Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Надоместоци на услуги за изнајмување сефови и други услуги за трговски друштваИЗНАЈМУВАЊЕ СЕФОВИ
(според нивна големина во mm)

 

Месечно

Годишно

 

Износ

ДДВ

Вкупно

Износ

ДДВ

Вкупно

100 х 310 х 490

172 денари

31 денари

203 денари

1.750 денари

315 денари

2065 денари

150 х 310 х 490

224 денари

40,50 денари

264,50 денари

2.300 денари

414 денари

2714 денари

200 х 310 х 490

310 денари

56 денари

366 денари

3.200 денари

576 денари

3776 денари

310 х 310 х 490

347 денари

62,50 денари

409,50 денари

3.500 денари

630 денари

4130 денари

610 х 310 х 490

404 денари

72,50 денари

476,50 денари

4.090 денари

736 денари

4826 денариПАРИЧНИ И НЕПАРИЧНИ ДЕПОЗИТИ

 

Висина на надомест

Отворен паричен и непаричен депозит и затворен паричен и непаричен депозит со ознака на вредноста

1.500 денари годишно, со плаќање однапред + 270 денари ДДВ

Затворен запечатен паричен и непаричен депозит без ознака на вредноста

1.500 денари годишно за секој килограм, со плаќање однапред + 270 денари ДДВ