Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Të dhëna për kontaktAdresa e Bankës

Komercijalna Banka AD Skopje

rr. Orce Nikolov nr.3

Kodi postar 563

1000 Shkup

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

S.W.I.F.T.: KOBSMK2X

 

contact@kb.com.mk

 

 

 

 

Numrat më të rëndësishme të telefonit

 

Zyra qëndrore e Bankës (+389 2) 3168-168
Qendra për kontakt (+389 2) 3296-800
Paraqitja e kartelës të humbur/vjedhur bankare (+389 2) 3247-474

 

Kontaktet për Internet bankën (08:00 - 19:00 e hën-prem, 08:00 - 13:00 e shtunë)

 

Përkrahje teknike për Internet bankën

(+389 2) 3296-800

(zgjidhni 2)

е-mail: support@kb.com.mk
Përkrahje operative për pagesat në denarë nëpërmjet Internet bankës (+389 2) 3168-902 e-mail: support_denarski_pp@kb.com.mk
Përkrahje operative për pagesa devizore për personat juridikë përmes Internet Bankës (+389 2) 3168-602 e-mail: support_devizen_pp@kb.com.mk
Përkrahje operative për pagesa devizore për personat fizikë përmes Internet Bankës (+389 2) 3168-220 e-mail: support_devizen_fizickilica@kb.com.mk

 

Lista më e gjerë e kontakteve (numrat e telefonit, faksit dhe e-mail adresat)

 

Numri thirrës për Republikën e Maqedonisë së Veriut +389,

Prefiksi për Shkupin 02 nëse thirrni prej Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe +3892 nëse thirrni prej jashtë vendit

 

NjO në Bankë / Çështje në lidhje me:   Telefon Faks е-mail
Sektori për punë me popullsinë
Produktet dhe shërbimet për personat fizikë
· Llogaritë transaksionale   3168-177 3220-987 tekovni@kb.com.mk
· Internet banka   3168-177 3220-987 tekovni@kb.com.mk
· Kartelat bankare   3247-474 3114-232 cards@kb.com.mk
· Shërbimi për qarkullimin pagesor jashtë vendit   3168-196 3247-488 Marijana.GericSpasic@kb.com.mk
· Kursimet (depozitet)   3168-262   ivan.karev@kb.com.mk
· Kredi për popullsinë - miratimet       natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk
julijana.nikcevska@kb.com.mk
· Kredi për popullsinë - evidenca   3168-257 3247-478 krnas@kb.com.mk
· Shërbimi për pagesa   3168-281   tanja.aleksovska@kb.com.mk
Produktet dhe shërbimet për subjektet juridike
· Kartelat bankare për subjektet juridike   3168-202 3114-232 cards@kb.com.mk
· Pranimi i kartelave nëpër pikat e shitjes   3247-474
(zgjidhni 2)
3114-232 karticki@kb.com.mk
· Tregtia elektronike   3168-107 3114-232 karticki@kb.com.mk
Sektori për kreditimin e ekonomisë
Produktet dhe shërbimet për subjektet juridike
· Kredi në denarë dhe garancitë   3168-545
3168-507
3168-567
3168-536
3211-554 corporatecredit@kb.com.mk
Sektori për marrëdhëniet me jashtë
Produktet dhe shërbimet për subjektet juridike
· Të ardhura devizore   3168-602 3247-448 devizniprilivi@kb.com.mk
· Pagesa devizore   3168-602 3247-445 devizniplakjanja@kb.com.mk
· Joresidentë   3168-662
3168-667
3247-446 non-residents@kb.com.mk
· Kredi në deviza dhe forfetim   3168-620
3168-606
3220-981 devizni.krediti@kb.com.mk
· Garanci në valutë të huaj   3168-610
3168-612
3220-981 guarantee@kb.com.mk
· Akreditivet   3168-655
3168-656
3220-969 akreditivi@kb.com.mk
· Kontabiliteti devizor   3168-687
3168-634
3220-981 Deviznoknigovodstvo@kb.com.mk
Drejtoria e pavarur për qarkullimin e pagesave në denarë
Produktet dhe shërbimet për subjektet juridike
· Hapja, mbyllja dhe ndryshimet statusore të llogarive   3168-968 3111-780 Sluzbazaotvоranjenasmetki@kb.com.mk
· Vendimet gjyqësore dhe bllokimet e llogarive   3168-971 3111-780 Sudski-Resenijazaprisilnanaplata@kb.com.mk
· Përkrahja e qarkullimit pagesor në denarë   3168-902 3213-225 PPromet_Gl.bl@kb.com.mk
· Ankesat   3168-969 3213-225 PPromet_BackOffice@kb.com.mk
Sektori për likuiditetin dhe tregun financiar
· Afatizimi i depozitave për subjektet juridike; dhe Shitblerja e letrave shtetërore me vlerë në tregun primar dhe sekondar
3247-412; 3168-364 3113-228 vesna.ristovska@kb.com.mk
  3247-420; 3168-366 3113-228 emilija.petreska@kb.com.mk
  3247-417; 3168-371 3113-228 vlatko.leskaroski@kb.com.mk

3247-419; 3168-368 3113-228 tatjana.ristovska@kb.com.mk
· Tregu devizor   3247-410 3213-425 ana.nikoloski@kb.com.mk
DevizenPazar@kb.com.mk
· Shërbime sponsorimi për shoqëritë e listuara në Bursën e Maqedonisë, përgatitja e emetimit të letrave me vlerë, shërbime gjatë ofertave publike për blerje të aksioneve, kryerje të aktiviteteve për udhëheqjen me portfolion e letrave me vlerë për klientin, këshillime investimi   3168-324
3168-325
3168-326
3111-037
3213-225
investor.relations@kb.com.mk
· Pranimi dhe realizimi i urdhëresave për shitblerjen e letrave me vlerë   3247-432
3247-433
3111-037
3213-225
kbbroker@kb.com.mk
· Punë kujdestarie mbi letrat me vlerë për subjektet fizike dhe juridike   3168-310
3168-323
3225-056 Elizabeta.manasijevska@kb.com.mk
Maja.trajanovska@kb.com.mk
· Banka – mbikëqyrëse e pronës, bankë deponuese e fondeve pensionale dhe fonde investimi   3168-311 3225-056 Sonja.Ugrinovska@kb.com.mk
Custody1@kb.com.mk
Sektori i burimeve njerëzore dhe çështjeve të përgjithshme
· Punësim  

3168-463

3168-470

3220-988 Jasna.Hristovska@kb.com.mk
Simona.Gjokeska@kb.com.mk
· Praktika   3168-469 3220-988 Mirjana.Ilievska2@kb.com.mk
· Menaxhimi me pronën   3168-428 3119-627 Daniel.Cvetanovski@kb.com.mk
Sektori për menaxhimin e riskut dhe planifikimit
· Menaxhimi me riskun kreditor   3168-382   Vesna.Kiprijanova@kb.com.mk
· Menaxhimi me risqet tjera   3168-373   Tatjana.LeskaroskaMinoska@kb.com.mk
· Planifikimi dhe analizat   3168-391   Marina.Momiroska@kb.com.mk
Sektori për punët juridike
    3168-225   Goran.Kuzmanovski@kb.com.mk
Drejtoria dhe pagesat e kredive problematike
· Pagesa e kërkesave problematike nga personat fizikë   3168-236   Marija.Martinovska@kb.com.mk
· Pagesa e kërkesave problematike nga subjektet juridike   3168-235   Marko.Milenkovic@kb.com.mk
Drejtoria e pavarur për menaxhimin me rrjetin e filialeve
· Kontaktet me filialet e me ekspoziturat në Maqedoni
Drejtoria e pavarur për marketing
· Prodhimi i materialeve reklamuese, blerje të hapësirës reklamuese, sponsorime, donacione   3168-722 marketing@kb.com.mk
Drejtoria e pavarur për punë financiare
· Kontabilitet   316-8781   Mirjana.Jovkovska@kb.com.mk
· Konfirmime për nevoja të revizionit, pagesa e faturave, mjete të paguara/orientuara gabimisht   316-8773    Igor.Doneski@kb.com.mk


Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj