• Брошура


  • Потребни документи


  • Процедура за одобрувањеКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Програма за поддршка на конкурентноста на МСП (WeB-SME-CSP) со компонента - исплата на стимулација за кредитокорисниците

 

Комерцијална банка АД Скопје во соработка со Европската банка за обнова и развој (ЕБРД) и Европската Унија (ЕУ-ИПА Фондови) нуди линија за унапредување на конкурентноста кај компаниите. Целта на програмата е поддршка во финансирање микро, мали и средни претпријатија во Р. Македонија за подобрување на конкурентноста и усогласување со техничките стандаради во согласнот со ЕУ законодавството (EU Acquis Communautaire) во полето на заштита на животната средина, безбедност на работниците, квалитет и безбедност при производство.

 

Крајни корисници на средствата од кредитната линија може да бидат домашни компании од приватниот сектор кои вработуваат најмногу до 249 лица и имаат годишен обрт до 50 милиони Евра или вкупна актива до 43 милиони евра, вклучително и трговци поединци и физички лица - самостојни вршители на дејност согласно законот.

 

Износ на линијата е до 5 милиони ЕУР, додека максимален износ на финансирање на еден заемобарател е до 1 милион ЕУР (за еден или повеќе поткредити) во една или повеќе банки.

 

Намена на средствата е исклучиво за основни средства, како и делот од обртни средства кои се сметаат за дел од трошоците на инвестицијата, но без вклучен ДДВ, кои значат воведување новина за компанијата како вложување во индустриски постројки, опрема, софтвер, подобрување на системите за управување кај претпријатијата и/или секакво подобрување во насока на усогласеност со директивите на ЕУ во полето на заштита на животната средина, безбедност на работниците, квалитет и безбедност при производство.

 

Придобивки од програмата за крајните корисници: Исплата на стимулации за крајните корисници по верификација на имплементирање на потпроектот во висина од 15% од помалата вредност од 1. Искористениот износ од потпроектот или 2. Трошоците на инвестицијата за подпроектот без вклучен ДДВ, како и техничка помош преку вклучување на програмски консултант во делот на подготовка на потпроектите од технолошки и финансиски аспект.Лица за контактИлија Мирчевски, Главен координатор за кредитирање на стопанство
Телефон: (02) 3168-504
Факс: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Елена Спировска, Директор на Дирекција за кредитирање на агроиндустриски комплекс
Телефон: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk