• Филијали и експозитури на Банката


  • Штеден калкулатор


  • Барање за регистрација на клиент


  • Најчесто поставувани прашања



Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Отворено денарско штедење



Отвореното денарско штедење на Комерцијална банка АД Скопје е најфлексибилниот начин на штедење на Вашите пари. Овој штеден производ овозможува повеќекратни уплати и подигнувања во текот на траењето на орочувањето, зависно од Вашите потреби.


Минималниот износ за орочување е 3.000,00 денари.


Рокот на орочување е 3, 6 и 12 месеци.



За Вашиот отворен денарски штеден влог ќе Ви биде издадена штедна книшка во која се впишуваат уплатите, исплатите, состојбата и пресметаните камати по штедниот влог. Отворањето на штедна книшка се врши со лична карта за домашни лица и пасош за странски лица, на сите шалтери на Банката во експозитурите во Скопје, како и во филијалите и експозитурите низ Републиката.



Каматни стапки


За отворените денарски штедни влогови, Банката ја плаќа следната камата:



Износ во денари3 месеци6 месеци12 месеци
Од 3,000.00-100,000.000.03%0.03%0.10%
Од 100,001.00-500,000.000.04%0.04%0.20%
Над 500,001.000.05%0.05%0.30%


Комитентот може да преминува од една скала на орочување во друга, со автоматска промена на висината на каматната стапка.



Каматата се пресметува месечно и се исплаќа на крај од месецот - во рок од седум дена, во спротивно се припишува на влогот. Постои можност каматата да се префрли на тековна сметка или на денарска книшка по видување.



Вкупните депозити на депонентите во банката се осигурани во Фондот за осигурување на депозити. Фондот ги обештетува вкупните депозити по депонент (ЕМБГ), но не повеќе од денарска противвредност на 30.000 евра во една банка, филијала на странска банка или штедилница, пресметана по среден курс на НБРМ. Во наведениот износ се пресметува главнината на депозитот, пресметаната и припишана камата, како и непристигнатата камата до денот на конечноста на решението. Ако Вашиот депозит го надминува законско пропишаниот максимум, разликата во износот, имате право да ја побарувате од стечајната маса на Банката.

 



Лица за контакт



Марија Стојановски, Раководител на одделение за штедење
Телефон: (02) 3168-178
Факс: (02) 3211-300
e-mail: marija.stojanovski@kb.com.mk

Цвета Јосифовска, Самостоен стручен соработник-контролор
Телефон: (02) 3168-165
Факс: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk
Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам