Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Të dhëna mbi aksionetTë dhëna të përgjithshme mbi aksionet e Komercijalna Banka AD Skopje 

 

 

Të zakonshme

 

Të preferuara

ISIN

 

MKKMBS101019

 

MKKMBS110010

Vlera nominale

 

1.000 MKD

 

1.000 MKD

Numri i aksioneve

 

2.279.067

 

0

CFI kodi

 

ESVUFR

 

EPNUPR

Ticker

 

KMB

 

KMBP

Kotimi

 

Bursa e Maqedonisë SHA Shkup

 

Bursa e Maqedonisë SHA Shkup

Bloomberg

 

KMB MS

 

KMBP MS

Reuters

 

KMB.MKE

 

KMB_p.MKEDuke iu referuar Vendimit për konvertim nr. 02-1600-13299/24.03.2010, të miratuar në mbledhjen e 23të të Asamblesë së përgjithshme të Bankës, e mbajtur më 24.03.2010, Banka me dt. 05.05.2010 bëri konvertimin e të gjitha aksioneve të preferuara në aksione të zakonshme me të drejtë vote të lëshuara nga Komercijalna Banka AD Skopje.
 
Më 15.02.2011 me 100% sukses u realizua emetimi i VI-të (gjashtë) i letrave me vlerë me anë të ofertës publike, përmes së cilës u ofruan 265.000 aksione të zakonshme. Me realizimin e suksesshëm të emetimit publik, numri i aksioneve të lëshuara nga Banka arriti në 2.279.067 aksione të zakonshme me të drejtë vote.

Të drejta që dalin nga aksionet


Çdo aksion që jep të drejtën e votës, jep të drejtën e një vote në Asamblenë e Bankës.


Aksionet e zakonshme janë aksione që pronarëve u japin të drejtën e:

  1.  votës në mbledhjen e Asamblesë së përgjithshme të Bankës;
  2.  pagesës së një pjese të fitimit (dividendës) dhe
  3.  pagesës së një pjese të likuidimit respektivisht falimentimit të Bankës.


Struktura e aksionerëve dhe pjesëmarrja në kapitalin e përgjithshëm të Bankës


AdoraAL


Historia e dividendit


Më poshtë është historia e shumës së bruto dividendës për aksion (e cila paguhet nga fitimi që është realizuar në vitin paraprak):

 

 

TË ZAKONSHME

bruto në MKD

 

TË PREFERUARA

bruto në MKD

2020

600,00

2019

 

550,00

 

-

2018

 

420,00

 

-

2017

 

180,00

 

-

2016

 

150,00

 

-

2015

 

125,00

 

-

2014

 

-

 

-

2013

 

-

 

-

2012

 

100,00

 

-

2011

 

200,00

 

-

  2010**

 

200,00

 

-

2009

 

170,00

 

114,00

2008

 

190,00

 

99,50

2007

 

190,00

 

95,00

2006

 

165,00

 

92,00

2005

 

150,00

 

95,00

2004*

 

96,00

 

96,00

2003

 

75,00

 

108,00

2002

 

50,00

 

128,50

2001

 

46,50

 

133,50

*Komercijalna Banka AD Skopje, duke ju referuar Ligjit për shoqëri tregtare dhe në pajtim me Vendimin për ndryshime në Statutin e Bankës të marrë në mbledhjen e Asamblesë së përgjithshme të aksionerëve më 22.03.2005, bëri ndarjen e aksioneve në raport 1:5, ku secili aksion i zakonshëm me vlerë nominale prej 5.000,00 denarë u nda në 5 aksione të zakonshme me vlerë nominale prej 1,000.00 denarë. Dividenda e lartëpërmendur për periudhën 2001-2004 është përshtatur dhe prezantuar si dividendë për aksion pas ndarjes së bërë.

**Duke ju referuar Vendimit për konvertim nr. 02-1600-13299/24.03.2010, të sjellur në Mbledhjen e 23të të Asamblesë së përgjithshme të Bankës, e mbajtur më 24.03.2010, Banka me dt. 05.05.2010 bëri konvertimin e të gjitha aksioneve të preferuara në aksione të zakonshme me të drejtë vote të lëshuara nga Komercijalna Banka AD Skopje.Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj