• Потребни документи


 • Процедура за одобрувањеКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Кредити за агроиндустрискиот сектор поддржани од УСАИДПрифатливи корисници
 • индивидуалци, микро, мали и средни приватни друштва
 • задруги и фарми во Македонија
Намена

за основни средства - инвестиции

 • купување нова опрема и технологии (вклучително и воведување на системот „капка по капка“),
 • експанзија или замена на плантажи и стакленици,
 • проширување на основното стадо,
 • изградба и модернизација на производствените капацитети,
 • изградба на откупни центри
 • пренамена на куќи за развој на рурален туризам
 • проекти поддржани од ИПАРД и проекти под Националната програма за рурален развој на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
Кредитни услови максимален износ
 • До 500.000 УСД
рок на отплата
 • до 10 години
грејс период
 • до 2 година
Каматна стапка

референтна стапка + каматна маржа до 3,30 процентни поени, годишно, но не помалку од 2,30 процентни поени.

Како референтна каматна стапка се користи стапката што е објавена и достапна на на веб-страницата на НБРМ (www.nbrm.mk) на секој 25.06. и на секој 25.12. под називот „каматната стапка на денарски депозити без валутна клаузула“ и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието).

Провизии
 • 0,3% за следење и водење на аранжманот по поткредитот;
 • 0,3% од износот на искористените средства од кредитот, но не повеќе од 100.000,00 денари
Обезбедување

вообичаени инструменти за обезбедување согласно Кредитната политика на Банката (хипотека на недвижен имот, залог на опрема, меници и др.)

за овој кредитен производ бараната покриеност на пласманите со вредноста на обезбедувањето ќе биде пониска споредбено со стандардните барања на БанкатаЛица за контактИлија Мирчевски, Главен координатор за кредитирање на стопанство
Телефон: (02) 3168-504
Факс: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Елена Спировска, Директор на Дирекција за кредитирање на агроиндустриски комплекс
Телефон: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk