити одобрени во МКД со девизна клаузула: 6,0% годишно
 • за кредити одобрени во ЕУР: тромесечен ЕУРИБОР + 3,75% годишно, променлива
Провизии 1% од износот на кредитот, еднократно пред користење на кредитотПРОИЗВОД 3

Име на производот Кредити за трајни обртни средства (ТОС)
Намена Набавка на обртни средства
Кредитни услови валута на кредитот
 • во МКД со девизна клаузула, или
 • во ЕУР
износ на поединечен кредит од 15.000 ЕУР до 300.000 ЕУР
рок на отплата до 3 години
грејс период до 6 месеци
начин на отплата квартална
Каматна стапка
 • за кредити одобрени во МКД со девизна клаузула: 6,5% годишно
 • за кредити одобрени во ЕУР: тромесечен ЕУРИБОР + 3,75% годишно, променлива
Провизии 1% од износот на кредитот, еднократно пред користење на кредитот
ОПШТИ УСЛОВИ

 

Прифатливи корисници Сите микро, мали и средни друштва кои не надминуваат 250 вработени, со сопствено учество од најмалку 15% од вредноста на проектот
Забрани и исклучувања
(проекти кои не се финансираат)
 • извоз на оружје,
 • игри на среќа и хазадерство,
 • активности кои имаат влијание на екологијата и кои не ги задоволуваат прописите за зачувување на животната средина,
 • извоз на диви животни или клонирани животни,
 • трговија со штетен радиоактивен отпад,
 • проекти кои вклучуваат експлоатациски форми на принудна работа и злоупотреба на деца,
 • проекти во заштитени зони и региони од научен интерес,
 • активности забранети од меѓународни конвенции кои се однесуваат на заштита на биолошки извори или културно наследство.
Обезбедување за обезбедување на кредитот се користат вообичаени инструменти за обезбедување согласно кредитната политика на Банката (хипотека на недвижен имот, залог на подвижни предмети, меници и др.)
Рок на користење на кредитот во рок од 3 месеци од датумот на првото дозначување на средствата
Провизија за предвремено враќање на кредитот 0,125% од износот којшто се враќа пред рокот на достасување


Лица за контактИлија Мирчевски, Главен координатор за кредитирање на стопанство
Телефон: (02) 3168-504
Факс: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Елена Спировска, Директор на Дирекција за кредитирање на агроиндустриски комплекс
Телефон: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk
Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам