• Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kalkulatori i kursimit


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruara


  • Kushtet e përgjithshmeKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Normat e interesit për depozitat e kursimit në denarë

 

Komercijalna Banka AD Skopje ju ofron normat e interesit vijuese për depozitat në denarë:

  

Depozita të afatizuara me normë fikse të interesit

Norma e interesit vjetore/ndrysh.

Mënyra e pagesës së interesit

Vlen prej:

Me të parë

0.01%

në fund të vitit kalendarik

01.08.2015

për 1 muaj

0.02%

pas kalimit të afatit

01.04.2017

për 3 muaj

0.05%

pas kalimit të afatit

01.03.2020

për 6 muaj

0.05%

pas kalimit të afatit

01.03.2020

për 12 muaj

0.30%

pas kalimit të afatit

01.03.2020

për 24 muaj

1.00%

pas kalimit të afatit

01.03.2020

për 36 muaj

1.20%

pas kalimit të afatit

01.03.2020

 

Norma e ndryshueshme e interesit për depozitat në denarë

(vlejnë për kontratat e lidhura në periudhën midis 01.10.2017 dhe 30.09.2019)

Për depozita të afatizuara për 24 muaj 0,09 p.p. mbi Normën referuese të interesit

Për depozita të afatizuara për 36 muaj 0,49 p.p. mbi Normën referuese të interesit

 

për 24 muaj

1.62%

mujore

01.07.2020

për 36 muaj

2.02%

mujore

01.07.2020

Në krye ^

 

 

Normat e interesit për kursimin e afatizuar me planifikim në denarë

 

 

Depozita të afatizuara me normë fikse të interesit

Norma e interesit

Mënyra e pagesës së interesit

Vlen prej:

për 3 muaj

0.05%

mujore

01.03.2020

për 6 muaj

0.05%

mujore

01.03.2020

Për 12 muaj

0.30%

mujore

01.03.2020

Për 24 muaj

1.00%

mujore

01.03.2020

Për 36 muaj

1.20%

mujore

01.03.2020

 

 

Për kursimet në denarë të afatizuara për periudhë prej 24 dhe 36 muaj, Banka aplikon normë interesi të ndryshueshme, të shënuar më poshtë në Tabelë:

(vlejnë për kontratat e lidhura në periudhën midis 01.10.2017 dhe 30.09.2019)

Për depozita të afatizuara për 24 muaj 0,09 p.p. mbi Normën referuese të interesit

Për depozita të afatizuara për 36 muaj 0,49 p.p. mbi Normën referuese të interesit

 

 

 

për 24 muaj

1.62%

mujore

01.07.2020

për 36 muaj

2.02%

mujore

01.07.2020

Në krye ^

 

 

Normat e interesit të kursimit të afatizuar në denarë për fëmijë “Ververiçka”

 

Depozita të afatizuara me normë fikse të interesit

Norma e interesit

Mënyra e pagesës së normës së interesit

Vlen prej:

Me të parë

0.01%

në fund të vitit kalendarik

01.08.2015

për 1 muaj

0.02%

pas kalimit të afatit

01.04.2017

për 3 muaj

0.05%

pas kalimit të afatit

01.03.2020

për 6 muaj

0.05%

pas kalimit të afatit

01.03.2020

për 12 muaj

0.30%

pas kalimit të afatit

01.03.2020

për 24 muaj

1.00%

pas kalimit të afatit

01.03.2020

për 36 muaj

1.20%

pas kalimit të afatit

01.03.2020

 

 

Për kursimet në denarë të afatizuara për periudhë prej 24 dhe 36 muaj, Banka aplikon normë interesi të ndryshueshme, të shënuar më poshtë në Tabelë:

(vlejnë për kontratat e lidhura në periudhën midis 01.10.2017 dhe 30.09.2019)

Për depozita të afatizuara për 24 muaj 0,09 p.p. mbi Normën referuese të interesit

Për depozita të afatizuara për 36 muaj 0,49 p.p. mbi Normën referuese të interesit

 

për 24 muaj

1.62%

mujore

01.07.2020

për 36 muaj

2.02%

mujore

01.07.2020

Në krye ^

 Personat për kontaktMarija Stojanovski, Përgjegjës i shërbimit për kursime
Telefon: (02) 3168-178
Fax: (02) 3211-300
e-mail: marija.stojanovski@kb.com.mk

Cveta Josifovska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor
Telefon: (02) 3168-165
Fax: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk