• Shembull i kredisë


 • Kalkulatori i kredisë


 • Kërkesë


 • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kredi konsumatore me dedikim përmes tregtarit – Neptun


  

Vlera e kredisë

prej 10.000,00 denarë deri në 120.000,00 denarë

Afati i shlyerjes 12,18,24,36,48,60 muaj
Qëllimi i kredisë Pagesa e harxhimeve për blerjen e produkteve përmes NEPTUN MAKEDONIJA DOO SKOPJE
Norma nominale e interesit
 • 9.5% në denarë e ndryshueshme (norma referuese e interesit prej 1.53% e rritur për 7.97 %, por jo më shumë se Interesi ndëshkues ligjor për kërkesat në denarë)*
 •  0% në periudhat promovuese
*Si normë referuese e interesit përdoret norma që është publikuar dhe është në dispozicion në ueb faqen e BPRM-së (www.nbrm.mk) çdo 25.06. dhe në çdo 25.12. nën emërtimin„norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutorе“ dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit). Norma referuese e interesit që vlen për momentin është 1,53%. Banka do ta shpallë rregullisht në ueb faqen e saj normën e vlefshme referuese të interesit për llogaritjen e interesit.KËTU
Norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (NSHP) 11.31% vjetore (në shumën e NSHP ndikon afati i shlyerjes së kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshira në llogaritjen e NSHP dhe shuma e normës nominale të interesit)
Shlyerja e parakohshme Pa pagesë për shlyerjen e parakohshme të pjesshme ose të plotë të kredisë
E drejta për përdorim:
 • Pranuesit e rrogës në Bankë prej min.12.000 denarë;
 • Pensionistët që e marrin pensionin e tyre në llogari në Bankë prej minimum 9.000,00 denarë;
 • Kredikërkues në marrëdhënie të punës me kohë të pacaktuar;
 • kësti mujor të mbulohet me 1/2 e të ardhurave neto mujore të lira;
 • Mosha e kredikërkuesit, gjatë pagesës së këstit të fundit, nuk duhet të kalojë 70 vjet;
 • Kredikërkuesit të jenë të klasifikuar në kategorinë e rrezikut shkronja ”A” në Regjistrin e kredive të BPRMV dhe në Bankë.
 • Kredikërkuesit duhet të jenë anëtarë të programit të besnikërisë të ndërmjetësuesit të kredisë “NEPTUN haPPy"
Shpenzimet për kredinë
 • 3% pagesë për miratimin dhe përpunimin e kredisë minimum 700,00 denarë
 • Interesi i periudhës grejs sipas normës së interesit të kredisë (pagesa për miratimin/përpunimin dhe interesin e periudhës grejs paguhen nga kredikërkuesit në sallonet e NEPTUN Maqedoni)
 • 300 denarë për kontroll në Byronë Maqedonase të Kreditimit (Paguhet gjatë parashtrimit të aplikacionit nga kredikërkuesi në sallonet e NEPTUN Maqedoni, pavarësisht nëse kredia miratohet apo jo)
Sigurimi
 • urdhër periodik
 • ndalesë administrative nga rroga
 • pa garantues
Mënyra e pagesës
 • këste mujore
 • • pagesa e anuitetit – në ditën e 16-të të muajit
Dokumentacioni i nevojshëm
 • Kërkesë për kredi, e vërtetuar me vula dhe nënshkrime nga ana e personit juridik ku është punësuar kërkuesi (formular nga Banka);
 • Çeku i fundit i pensionit
 • Deklaratë e vërtetuar nga llogaria devizore e klientit të cilit i paguhet pensioni nga jashtë (vlen për personat që marrin pension nga jashtë);
 • Formulari М1/М2 (për të punësuarit)
 • Fotokopje e letërnjoftimit ose pasaportës


Komercijalna Banka AD Skopje ruan të drejtën të refuzojë kërkesën për kredi.

 
* Për më shumë informata drejtohuni në:
* Për më shumë informata drejtohuni në:
naselenie.krediti@kb.com.mk

ose në qendrën për kontakt: 
(02) 3 296 800

contact@kb.com.mk

 Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj