• Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kalkulatori i kursimit


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruara


  • Kushtet e përgjithshmeKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kursimi i afatizuar me planifikim

 

Për shkak të llogaritjes së pagesës dhe normës së interesit ky lloj i depozitave në denarë më së shumti iu përgjigjet depozituesve që dëshirojnë të realizojnë të ardhura shtesë mujore. Përkatësisht, norma e interesit llogaritet dhe paguhet çdo muaj në datën në të cilën është afatizuar depozita dhe menjëherë është në dispozicion në llogarinë e transaksionit ose librezën e kursimit me të parë në denarë.

 

Për depozitën tuaj në denarë, do t’ju lëshohet librezë kursimi, në të cilën do të regjistrohen pagesat, gjendja dhe normat e interesit të depozitës. Hapja e librezës së kursimit bëhet me letërnjoftim për personat nga vendi dhe me pasaportë për personat jashtë vendit, në të gjitha sportelet e Bankës në degët në Shkup si dhe në filialet dhe degët nëpër Republikë.

 

Normat e interesit janë për periudhë vjetore dhe janë të ndryshueshme ose fikse varësisht nga periudha e afatizimit.

 

Normat e interesit për depozitat e afatizuara në denarë me normë fikse të interesit (kursim me planifikim)

 

Për kursimet në denarë të afatizuara për periudhë prej 24 dhe 36 muaj, Banka ofron normë interesi të ndryshueshme, të shënuar më poshtë në Tabelë (vlejnë për kontratat e lidhura në periudhën midis 01.10.2017 dhe 30.09.2019):

Për depozita të afatizuara për 24 muaj 0,09 p.p. mbi Normën referuese të interesit

Për depozita të afatizuara për 36 muaj 0,49 p.p. mbi Normën referuese të interesit

 

Normat e interesit për depozitat e afatizuara në denarë me normë të ndryshueshme të interesit (kursim me planifikim)

 

 

Depozita minimale për afatizim me transferim mujor të normës së interesit  është 100.000,00 denarë. 

Normat stimuluese të interesit për depozitat e afatizuara në denarë

 

Depozitat e përgjithshme të depozituesve në Bankë janë të siguruara në Fondin për sigurimin e depozitave. Fondi i kompenson depozitat e përgjithshme për secilin depozitues (NUAQ), por jo më shumë se kundërvlera në denarë e 30.000 euro në ndonjërën bankë, filialin e ndonjë banke të huaj ose kursimore, e llogaritur sipas kursit mesatar të BPRM-së. Në shumën e lartpërmendur llogaritet kryegjëja e depozitës, norma e interesit e llogaritur dhe e paraparë si dhe norma e pamaturuar e interesit deri në ditën e përfundimit të vendimit. Nëse depozita juaj e tejkalon maksimumin e paraparë, për atë pjesë që e tejkalon këtë maksimum, keni të drejtën ligjore ta kërkoni atë nga pasuria falimentuese e bankës.

 Personat për kontaktMarija Stojanovski, Përgjegjës i shërbimit për kursime
Telefon: (02) 3168-178
Fax: (02) 3211-300
e-mail: marija.stojanovski@kb.com.mk

Cveta Josifovska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor
Telefon: (02) 3168-165
Fax: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj