• Потребни документи


 • Процедура за одобрувањеКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Кредитна линија од ЕИБ реализирана преку МБПР за учество во програмата за кредитирање на мали и средни претпријатија и приоритетни проекти V во износ од 100.000.000,00 евраКредитот од програмата за кредитирање на развојот на мали и средни претпријатија е наменет за сите мали и средни претпријатија од производниот и производно-услужниот сектор.

ПРОИЗВОД 1

Име на производот МСП инвестициони кредити од ЕИБ
Намена
(поддршка на идентификувани проекти)
купување на материјални средства
 • недвижности (освен земјиште)
 • опрема
 • обртни средства (не повеќе од 30% од вредноста на кредитот)
инвестиции во нематеријални средства развој, планирање и финансирање во фаза на конструкција, како и трошоци за плати и останато поврзано со фазата на истражување и развој
Кредитни услови валута на кредитот во ЕУР
износ на поединечен кредит

до 6.000.000 ЕУР

рок на отплата до 12 години
грејс период до 2 години
начин на отплата квартална
Каматна стапка
 • 3,2% фиксна, годишно  

Провизии
 
0,8% еднократно на одобрениот кредит
0,25% годишно на износот на недостасаната главница на кредитот
Можност за рефинансирање инвестиција која е завршена не повеќе од 6 месеци од датумот на поднесување на барањетоПРОИЗВОД 2

Име на производот МСП кредити за трајни обртни средства од ЕИБ
Намена за обртен капитал во услови на експанзија на бизнис активностите на компанијата
Кредитни услови валута на кредитот во ЕУР
износ на поединечен кредит

до 6.000.000 ЕУР

рок на отплата од 2 до 3 години
грејс период до 6 месеци
начин на отплата квартална
Каматна стапка
 • 3,2% фиксна, годишно  

Провизии
0,8% еднократно на одобрениот кредит
0,25% годишно на износот на недостасаната главница на кредитотПРОИЗВОД 3

Име на производот Приоритетни проекти
Намена Финансиска поддршка на проекти поднесени од крајни корисници од било која големина или сопственост кои дејствуваат во областа на енергијата, екологијата, индустријата, здравството, образованието, услугите и туризмот
Кредитни услови валута на кредитот во ЕУР
износ на поединечен кредит од 40.000 до 25.000.000 ЕУР
Износот доделен од ЕИБ/МБПР ќе биде до 50% од износот на проектот
рок на отплата до 10 години
грејс период до 24 месеци
начин на отплата квартална
Каматна стапка
 • 3,2% фиксна,  годишно  

Провизии
0,8% еднократно на одобрениот кредит
0,25% годишно на износот на недостасаната главница на кредитот
ОПШТИ УСЛОВИ

 

Прифатливи корисници Сите мали и средни друштва кои не надминуваат 250 вработени, друштва со вработени од 250 до 3000 и приватни друштва со најмалку 3000 вработени 
Забрани и исклучувања
(проекти кои не се финансираат)
 • производство на оружје и муниција, борбени средства, воена и полициска опрема или инфраструктура и опрема или инфраструктура која ги ограничува индивидуалните човекови права и слободи (т.е. затвор или центри за задржување од било каква форма)
 • коцкарници, игри на среќа и друг вид на поврзана опрема 
 • производство, обработка и дистрибуција на тутун 
 • активности кои вклучуваат живи животни за експериментални и научни цели 
 • активности кои поттикнуваат негативни влијанија врз животната средина 
 • сектори кои етички или морално се сметаат за контроверзни (на пример: истражување во врска со клонирање на човек)
 • развој на активностите со недвижнини 
 • проекти со пресметковна вредност поголема од 25.000.000 ЕУР
 • останати проекти согласно политиката на ЕИБ и Комерцијална банка за исклучени и забранети дејности регулирани во меѓусебниот договор за кредитната линија
Обезбедување за обезбедување на кредитот се користат вообичаени инструменти за обезбедување согласно Кредитната политика на Банката (хипотека на недвижен имот, залог на подвижни предмети, меници и др.)
Рок на користење на кредитот во рок од 3 месеци од датумот на одобрување на истиот
Провизија за предвремено враќање на кредитот 3% од износот којшто се враќа пред рокот на достасување


Лица за контактИлија Мирчевски, Главен координатор за кредитирање на стопанство
Телефон: (02) 3168-504
Факс: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Елена Спировска, Директор на Дирекција за кредитирање на агроиндустриски комплекс
Телефон: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk

Ивона Донева, Директор на дирекција за девизни кредити и девизни гаранции
Телефон: (02) 3168-619; (075) 421-026
Факс: (02) 3220 981
e-mail: ivona.doneva@kb.com.mk
Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам