• Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kalkulatori i kursimit


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruaraKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Depozita e kursimit për fëmije në valutë të huaj „Ververicka (Ketri)“Depozita e kursimit „”Ververicka”“ është një kursim i hapur për fëmijët nën moshën 12 vjeçare. Kjo depozitë kursimi i mundëson më të vegjëlit të edukohen me ndjenjën e kursimeve që nga ditët e tyre më të hershme, duke i mësuar në të njëjtën kohë me rëndësinë dhe vlerën e kursimit. Përveç statusit të veçantë të produktit të dedikuar për fëmijët, kursimi me „”Ververicka”“ ofron një normë interesi mjaft të favorshëm ku depozita e kursimit sjell investim dhe një të ardhme më të sigurtë të fëmijës Tuaj.


Shuma minimale për afatizim është 15 EUR (ose kundërvlera në valutë tjetër).


Afati i depozitës është 3, 6 dhe 12 muaj.Gjatë hapjes së depozitës së kursimit të fëmijëve në valutë të huaj Banka do t’ju pajisë me një librezë kursimi „”Ververicka”“ në të cilën do të evidentohen të gjitha pagesat, tërheqjet, gjendja dhe interesi i llogaritur i depozitës së kursimit, në valutën përkatëse. Për të hapur një librezë kursimi duhet të jetë i pranishëm një prind dhe nevojitet certifikata e lindjes së fëmijës.Gjatë hapjes së librezës së kursimit, kursyesi i Juaj i vogël do të pajiset më një dhuratë speciale - kasë kursimi.Hapja e librezave të kursimit për fëmijë mund të bëhet në këto degë të Bankës në Shkup: GTC, Bunjakovec, Partizanska, Karposh III, Gjorçe Petrov, Kapistec, 11 Tetori, Draçevë, Jane Sandanski, Skopjanka, Avtokomandë, Magjari, Cvetan Dimov, Zyrën Qëndrore të Bankës, si dhe në të gjitha degët dhe filialet e Bankës nëpër qytetet e RM.Normat e interesit


Për depozitat e hapura të kursimit për fëmijë në valutë të huaj, Banka paguan këto interesa:Shuma në EUR3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.01%0.01%0.05%
Mbi 51 Euro0.01%0.01%0.10%
Shuma në USD3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.01%0.02%0.04%
Mbi 51 Euro0.01%0.03%0.05%
Shuma në GBP3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.02%0.03%0.09%
Mbi 51 Euro0.03%0.04%0.10%
Shuma në CHF3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.001%0.001%0.001%
Mbi 51 Euro0.001%0.001%0.001%
Shuma në CAD3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.02%0.03%0.14%
Mbi 51 Euro0.03%0.04%0.15%
Shuma në AUD3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.10%0.20%0.25%
Mbi 51 Euro0.20%0.30%0.35%


Kursyesi mund të ndryshojë afatin e depozitës, ku në mënyrë automatike ndryshon edhe lartësia e normës së interesit.Interesi llogaritet në bazë mujore dhe paguhet në fund të muajit – në afat prej shtatë ditësh, në të kundërtën i shtohet depozitës.


 

Banka i siguron depozitat e kursyesve të vet në Fondin e sigurimit të depozitave. Fondi do të kompenzojë depozitat e siguruara për depozitues (NUAQ – numri i amë), por jo më shumë se 30.000 EUR (në kundërvlerë të denarit) në një bankë, filialë të një banke jashtë vendit, apo Kursimore, e llogaritur sipas kursit të mesëm të këmbimit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë (BPRM). Në shumën e specifikuar llogaritet shuma kryesore e depozitës, interesi i llogaritur dhe i shtuar, si edhe interesi i paarritur deri në ditën e aktvendimit. Nëse depozita juaj e tejkalon maksimumin e paraparë, për atë pjesë që e tejkalon këtë maksimum, keni të drejtën ligjore ta kërkoni atë nga pasuria falimentuese e bankës.Personat për kontaktMarija Stojanovski, Përgjegjës i shërbimit për kursime
Telefon: (02) 3168-178
Fax: (02) 3211-300
e-mail: marija.stojanovski@kb.com.mk

Cveta Josifovska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor
Telefon: (02) 3168-165
Fax: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj