• Kërkesë për garanci


  • Kërkesë për ndryshimin e garancisëKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Garancitë në denarëGarancia bankare është një dokument me shkrim që banka – garantuesi merr përsipër pagesën e menjëhershme dhe të pakushtëzuar të një shume të caktuar parash në favor të përfituesit të garancisë, në qoftë se debitori (borxhliu) nuk përmbush detyrimin e caktuar brenda afatit kohor. Garancia bankare mund të jetë garanci pagese dhe garanci performance.

Varësisht nga lloji i detyrimit që duhet të përmbushet, Komercijalna Banka AD Skopje i lëshon këto lloje të garancive bankare:


LLOJET E GARANCIVE NË DENARË

Garanci pagese
  • Garanci për shlyerjen në kohë të detyrimeve pagesore
Garanci performance
  • Garanci për pjesëmarrje në ankand
  • Garanci për kryerjen e punëve në kohë dhe me cilësi
  • Garanci për kthimin e avancit të marrë
  • Garanci për përmbushjen e obligimeve brenda afatit të garantuar
  • Garanci për sigurimin e pagesës së borxhit doganor
  • Llojet tjera të garancive sipas nevojave të klientit
 

Tarifat për lëshimin e garancive në denarë


Gjatë lëshimit të garancive në denarë, Komercijalna Banka AD Skopje arkëton këto provizione:TARIFAT PËR LËSHIMIN E GARANCIVE NË DENARË

Garancitë e siguruara me instrument të klasës së parë (depozita në denarë ose në valutë të huaj në llogari ose libreza bankare, garanci nga bankat e klasës së parë)

0,05%  në muaj (varësisht nga lloji i garancisë), min. 1.000,00 denarë

Garanci e pasiguruara me instrument të klasës së parë (hipotekë mbi pasurinë e patundshme, peng mbi pajisjet, kambiale me akt noterial dhe kolaterale tjera të pranueshme)

0,15 - 0,2% në muaj (varësisht nga lloji i garancisë),
min. 1.000,00 denarëPersonat për kontaktIlija Mircevski, Koordinator kryesor për kreditimin e ekonomisë
Telefon: (02) 3168-504
Fax: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Elena Spirovska, Drejtor për kreditimin e kompleksit agroindustrial
Telefon: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj