Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Контакт податоциАдреса на Банката

Комерцијална банка АД Скопје

ул. Орце Николов бр. 3

П. Фах 563

1000 Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

S.W.I.F.T.: KOBSMK2X

 

contact@kb.com.mk

 

 

  

Поважни телефонски броеви

 

Централа на Банката (+389 2) 3168-168
Контакт-центар (+389 2) 3296-800
Пријава на изryбена/украдена банкарска картичка (+389 2) 3247-474

 

Контакти за Интернет банката (08:00 - 19:00 ч. пон-пет, 08:00 - 14:00 ч. сабота)

 

Техничка поддршка за Интернет банка

(+389 2) 3296-800

(изберете 2)

е-mail: support@kb.com.mk
Оперативна поддршка за денарски плаќања преку Интернет банка (+389 2) 3168-902 e-mail: support_denarski_pp@kb.com.mk
Оперативна поддршка за девизни плаќања за правни лица преку Интернет банка (+389 2) 3168-602 e-mail: support_devizen_pp@kb.com.mk
Оперативна поддршка за девизни плаќања за физички лица преку Интернет банка (+389 2) 3168-220 e-mail: support_devizen_fizickilica@kb.com.mk

 

Поширока листа на контакти (телефонски броеви, факс и е-mail адреси)

 

Повикувачки број за Република Северна Македонија +389,

Повикувачки број за Скопје е 02 доколку барате од Република Северна Македонија, а +3892 доколку барате од странство

 

OE во Банката / Прашања во врска со:   Телефон Факс е-mail
Сектор за работа со население
Производи и услуги за физички лица
· Трансакциски сметки   3168-177 3220-987 tekovni@kb.com.mk
· Интернет банка   3168-177 3220-987 tekovni@kb.com.mk
· Банкарски картички   3247-474 3114-232 cards@kb.com.mk
· Служба за платен промет со странство   3168-196 3247-488 Marijana.GericSpasic@kb.com.mk
· Штедење (депозити)   3168-178 3211-300 Marija.Stojanovski@kb.com.mk
· Кредити на население - одобрување     natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk
julijana.nikcevska@kb.com.mk
· Кредити на население - евиденција   3168-257 3247-478 krnas@kb.com.mk
· Служба за наплата   3168-281   tanja.aleksovska@kb.com.mk
Производи и услуги за правни лица
· Банкарски картички за правни лица   3168-202 3114-232

cards@kb.com.mk

· Прифаќање на картички на продажни места   3247-474
(изберете 2)
3114-232 karticki@kb.com.mk
· Електронска трговија   3168-107 3114-232 karticki@kb.com.mk
Сектор за кредитирање на стопанството
· Производи и услуги за правни лица
· Денарски кредити и гаранции   3168-545
3168-507
3168-567
3168-536
3211-554 corporatecredit@kb.com.mk
Сектор за односи со странство
Производи и услуги за правни лица
· Девизни приливи   3168-602 3247-448 devizniprilivi@kb.com.mk
· Девизни плаќања   3168-602 3247-445 devizniplakjanja@kb.com.mk
· Нерезиденти   3168-662
3168-667
3247-446 non-residents@kb.com.mk
· Девизни кредити и форфетирање   3168-620
3168-606
3220-981 devizni.krediti@kb.com.mk
· Девизни гаранции   3168-610
3168-612
3220-981 guarantee@kb.com.mk
· Акредитиви   3168-655
3168-656
3220-969 akreditivi@kb.com.mk
· Девизно книговодство   3168-687
3168-634
3220-981 Deviznoknigovodstvo@kb.com.mk
Самостојна дирекција за денарски платен промет
Производи и услуги за правни лица
· Отворање, затворање и статусни промени на сметки   3168-968 3111-780 Sluzbazaotvоranjenasmetki@kb.com.mk
· Судски решенија и блокади на сметки   3168-971 3111-780 Sudski-Resenijazaprisilnanaplata@kb.com.mk
· Позадинска поддршка за денарски платен промет   3168-902 3213-225 PPromet_Gl.bl@kb.com.mk
· Рекламации   3168-969 3213-225 PPromet_BackOffice@kb.com.mk
Сектор за ликвидност и финансиски пазар
· Орочување на депозити на правни лица; и Купупродажба на државни хартии од вредност на примарен и секундарен пазар

(02) 3247-412; 3168-364

3113-228 vesna.ristovska@kb.com.mk
  (02) 3247-420; 3168-366 3113-228 emilija.petreska@kb.com.mk
  (02) 3247-417; 3168-371 3113-228 vlatko.leskaroski@kb.com.mk

(02) 3247-419; 3168-368 3113-228 tatjana.ristovska@kb.com.mk
· Девизен пазар   3247-410 3213-425 ana.nikoloski@kb.com.mk
DevizenPazar@kb.com.mk
· Покровителски услуги за котација на друштвата на Македонската берза, подготовка на емисија на хартии од вредност, услуги при јавна понуда за откуп на акции, вршење на активности за управување со портфолио на хартии од вредност за клиент, инвестициско советување.   3168-324
3168-325
3168-326
3111-037
3213-225
investor.relations@kb.com.mk
· Примање и извршување на налози за купопродажба на хартии од вредност   3247-432
3247-433
3111-037
3213-225
kbbroker@kb.com.mk
· Старателски работи над хартии од вредност за физички лица и за правни лица   3168-310
3168-323
3225-056 Elizabeta.manasijevska@kb.com.mk
Maja.trajanovska@kb.com.mk
· Банка - чувар на имот, депозитарна банка на пензиски и инвестициски фондови   3168-311 3225-056 Sonja.Ugrinovska@kb.com.mk
Custody1@kb.com.mk
Сектор за човечки ресурси и општи работи
· Вработување  

3168-463

3168-470

3220-988 Jasna.Hristovska@kb.com.mk
Simona.Gjokeska@kb.com.mk
· Пракса   3168-469 3220-988 Mirjana.Ilievska2@kb.com.mk
· Управување со имот   316-8428 3119-627 Daniel.Cvetanovski@kb.com.mk
Сектор за управување со ризици и планирање
· Управување со кредитен ризик   3168-382   Vesna.Kiprijanova@kb.com.mk
· Управување со останати ризици   3168-373   Tatjana.LeskaroskaMinoska@kb.com.mk
· Планирање и анализи   3168-391   Marina.Momiroska@kb.com.mk
Сектор за правни работи
    3168-225   Goran.Kuzmanovski@kb.com.mk
Самостојна дирекција за управување со проблематични кредити
· Наплата на проблематични побарувања од физички лица   3168-236   Marija.Martinovska@kb.com.mk
· Наплата на проблематични побарувања од правни лица   3168-235   Marko.Milenkovic@kb.com.mk
Самостојна дирекција за управување со мрежата филијали
Лица за контакт од филијалите и експозитурите на Банката низ Републиката
Самостојна дирекција за маркетинг
· Продукција на рекламни материјали, закуп на рекламен простор, спонзорства, донации   3168-722 marketing@kb.com.mk
Самостојна дирекција за финансиско работење
· Книговодство   3168-781   Mirjana.Jovkovska@kb.com.mk
· Конфирмации за потреби на ревизија, плаќање на фактури, погрешно уплатени/насочени средства   3168-773    Igor.Doneski@kb.com.mk


Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам