Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Надоместоци за деловни картички





MasterCard® BusinessCard деловна кредитна картичка



Номинални каматни стапки на денарска сметка****
  • 12,32% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 1.28% зголемена за 11,04 пп)*
  • 11,25% над износот на кредитниот лимит
Номинални каматни стапки на девизна сметка
  • 9,6% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (едномесечен ЕУРИБОР + 9,6 пп но не помалку од 9,6%)**
  • 9,436% над износот на кредитниот лимит
Годишна членарина***  

по картичка

за прво издавање

бесплатно за постојните корисници на меѓународни деловни картички пред истек на рокот на важност на картичката

за направен годишен промет (во трговија и подигнување на готовина) во износ од 0,00 до 500.000,00 денари по сметка

1.500 денари

за направен годишен промет (во трговија и подигнување на готовина) во износ над 500.000,00 денари по сметка

без надомест

Надоместоци за користење  

на банкомати

на шалтери

на Банката

2%, мин. 100 ден.

3%, мин. 300 ден.

на други банки во земјата

3%, мин. 250 ден.

4%, мин. 400 ден.

на други банки во странство

3%, мин. 4 ЕУР

4%, мин. 6 ЕУР

Дополнителни услуги повторно издавање на PIN кодот

250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари


На врвот ^


MasterCard® меѓународна деловна кредитна картичка


Номинални каматни стапки****
  • 9,6% активна камата во висина на кредитниот лимит (едномесечен ЕУРИБОР + 9,6 пп но не помалку од 9,6%)**
  • 9,436% над износот на кредитниот лимит
Годишна членарина 60 ЕУР по картичка***
Надоместоци за користење  

на банкомати

на шалтери

во земјата

2%

не функционира на шалтер

во странство

3%, мин. 4 ЕУР

4%, мин. 6 ЕУР

Дополнителни услуги повторно издавање на PIN кодот

250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

  неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари


На врвот ^


Visa Business Revolving деловна кредитна картичка


Номинални каматни стапки****
  • 12,32% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 1.28% зголемена за 11,04 пп)*
  • 11,25% над износот на кредитниот лимит
Годишна членарина***  

по картичка

за првата година

3.000 денари

за секоја следна година

3.000 денари

за годишен промет над 500.000 денари

без надомест за сите картички

Надоместоци за користење  

на банкомати

на шалтери

на Банката

2%, мин. 100 ден.

3%, мин. 300 ден.

на други банки во земјата

2,5%, мин. 200 ден.

3,5%, мин. 300 ден.

на други банки во странство

2,5%, мин. 250 ден.

3,5%, мин. 350 ден.

Дополнителни услуги повторно издавање на PIN кодот

250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари


На врвот ^


Visa Corporate деловна кредитна картичка


Годишна членарина***  

по картичка

за првата година

без надомест

за секоја следна година

3.600 денари

за годишен промет над 1.500.000 денари

без надомест за сите картички

Номинални каматни стапки****
  • 9,97% активна камата во висина на кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 1,28% зголемена за 8,69 пп)*
  • 11,25% над износот на кредитниот лимит
Надоместоци за користење  

на банкомати

на шалтери

на Банката

2,5%, мин. 200 ден.

3%, мин. 300 ден.

на други банки во земјата

3%, мин. 200 ден.

3,5%, мин. 350 ден.

на други банки во странство

3%, мин. 250 ден.

3,5%, мин. 400 ден.


На врвот ^


Visa Business Debit деловна дебитна картичка


Дневни лимити на трансакции

определување на дневен лимит по картичка според потребите на компанијата

Годишна членарина***  

по картичка

за првата година

600 денари

за секоја следна година

300 денари

за годишен промет над 500.000 денари

без надомест

Надоместоци за користење  

на банкомати

на шалтери

на Банката

0,25%, мин. 50 ден.

0,35%, мин. 100 ден.

на други банки во земјата

2%, мин. 100 ден.

2%, мин. 300 ден.

на други банки во странство

2%, мин. 200 ден.

2%, мин. 300 ден.

Дополнителни услуги повторно издавање на PIN кодот

200 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

трајно блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари


На врвот ^


* Како референтна каматна стапка се користи стапката што е објавена и достапна на веб-страницата на НБРМ (www.nbrm.mk) на секој 25.06. и на секој 25.12. под називот „каматната стапка на денарски депозити без валутна клаузула“ и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието). Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1.28%. Банката на својата веб-страница редовно ќе ја објавува важечката референтна каматна стапка за пресметка на каматата. ТУКА


*
* Стапката на едномесечниот ЕУРИБОР ќе биде објавена на секој 31.12. и на секој 30.06. на веб-страницата на Банката и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието) ТУКА . Доколку стапката има негативна вредност, во пресметката на номиналната каматна стапка истата ќе се зема со вредност 0,00.



*** Годишната членарина за сите видови картички ќе се пресметува на месечно ниво, односно сметката ќе се задолжува на 12 еднакви месечни износи. Задолжувањето на поединечните сметки ќе започне во месецот кога ќе истече периодот за последната платена членарина, односно бесплатниот период од 12 месеци, во зависност од тоа кога е издадена картичката. Банката применува пропорционална метода за пресметка на камата. 

 ****Доколку номиналната каматна стапка е повисока од стапката на законска казнена камата, Банката ќе пресметува камата во висина на законската казнена каматна стапка, која во моментот е 11,25% годишна на денарските сметки и 9,436% на девизните сметки.



Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам