Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Финансиски показателиФинансиски показатели пресметани врз основа на ревидираните консолидирани финансиски извештаи подготвени во согласност со локалната регулатива и Методологијата пропишана од страна на Народната банка на Република Северна Македонија.   

Биланс на успех (во 000 МКД)

индекс
промена

2020

2019

 


Приходи од камата

96,6
2.816.672 2,916,288

Расходи за камата

77,4
396.117 511,523

Нето-приходи (расходи) од камата

100,7
2.420.555 2,404,765

 

Приходи од провизии и надоместоци

97,5
1.403.004 1,438,910

Расходи за провизии и надоместоци

101,4
445.967 439,926

Нето-приходи (расходи) од
провизии и надоместоци

95,8
957.037 998,984

 

Останати приходи

204,6
2.054.895 1,004,135

Оперативни расходи

108,6
1.963.416 1,808,562

Исправка на вредност на
финансиските средства

232,7
1.369.749 588,509

Добивка (загуба) пред оданочување

104,4
2.099.322 2,010,813

 

Добивка/(загуба) за годината

106,1
1.939.134 1,826,825
Биланс на состојба (во 000 МКД)

индекс
промена

2020

2019

 


Вкупна актива

107,8 132.600.577 123,031,531

Парични средства и еквиваленти

102,0 49.687.632 48,733,248

Кредити

93,7 51.974.918 55,484,418

 

Вкупно обврски

108,1 118.603.450 109,708,525

Депозити

108,5 116.678.374 107,560,900

 

Вкупно капитал и резерви

105,0 13.957.532 13,289,726
Податоци за акциите (на 31.12.)

 

2020

2019

 


Цена по акција


7.299
6,648

Вкупен број на акции


2.279.067
2,279,067

Пазарна капитализација (во 000 МКД)


16.634.910
15,151,237

 


Заработувачка по акција (EPS)


- основна


844
796

- разводнета


844
796

 


Сметководствена вредност по акција


6.124
5,831

 


Поврат на актива (ROA)


1,46%
1.48%

Поврат на капитал (ROE)


13,89%
13.75%

Дивиденда како % од нето добивка


70,52%
68.62%

Адекватност на капиталот


17,47%
16.59%

 


ЕУР / МКД


61,6940
61.4856

УСД / МКД


50,2353
54.9518


   


   


Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам