• Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kalkulatori i kursimit


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruara


  • Kushtet e përgjithshmeKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kursimi për subjektet fizike

 

 

Kursimi paraqet vendimin më të zgjuar për secilin individ ose familje. Thënë në mënyrën më të thjeshtë, të kursyerit dhe paratë që i investojmë duke kursyer sot, sjellin të ardhura (normë interesi) nesër. Ajo që duhet të bëni është që shumat shtesë të mjeteve financiare, pa marrë parasysh se a janë shumë apo pak, a janë në denarë apo valutë, të investohen në formën e depozitimit në llogari të posaçme të kursimit në Bankë. Me këtë rast jepet librezë kursimi, në të cilën evidentohen të gjitha pagesat nga llogaria. Të dhënat për depozitimet e qytetarëve paraqesin fshehtësi afariste të Bankës.

 

Banka mund t’ju hap librezë kursimi personave nga vendi dhe jashtë në të gjitha sportelet dhe për këtë është e nevojshme vetëm letërnjoftimi ose pasaporta. Ekziston mundësia që me depozitat të menaxhojë edhe një person i autorizuar.

 

Mënyra e kursimit mund të jetë e ndryshme dhe kuptohet, varet nga zgjedhja Juaj. Kursimet mund t’i bëni në denarë ose në valutë të huaj, ku për secilën valutë ofrohet normë e ndryshme e interesit. Në kuadër të kursimit në denarë dhe në valutë ekzistojnë disa modele bazë të kursimit edhe atë, kryesisht, janë si në vijim:

 

 

  • Kursimi me të parë - ky lloj i depozitave është më fleksibil, përkatësisht pagesat nga dhe në llogarinë e kursimit mund të kryhen në çdo kohë dhe nuk lidhen me ndonjë periudhë të caktuar kohore të kursimit (depozitime të afatizuara);
  • Kursimi standard i afatizuar - mjetet e depozituara janë të kushtëzuara për një periudhë të caktuar kohore të afatizimit, që mund të jetë për 1, 3, 6, 12, 24 muaj, ose edhe më shumë, ku varësisht nga periudha e afatizimit ritet edhe norma e interesit. Për këtë lloj kursimesh fleksibiliteti i pagesave po ashtu është i pranishëm dhe varet nga lloji konkret i afatizimit. Norma e interesit llogaritet dhe paguhet në përfundim të afatizimit.
  • Kursimi i afatizuar me planifikim - depozita e kursyer lidhet me një periudhë të caktuar kohore të afatizimit, që mund të jetë 3, 6, 12, 24 muaj, ose më shumë, ku varësisht nga periudha e afatizimit rritet edhe norma e interesit. Për këtë lloj kursimesh fleksibiliteti i pagesave po ashtu është i pranishëm dhe varet nga lloji konkret i afatizimit. Norma e interesit llogaritet në afat mujor, sipas datës së pagesës së parë të realizuar në llogarinë tuaj të transaksionit në denarë.

 

 

Ju lutemi, informohuni më në detaje për modelet e ndryshme të kursimit dhe vendosni për atë produkt të kursimit të Komercijalna Banka AD Skopje, i cili ju përgjigjet më së shumti juve. Që të filloni të kurseni zgjidhni modelin e kursimeve në denarë ose në valutë:

 Personat për kontaktMarija Stojanovski, Përgjegjës i shërbimit për kursime
Telefon: (02) 3168-178
Fax: (02) 3211-300
e-mail: marija.stojanovski@kb.com.mk

Cveta Josifovska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor
Telefon: (02) 3168-165
Fax: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj