Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Treguesit financiarTreguesit financiar të bazuar në raportet e audituara konsoliduar financiare të përgatitura në përputhje me rregulloret lokale dhe metodologjinë e Bankës Kombëtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

Bilanci i suksesit (në 000 MKD)

Indeks
ndryshimi

2019

2018

 


Të ardhurat nga interesi

97.4
2,916,288
2,993,065

Shpenzimet për interesa

98.1
511,523 521,526

Të ardhurat (shpenzimet) neto nga interesi

97.3
2,404,765 2,471,539

 

Të ardhura nga provizionet dhe kompensimet

112.2
1,438,910 1,281,973

Shpenzime për provizionet dhe kompensimet

122.5
439,926 359,182

Të ardhurat (shpenzimet) neto nga provizionet dhe kompensimet

108.3
998,984 922,791

 

Të ardhura të tjera

61.4
1,004,135 1,634,946

Shpenzimet operative

81.7
1,808,562 2,213,261

Përmirësimi i vlerës
së mjeteve financiare

74.1
588,509 793,856

Fitimi (humbja) para tatimit

99.4
2,010,813 2,022,159

 

Fitimi (humbja) në vit

101.1
1,826,825 1,806,215
Bilanci i gjendjes (në 000 MKD)

Indeks
ndryshimi

2019

2018

 


Totali i aktivës

107.6 123,031,531 114,393,733

Paraja dhe ekuivalentet e parasë

99.9 48,733,248 48,796,328

Kredite

113.4 55,484,418 48,922,857

 

 

Gjithsej detyrime

107.6 109,708,525 101,919,925

Depozitat

108.2 107,560,900 99,387,271

 

 

Totali i kapitalit dhe rezervat

106.8 13,289,726 12,444,750
Të dhëna mbi aksionet (në 31.12.)

 

2019

2018

 


Çmimi për aksion


6,648
5,049

Numri i përgjithshëm i aksioneve


2,279,067
2,279,067

Kapitalizimi i tregut (në 000 MKD)


15,151,237
11,507,009

 


Fitimi për aksion (EPS)


- themelor


796

788

- i pakësuar
(ulja me qëllim e vlerës së aksionit)


796

788

 


Vlera kontabël për një aksion


5,831
5,460

 


Kthimi i aseteve (ROA)


1.48%
1.58%

Kthimi i ekuitetit (ROE)


13.75%
14.51%

Dividenta si % e fitimit neto


68.62%
53.00%

Mjaftueshmëria e kapitalit


16.59%
16.88%

 


EUR / MKD


61.4856
61.4950

USD / MKD


54.9518
53.6887


   


   


Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj