Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Autorizimi për të paguar dividentë në një bankë tjetërProcedura për Regjistrim të llogarisë për pagesën e dividentit për person fizik rzidentë në një bankë tjetër mund të kryhet vetëm nga personat të cilët në një datë të shënuar janë regjistruar si aksionarë të Komercijalna Banka AD Skopje.
Të drejtë për pagesën e dividentit për vitin 2019 kanë aksionarët e Komercijalna Banka AD Skopje të cilët janë regjistruar në librin e aksioneve më 23 prill 2020.
Për informacion në lidhje me shumën e dividentit dhe datat e pagesës, shkarkoni Vendimin për përcaktimin e shumës së dividentit dhe datat e pagesës së dividentit për vitin 2019: https://www.kb.com.mk/Handlers/GetResource.ashx?id=82784c64-5c9a-44db-b82d-b212a2d44a1d.pdf
Të gjitha autorizimet e siguruara me të dhëna të sakta për transferimin e dividentit në llogari në një bankë tjetër do të përdoren për të paguar dividentin për vitin 2019, si dhe për pagesa të ardhshme derisa Banka të marrë udhëzime të ndryshme.


Llogaria e DQLV (Depozitari Qëndror i Letrave me Vlerë) *
Nëse nuk e dini llogarinë e DQLV-së kontaktoni shtëpinë tuaj brokere
6 shifrat e fundit të numrit Tuaj amë *
Llogaria e transaksionit në bankë tjetër (15 shifra) *
Emri *
Mbiemri *
Telefon
E-mail
* Shkruani kodin:

Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj