• Broshura


  • Dokumentet e nevojshme


  • Procedura e miratimitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Programi për mbështetjen e Ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM) (WeB-SME-CSP) me komponentë - pagesë e stimulimit për kredikërkuesit

 

Komercijalna Banka AD Skopje në bashkëpunim me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe Bashkimin Evropian (Fondet BE-IPA), ofron një linjë për përmirësimin e konkurrencës së kompanive. Qëllimi i programit është të mbështesë financimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë për përmirësimin e konkurrencës dhe harmonizimin me standardet teknike në përputhje me legjislacionin e BE-së (EU Acquis Communautaire), në fushën e mbrojtjes së mjedisit, sigurisë së punëtorëve, cilësisë dhe sigurisë në prodhim.

 

Shfrytëzues të fundit të mjeteve të linjës kreditore mund të jenë kompanitë vendore nga sektori privat që punësojnë deri në maksimum 249 persona dhe kanë qarkullim vjetor deri në 50 milionë euro ose vlerë të përgjithshme të aseteve deri në 43 milionë euro, duke përfshirë edhe tregtarë individual dhe persona fizikë-kryerës të pavarur të veprimtarisë në përputhje me ligjin.

 

Shuma e linjës është deri në 5 milionë euro, ndërsa shuma maksimale e financimit të një huamarrësi është deri në 1 milion euro (për një ose më shumë nënkredi) në një ose më shumë banka.

 

Qëllimi i mjeteve është ekskluzivisht për mjetet themelore si dhe për pjesën e aktiveve fikse që konsiderohen si pjesë e kostos së investimeve, por pa TVSH të përfshirë, që paraqesin risi për kompaninë si një investim në makinerinë industriale, në pajisje, në softver, përmirësim të sistemeve për menaxhimin e ndërmarrjeve dhe/ose çdo lloj përmirësimi në drejtim të harmonizimit me direktivat e BE-së në fushën e mbrojtjes së mjedisit, sigurisë së punëtorëve, cilësisë dhe sigurisë në prodhim.

 

Përfitimet nga programi i shfrytëzuesve të fundit: Pagesa e stimulimeve për shfrytëzuesit e fundit pas verifikimit të implementimit të nënprojektit në vlerë prej 15% të vlerës më të ulët se 1. Shuma e përdorur e nënprojektit ose 2. Shpenzimet e investimit në nënprojekt pa përfshirë TVSH-në, si dhe asistenca teknike duke përfshirë një Konsulent Programesh në fushën e përgatitjes së nënprojekteve nga aspekti teknologjik dhe financiar.Kontaktoni personaIlija Mircevski, Koordinator kryesor për kreditimin e ekonomisë
Telefon: (02) 3168-504
Fax: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Elena Spirovska, Drejtor Për Kreditimit E Kompleksit Agroindustrial
Telefon: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk