Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Skip Navigation Links.
Collapse ShtëpiShtëpi
Collapse RRETH NESHRRETH NESH
Collapse ProfiliProfili
Misioni
Historiku
Vlerat korporative
Raport dhe të dhëna
Shpërblime dhe mirënjohje
Monografia
Collapse OrganizimiOrganizimi
Këshilli Mbikëqyrës
Këshilli Drejtues
Menaxhmenti
Struktura Organizative
Collapse Marrëdhëniet me investitorëtMarrëdhëniet me investitorët
Treguesit financiar
Pjesëmarrja tregtare
Raporte tremujore
Raporte vjetore dhe raporte financiare të rishikuara
Kuvendi vjetor i aksionarëve
Të dhëna për aksionet
Profili i tregut
Collapse Akte të brendshmeAkte të brendshme
Kodi i praktikes se mire
Kontakt
Collapse Kompanitë e BankësKompanitë e Bankës
KB Publikum invest SHA Shkup
KB Prvo penzisko drushtvo SHA Shkup
Collapse Përgjegjësia shoqërorePërgjegjësia shoqërore
Rregullat dhe parimet
Kuiz shpërblyes
Sponsorizime dhe donacione
Raporte
Collapse PunesimiPunesimi
Aplikacioni per Punesim
Collapse Kontakt Kontakt
Të dhëna për kontakt
Kartela e humbur/e vjedhur bankare
Ndihmë për Bankë Interneti
Collapse Rrjeti ynëRrjeti ynë
Filijalet
Degët
Bankomatet
Collapse Mendimi juajMendimi juaj
Pyetje
Ankesa, sugjerime, lëvdata
Mbrojtja e informatorëve
Collapse PERSONA FIZIKPERSONA FIZIK
Collapse LlogariLlogari
Collapse Llogari në denarëLlogari në denarë
Llogaria e transaksionit
Llogari humanitare
ЈАВНА ПОНУДА за промена на договорните услови за кредитни производи поради ...
Llogari në valutë
Qarkullimi pagesor në vend
Qarkullimi pagesor me vendet e jashtme
Collapse KursimiKursimi
Kursim para 1.10.2017
Kursim pas 1.10.2017
Collapse Kursimi në denarë para 1.10.2017 Kursimi në denarë para 1.10.2017
Kursim i afatizuar dhe sipas kërkesës
Kursim i hapur në denarë
Kursim i hapur për fëmijë "Ketri"
Kursimi i afatizuar me planifikim
Normat e intersit
Collapse Kursimi në denarë pas 1.10.2017Kursimi në denarë pas 1.10.2017
Kursimi me të parë në denarë dhe kursimi standard i afatizuar
Kursimi i afatizuar me planifikim
Kursimi për fëmijë në denarë “Ververiçka” (Ketri)
Depozita e kursimit me normë interesi stimuluese
Normat e interesit për depozitat e kursimit në denarë
Collapse Kursim në valutë para 1.10.2017 Kursim në valutë para 1.10.2017
Kursim i afatizuar dhe sipas kërkesës
Kursim i hapur në valutë
Kursim i hapur për fëmijë "Ketri"
Kursimi i afatizuar me planifikim
Normat e intersit
Collapse Kursim në valutë pas 1.10.2017Kursim në valutë pas 1.10.2017
Kursimi me të parë në valutë dhe kursimi standard i afatizuar
Kursimi i afatizuar me planifikim
Kursimi për fëmijë në valutë “Ververiçka” (Ketri)
Depozita e kursimit me normë interesi stimuluese
Normat e interesit për depozitat e kursimit në valutë
Collapse Kredi Kredi
Informata themelore për kreditë e personave fizik
ЈАВНА ПОНУДА за промена на договорните услови за кредитни производи поради ...
Collapse KredibanesoreKredibanesore
Kredi për blerje ose ndërtim të pasurisë së patundshme me euro klauyolë
Kredi në denarë për blerje ose ndërtim të pasurisë së patundshme
Kredi për blerje të pasurisë së patundshme me EUR klauzolë, në pronësi të ...
Collapse Kredi padestinimKredi padestinim
Kredi konsumi deri në 30.000,00 euro me eur klauzolë
Tip-Top kredi konsumatore
Kredi konsumatore deri më 600.000 denarë pa garantues
Kredi e bazuar në kambial pa garantues
Kredi për pensionistët
Kredia në para të gatshme për pensionistët plus
Collapse Kredi tjera me dedikimKredi tjera me dedikim
Kredi për autovetura
Kredi për shkollim me euro klauyolë
Kredi nëpërmjet tregtarëve
Kredi për përmirësimin e efikasitetit energjetik me euro klauyolë
Kredi turistike me euro klauyolë
Collapse Kredi pasiguruar me kolateralKredi pasiguruar me kolateral
Kredi e bazuar në dhënien peng të depozitave
Kredi e bazuar në dhënien peng të pronës së paluajtshme
Kredi kornizë revolving- limit
Collapse KartaKarta
Informata themelore
ЈАВНА ПОНУДА за промена на договорните услови за кредитни производи поради ...
Collapse DebititDebitit
Maestro®
Visa Debit
Debit MasterCard®
Debit MasterCard® World
Collapse KreditoreKreditore
MasterCard® Standard
MasterCard® Revolving
MasterCard® SP Co-branding
MasterCard® Skopje City Mall
Mastercard® Wizz Air
Visa Classic Standard
Visa Classic Revolving
Visa Revolving Study&Go
Collapse PremiumPremium
Visa Gold
MasterCard® Platinum
Këshilla për shfrytëzim të sigurt
Collapse Dhuratë-kartaDhuratë-karta
Dhuratë-karta për Skopje City Mall
Pagesë pakontakt
3DES Secure pagesë e sigurtë online
Collapse Letra me vlerëLetra me vlerë
Collapse Shitblerja e letrave me vlerëShitblerja e letrave me vlerë
Ndërmjetësime burse
Shitblerja e letrave me vlerë dhe obligacioneve shtetërore
Banking investues
Punë tutorimi mbi letrat me vlerë
Collapse Bankingu elektronikBankingu elektronik
Internet banka
Aplikacioni mobil - mBanka
Aplikacioni mobil KomPay
SMS bankimi
Collapse Shërbime tjeraShërbime tjera
Pako për studentë në studime deridiplomike dhe pasdiplomike
Urdhërndalesë e afatizuar
Dhënia me qira e kasafortave
Këmbim valutor
Pagesa për viza
Shitja e pjesëmarrjes në KB Publikum i balansuar
Collapse Shërbime ndërmjetësimiShërbime ndërmjetësimi
Western Union transferi i parave
Ilirika Fond Menaxhment SHA Shkup
Collapse KompensimeKompensime
Kompensime për qarkullimin pagesor në denarë
Kompensime të qarkullimit pagesor në valutë
Kompensime të kartave
Kompensime të shërbimeve sipas kredive
Kompensime për shitblerje të letrave me vlerë
Kompensime të dhënies më qira të kasafortave dhe shërbimeve të tjera
Collapse PERSONA JURIDIKPERSONA JURIDIK
Collapse Qarkullimi pagesorQarkullimi pagesor
Llogari në denarë
Collapse Llogari në valutëLlogari në valutë
Llogari në valutë për persona rezident
Llogari në valutë për persona jorezident
Collapse Qarkullimi pagesor në vendQarkullimi pagesor në vend
Çfarë duhet të dini
Kompensime të qarkullimit pagesor në denarë
Normat e interesit të llogarive në denarë
Orari (orari i punës i qarkullimit pagesor)
Internet banka
SMS, Faks, IVR, E-mail – subject juridik
Collapse Qarkullimi pagesor me vendet e jashtmeQarkullimi pagesor me vendet e jashtme
Çfarë duhet të dini?
Kompensime për qarkullimin pagesor në valutë
Normat e interesit të llogarisë devizore
Orari (orari i punës i qarkullimit pagesor)
Bankat korresponduese
Sertifikimi i bankës sipas USA Patriot Act
Collapse Tregu valutorTregu valutor
Shitblerja e mjeteve të huaja për pagesë
Collapse Kredi Kredi
Informata themelore
Collapse Kredi nga burimet e mjeteve të bankësKredi nga burimet e mjeteve të bankës
Kredi në denarë dhe kredi në denarë me klauzolë valutore
Kredi valutore
Collapse Linja kreditoreLinja kreditore
Programi i kredisë për mbështetjen e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme ...
Linja kreditore per Kreditimin e Zhvillimit te Ndermarrjeve Mikro, te Vogla dhe ...
Kredi nga KDFKB-projekt për shërbime financiare në bujqësi
Linja kreditore nga BIE e realizuar nëpërmjet BMPZH për pjesëmarrje në ...
Programi për kreditimin e zhvillimit nga Linja italiane kreditore e realizuar ...
Projekt kreditimi për subjektet juridike (ndërmarrjet e vogla dhe mikro) për ...
Kredi për sektorin agro-industrial të përkrahura nga USAID
Programi për mbështetjen e konkurrencës së Ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme ...
Collapse Punë dokumentare Punë dokumentare
Garanci në denarë
Garanci në valutë
Çek
Inkaso
Akreditiv
Forfaitingu
Collapse kartakarta
Informata themelore
ЈАВНА ПОНУДА за промена на договорните услови за КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ ЗА ПРАВНИ ...
Collapse karta afariste kreditikarta afariste krediti
MasterCard® BusinessCard
MasterCard®afariste - ndërkombëtare
Visa Business Revolving
Visa Corporate
Collapse karta debiti afariste karta debiti afariste
Visa Business Debit
Pagesë pakontakt
Këshilla për shfrytëzim të sigurt
Collapse Letra me vlerëLetra me vlerë
Collapse Shitblerja e letrave me vlerëShitblerja e letrave me vlerë
Ndërmjetësim burse
Shitblerja e letrave me vlerë dhe obligacioneve shtetërore
Banking investues
Punë tutorimi mbi letrat me vlerë
Banka – roje e pronës
Collapse Bankingu elektronik Bankingu elektronik
Bankë Interneti
Aplikacioni mobil mBankaKo
SMS bankimi - karta
SMS, Faks, IVR, E-mail – subject juridik
E-commerce
Collapse Shërbime tjeraShërbime tjera
Urdhërndalesë e afatizuar
Pranimi i kartës (POS terminale)
Collapse DepoziteDepozite
Deponimi i afatizuar i mjeteve në denarë dhe valutë
Dhënia me qira e kasafortave
Shitja e pjesëmarrjeve në KB Publikum-I Balancuar
Collapse Shërbime ndërmjetësimiShërbime ndërmjetësimi
Ilirika Fond Menaxhment SHA Shkup
Collapse KompensimeKompensime
Kompensime për qarkullimin pagesor në denarë
Kompensime për qarkullimin pagesor me jashtë për persona juridik
Kompensime për karta afariste
Kompensime për garanci
Kompensime nga shitblerja e letrave me vlerë
Kompensime për qiramarrje të kasafortave dhe shërbime të tjera