Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Pjesëmarrja në treg


Pjesëmarrja e Komercijalna Banka AD Skopje në tregun bankar të Republikës  Maqedonisë së Veriut1
31.03.2020

 

31.12.2019

 

1

Aktiva e përgjithshme

22,6%

22,4%

2

Kapitali dhe rezervat

18,4%

19,0%

3

Depozitat e përgjithshme nga sektori jo-financiar

26,4%

26,0%

4

Neto-kredi të përgjithshme të sektorit jo-financiar

16,7%

15,7%

5

Numri i përgjithshëm i kartave të lëshuara

 

13,0%

 

12,7%

6

Numri i pajisjeve që pranojnë karta – POS dhe ATM gjithsej

 

16,0%

 

16,8%

7

Vlera e përgjithshme e qarkullimit pagesor të realizuar në vend

 

24,4%

 

23,6%

8

Numri i përgjithshëm i llogarive të hapura për realizimin e pagesave2

 

20,0%

 

19,2%

9

Qarkullimi i përgjithshëm i realizuar në bursën e Maqedonisë3

 

40,6%

 

21,0%

10

Numri i përgjithshëm i transaksioneve në bursën e Maqedonisë3

 

42,1%

 

33,8%

1 Burimi i të dhënave është BPRMV, përjashtimet janë treguar në tabelë.
2Burimi:
3Burimi:Bursa e Maqedonisë