• Ekspoziturat dhe filijalet


 • Kërkesë për regjistrimin e klientit


 • Pyetjet më shpesh të parashtruara


 • Kushtet e përgjithshme



Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Llogaria rrjedhëse transaksionale


 

apliciraj

 


Çka është llogaria rrjedhëse transaksionale


Llogaria rrjedhëse transaksionale paraqet të dhëna unike dhe të papërsëritshme numerike që shërbejnë për të identifikuar pjesëmarrësit në sistemin e pagesave dhe e cila ju mundëson të bëni të gjitha llojet e pagesave që dëshironi. Në logarinë rrjedhëse transaksionale evidentohen të gjitha transaksionet në denarë që bëhen përmes bankës. Çdo person për të kryer transaksione me denarë përmes bankës duhet të ketë një llogari rrjedhëse transaksionale.

 

Hapja dhe operimi me llogarinë rrjedhëse transaksionale


Llogari rrjedhëse mund të hapin të gjithë personat fizik - qytetarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe personat fizik - shtetas të huaj të cilët në bazë të legjislacionit trajtohen si rezidentë dhe posedojnë letër identifikimi si të huaj, të lëshuar nga Ministria e punëve të jashtme të RMV.

Banka mund t’ju hapë llogari dhe të miturve dhe personave me aftësi të kufizuara të cilët përfaqësohen nga autorizues ligjor, respektivisht nga kujdestari i tyre në pajtim me dispozitat ligjore.

Hapja e llogarisë së transaksionit bëhet në bazë të kërkesës së parashtruar për llogari të transaksionit: në filialin ose ekspoziturën më të afërt të Bankës, ose duke plotësuar një aplikacion online në linkun: APLIKO ONLINE.

Aplikimi online për llogari të transaksionit është i lidhur gjithashtu me dorëzimin online të kërkesës për kartën e debitit. Aktivizimi i llogarisë dhe nënshkrimi i dokumentacionit për hapjen e llogarisë së transaksionit dhe kartës së debitit bëhet gjatë marrjes së kartës së debitit të përpunuar, në ekspoziturën e zgjedhur për komunikim.


 Formular aplikimi / Kërkesë për regjistrimin e klientit - person fizik
 Kërkesë për hapjen e llogarisë rrjedhëse transaksionale


Banka hap llogari për personat e verbër. Hapja e llogarisë për personin e verbër bëhet në prani të dy dëshmitarëve. Njëri nga dëshmitarët duhet të jetë i punësuar në Bankë, por mundet që edhe dëshmitari tjetër (të dy dëshmitarët) të jenë të punësuar në Bankë. Dëshmitarët i lexojnë klientit të gjithë përmbajtjen e Marrëveshjes dhe Kushteve të përgjithshme për hapjen dhe operimin me llogarinë rrjedhëse transaksionale. Klienti vërteton se i kupton plotësisht dhe se i pranon dispozitat e caktuara në këto dokumente, dhe i miraton të njëjtat duke nënshkruar Deklaratën me faksimil. Dëshmitarët e nënshkruajnë të njëjtën deklaratë me emrin dhe mbiemrin e plotë, dhe më këtë deklarojnë se klienti është i njohur dhe se i pranon kushtet dhe rregullat e caktuara në këto dokumente. Klientit i jepet kartë nënshkruese për llogarinë rrjedhëse transaksionale në të cilën është depozituar nënshkrimi me faksimil, të cilën klienti do ta përdorë edhe në të ardhmen gjatë kryerjes së transaksioneve në llogari


Shërbimi për hapjen e llogarisë rrjedhëse të transaksionit për një person të verbër mund të merret në Zyrën qëndrore të Bankës në Shkup, në filialet dhe ekspoziturat me punonjës përgjegjës.



Mbajtësi i llogarisë rrjedhëse transaksionale mund të autorizojë person tjetër i cili do të operojë me mjetet e llogarisë së tij/saj. Në momentin e dhënies së autorizimit duhet të jetë i pranishëm edhe personi që do të autorizohet. Autorizimi bëhet në filialet dhe ekspoziturat me punonjës përgjegjës e Bankës.


Me mjetet e llogarisë rrjedhëse mund të operoni përmes këtyre instrumenteve:

 • kartën nënshkruese – për kryerjen e pagesave me para të gatshme si edhe për bartjen e parave jo të gatshme në llogari tjera në Bankën Komerciale dhe llogari në bankat tjera;
 • kartë debiti– për pagesë/blerje të mallrave dhe shërbime tjera tregtare si edhe tërheqje të parave nga rrjeti i gjerë i ATM-ve (bankomateve) dhe terminaleve POS (terminale të pikës së shitjes) në vend dhe jashtë;
 • çek llogarie dhe bllok çeqesh blanko – për pagesat pa para të gatshme të personave fizikë dhe subjekteve juridike.

Shfytëzuesit e llogarisë mund të marrin informata mbi gjendjen e llogarisë bankare nëpër të gjitha sportelet e Bankës si edhe përmes shërbimit Bankë Interneti. Shërbimi "Bankë Interneti" mundëson kryerjen e të gjitha llojeve të pagesave pa para të gatshme nga llogaria rrjedhëse. Klientët të cilët zotërojnë një kartë debiti mund të marrin informata rreth ndryshimeve të llogarive të tyre bankare pas përdorimit të kartës përmes shërbimit SMS Banking (shërbime bankare përmes SMS) .


Tejkalim i lejuar (overdraft)


„Banka mundëson dy lloje të tejkalimit të lejuar (overdraft), tejkalim i lejuar me vlerë të caktuar dhe tejkalim i lejuar me vlerë fikse.


Tejkalimi i lejuar me vlerë të caktuar

Banka mund të miratojë tejkalim të lejuar me vlerë të caktuar, në lartësi jo më shumë se dy rroga mujore, në afat të vlefshmërisë prej 12 muajsh. Të gjithë pensionistët të cilët sigurimet e tyre pensionale ose invalidore i marrin në llogarinë transaksionale, Banka ju mundëson tejkalim të lejuar në lartësi të një pensioni, me afat të vlefshmërisë prej 12 muajsh. Nëse në llogari nuk kanë hyrë të ardhura (pensioni apo rroga) në afat prej dy muajve, respektivisht nëse klienti nuk i kryen rregullisht detyrimet e tij ndaj Bankës, tejkalimi i lejuar do të ndërpritet ose do të kufizohet në lartësi të vlerës së shfrytëzuar, deri në skadimin e tij. Në ditën e skadimit të tejkalimit të lejuar, Banka bën vlerësimin e tejkalimit të lejuar të aprovuar dhe nëse janë plotësuar kushtet e definuara në Marrëveshje, tejkalimi i lejuar në mënyrë automatike do të ripërtrihet me afat të vlefshmërisë prej 12 muajsh.


Tejkalimi i lejuar me vlerë fikse


Banka mund të miratojë tejkalim të lejuar me vlerë fikse, për llogaritë rrjedhëse transaksionale të cilat kanë të hyra në bazë rroge ose të ardhura tjera të rregullta mujore të pranueshme për Bankën në afat të vlefshmërisë prej 12 muajve. Vlera e miratuar nuk mund të jetë më e madhe se dy rroga (kur në llogari ka të hyra në bazë rroge), ose dy të ardhura mesatare mujore në bazë tjetër (mesatarja llogaritet për të hyrat në llogari në 6 muajt e fundit). Nëse në llogari nuk kanë hyrë të ardhura në afat prej dy muajve, tejkalimi i lejuar do të ndërpritet ose do të kufizohet në lartësi të vlerës së shfrytëzuar, deri në skadimin e tij. Në ditën e skadimit të tejkalimit të lejuar, Banka bën vlerësimin e tejkalimit të lejuar të aprovuar dhe nëse janë plotësuar kushtet e definuara në Marrëveshje, tejkalimi i lejuar në mënyrë automatike do të ripërtrihet me afat të vlefshmërisë prej 12 muajsh. Çdo ndryshim në lartësi të tejkalimit të lejuar bëhet duke i shtuar Marrëveshjes Aneks për shfrytëzimin e tejkalimit të lejuar.


 Kërkesë për miratimin e tejkalimit të lejuar
  Formular aplikimi / Kërkesë për regjistrimin e klientit – person fizik

 Kërkesë për të lidhur Marrëveshje për bashkëpunim afarist
  Formular aplikimi / Kërkesë për regjistrimin e klientit - subjekt juridik


Shërbimet e lidhura me tejkalimin e lejuar janë në dispozicion në Zyrën qëndrore të Bankës në Shkup, dhe në filialet dhe ekspoziturat me shërbime të zgjeruara.


Banka mund të lejojë tejkalim të lejuar (overdraft) për personat e verbër në prani të dy dëshmitarëve. Megjithatë, e nevojshme është që njëri prej dëshmitarët duhet të jetë i/e punësuar në Bankë, por mundet që edhe të dy dëshmitarët të jenë të punësuar në Bankë. Dëshmitarët i lexojnë klientit të gjithë përmbajtjen e informatave Para-kontraktuese për kushtet e ofruara për tejkalimin e lejuar në llogarinë rrjedhëse transaksionale dhe Marrëveshjen për shfrytëzimin e tejkalimit të lejuar në llogarinë rrjedhëse transaksionale. Klienti vërteton se i kupton dhe i pranon dispozitat dhe kushtet e caktuara në këto dokumente, duke nënshkruar Deklaratën me anë të faksimilit. Dëshmitarët e nënshkruajnë të njëjtën Deklaratë me emrin dhe mbiemrin e plotë dhe në këtë mënyrë deklarojnë se klienti është plotësisht i njoftuar me përmbajtjen e dokumenteve dhe se i pranon në tërësi të njëjtat.

Shërbimi për miratimin e tejkalimit të lejuar (overdraft) për një person të verbër mund të merret në Zyrën qëndrore të Bankës në Shkup, në filialet dhe ekspoziturat me punonjës përgjegjës.

  Deklarata për aprovimin e tejkalimit të lejuar për personat e verbër


Normat e interesit


Gjatë operimit me llogarinë rrjedhëse transaksionale, Banka i llogarit këto norma të interesit:*


NORMAT E INTERESIT PËR LLOGARINË RRJEDHËSE TRANSAKSIONALE


Norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese1.25%
Interesi depozitave0.00%
Norma e interesit për shumën e overdraftit7.95 pikë përqindjeje mbi normën e interesit referencë, dmth 9.20%
Interesi Overdraft norma për shuma mbi9.25%

 
* Normat e interesit jane ne përputhje me vendimin aktual të zbatueshëm të Bankës për normat e interesit. Normat efektive te interesit për llogaritë rrjedhëse jane te barabarta me normat nominale të interesit.

** Norma e interesit që zbatohet gjatë llogaritjes së interesit të pjesës së shfrytëzuar të tejkalimit të lejuar është 9,20%, ndërsa fitohet në atë mënyrë që normës referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese, e cila për momentin është 1,25%, i shtohet 7,95 pikë përqindjeje.

*** Në përputhje me Ligjin për marrëdhëniet obliguese, norma referuese për llogaritjen e kamatës ndëshkuese përcaktohet për çdo gjysëm vjetor kalendarik dhe zbatohet për gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysëm vjetorit). Normën referuese për llogaritjen e kamatës ndëshkuese, Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë e shpall në faqen e saj të internetit në fillim të gjysëm vjetorit.

Urdhër periodik


Pronari i llogarisë rrjedhëse transaksionale mund të aktivizojë urdhër periodik përmes së cilës e autorizon Bankën në emrin e tij/saj dhe nga mjetet e llogarisë së tij/saj rrjedhëse pa asnjë kompensim të kryejë pagesa të detyrimeve të ndryshme shtëpiake (faturat për energji elektrike, ngrohje, telefoninë fikse dhe mobile, internet dhe TV kabllovik), të bartë mjetet në llogari tjetër rrjedhëse, në librezë kursimi në denarë në Bankë, si dhe të paguajë kreditë e dhëna nga Komercijalna Banka.


Mbajtësi i llogarisë, në sportelet e Bankës Komerciale, mund të aktivizojë urdhër periodik për bartje të mjeteve nga llogaria e tij/saj në çfarëdo llogarie tjetër rrjedhëse në Bankë ose në banka të tjera, me kompensim sipas tarifës aktuale për pagesa.

УShërbimet e lidhura me urdhërin periodik janë në dispozicion në Zyrën qëndrore të Bankës në Shkup, dhe në filialet dhe ekspoziturat me shërbime të zgjeruara.


Personi i verbër mund të aktivizojë urdhër periodik në prani të dy dëshmitarëve. Njëri nga dëshmitarët duhet të jetë i punësuar në Bankë, por mundet që edhe dëshmitari tjetër (të dy dëshmitarët) të jenë të punësuar në Bankë. Dëshmitarët i lexojnë klientit të gjithë përmbajtjen e formularit për urdhër periodik të cilën duhet ta nënshkruajë klienti. Klienti vërteton se i kupton plotësisht dhe se i pranon dispozitat e caktuara në këto dokumente, dhe i miraton të njëjtat duke nënshkruar Deklaratën me faksimil. Dëshmitarët e nënshkruajnë të njëjtën deklaratë me emrin dhe mbiemrin e plotë, dhe më këtë deklarojnë se klienti është i njohur me përmbajtjen e dokumenteve dhe se i pranon kushtet dhe rregullat e caktuara në këto dokumente.


Shërbimi për hapjen e urdhërit periodik për një person të verbër mund të merret në Zyrën qëndrore të Bankës në Shkup, në filialet dhe ekspoziturat me punonjës përgjegjës.
 
 
 

Krejt çka duhet të bëni është të vini dhe në filialet dhe ekspoziturat me shërbime të zgjeruara e Bankës me faturën e fundit të paguar dhe me një dokument identifikimi dhe ta nënshkruani urdhërin periodik.



  Personi për kontakt



  Neda Radnjanska, Përgjegjës i shërbimit për llogaritë transakcionale
  Telefon: (02) 3168-265
  Fax: (02) 3220-987
  e-mail: neda.radnjanska@kb.com.mk
  Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
  Pranoj