Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Depozitat e afatizuara në denarë dhe në valutë të huaj



Subjektet juridike vendore pas marrëveshjes së nënshkruar munden të depozitojnë mjete në denarë dhe në valutë të huaj në Komercijalna Banka AD Skopje.
Subjekti juridik e dërgon kërkesën sëbashku me elementet tjera në numrin e faksit: (02) 3113-228, në Shërbimin për tregti në vend.

Norma e interesit pëcaktohet në bazë të kërkesës dhe afatit dhe vlerës së mjeteve të depozituara.

Pas miratimit nga ana e klientit lidhet Marrëveshje për afatizim të mjeteve.

Personat për kontakt



Emilija Petreska
Telefon: (02) 3168-366
Fax: (02) 3113-228
e-mail: emilija.petreska@kb.com.mk

Aleksandar Georgievski
Telefon: (02) 3168-363
Fax: (02) 3113-228
e-mail: aleksandar.georgievski@kb.com.mk