Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Инвестициско банкарство

 

 

Од доменот на инвестициското банакрство, достапни се услуги за потребите на правни лица, како што се:

  • Организирање, подготовка и откуп на емисии на хартии од вредност, што ги опфаќа сите работи врзани за упис и уплата на хартиите од вредност,
  • Инвестициско советување,
  • Портфолио менаџмент,
  • Советување и организирање на постапки на преземање на акционерски друштва и
  • Покровителски услуги за котација на друштвата на Македонската берза.

 

Општите услови на Комерцијална банка АД Скопје за работење со хартии од вредност и Тарифникот, можете да ги преземете од следните линкови:Лица за контактМихајло Брова Зиков
Телефон: (02) 3247-431; (02) 3168-321
Факс: (02) 3111-037;(02) 3213-225
e-mail: mihajlo.brovazikov@kb.com.mk