Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

KontaktJu faleminderit për interesimin tuaj.


Për më shumë informata rreth punës së Komercijalna Banka AD Skopje, mund të kontaktoni:
Marrëdhëniet me investitorët


Irena Kanevce
Telefon: (02) 3168-324
Fax: (02) 3111-037;(02) 3213-225
e-mail: investor.relations@kb.com.mk

Pranimi dhe realizimi i urdhëresave për shitblerje të letrave me vlerë


Mihajlo Brova Zikov
Telefon: (02) 3247-431; (02) 3168-321
Fax: (02) 3111-037;(02) 3213-225
e-mail: mihajlo.brovazikov@kb.com.mk

Shërbimet e kujdestarisë për letrat me vlerë


Sonja Ugrinovska Bojadzievska
Elizabeta Manasijevska

Telefon: (02) 3168-311; (02) 3168-310
Fax: (02) 3225-056
e-mail: custody@kb.com.mk