• Pyetjet më shpesh të parashtruaraKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

OFERTË PUBLIKE për ndryshimin e kushteve kontraktuale për produktet e kredisë për shkak të korona-krizës

 

 

Në bazë të Vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për metodologjinë e menaxhimit të rrezikut të kredisë së BPRMV-së ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 76/20 nga 24.03.2020) dhe Dekretit me fuqi ligjore për mënyrën e ndryshimit të kushteve kontraktuese të ekspozimeve kredituese tek bankat dhe kursimoret  (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 80 nga 27.03.2020), me qëllim të lehtësimit të pasojave të pandemisë COVID-19, Komercijalna Banka AD Skopje në 30.03.2020,e shpall këtë

 

 

OFERTË PUBLIKE numër 09-600-15831/1

për ndryshimin e kushteve kontraktuese për produktet e kredisë për personat fizikë

 

 

Oferta vlen për të gjithë personat fizikë – klientë të Bankës, të cilët kanë kredi, karta të kredisë dhe/ose tejkalime të lejuara të cilat në 29.02.2020 janë klasifikuar në kategorinë e rrezikut shkronja A, B ose V dhe nuk kanë status të ekspozimit kreditor jofunksional.

 

Kushtet e hollësishme të Ofertës sipas llojit të produktit:

 

 

I.              Oferta për KREDI

 

1.    Periudha Grejs: Banka Ju mundëson periudhë grejs për shlyerjen e (gjashtë) kësteve mujore (principal dhe interes). Në perudhën prill – shtator 2020 NUK do të maturohet/paguhet kësti i kredisë.   

2.    Prolongimi i afatit të shlyerjes: Afati i fundit i shlyerjes së kredisë shtyhet për 6 (gjashtë) muaj.

3.    Interesi i llogaritur gjatë kohës së periudhës grejs: Për gjithë kohëzgjatjen e periudhës grejs, Banka do të llogarisë interes sipas normës së interesit të parashikuar në Marrëveshjen e kredisë. Pas kalimit të periudhës grejs të parashikuar prej 6 (gjashtë) muaj, interesi i përllogaritur në periudhën grejs do të kapitalizohet (shtohet) në bilancin/saldon e kredisë dhe do të shpërndahet për pagesë në mënyrë të barabartë në këstet në përputhje me planin e ri të amortizimit. Banka nuk do të llogarisë interes në interesin e kapitalizuar.

4.    Urdhëri periodik dhe ndalesa administrative: Gjatë kohës së periudhës grejs, urdhëri periodik për pagesë të detyrimeve kreditore do të vihet në pritje. Nëse paguani kredinë Tuaj me ndalesë administrative, Ju lutemi njoftoni punëdhënësin Tuaj për ta vënë në pritje ndalesën administrative gjatë periudhës grejs.

5.    Pagesat e pavarura në nën-llogarinë e kredisë: Gjatë kohës së periudhës grejs, keni të drejtë që vetë të bëni pagesa në nën-llogarinë kreditore, ndërsa Banka, me këto mjete do të veprojë si vijon:

a.    Të gjtha pagesat në nën-llogarinë kreditore të bëra gjatë periudhës grejs, për nën-llogarinë kreditore e cila nuk ka detyrime të maturuara, do të evidentohen si avanse të pranuara gjatë periudhës grejs. Në shtator të vitit 2020, të gjitha avanset e pranuara në nën-llogarinë kreditore do të evidentohen në mënyrë kumulative si një pagese për të ulur principalin e pamaturuar dhe pa dorëzim të kërkesës me shkrim nga shfrytëzuesi i kredisë, do të bëhet ulje e saldos së kredisë.   

b.    Të gjitha pagesat në nën-llogarinë kreditore të bëra gjatë periudhës grejs, për nën-llogarinë kreditore e cila ka detyrime të maturuara, do të evidentohen për mbyllje të detyrimeve të maturuara sipas rradhës dhe në afatin e paraparë në Marrëveshjen e kredisë.  Për pagesat që pasojnë pas mbylljes së detyrimeve të maturuara do të veprohet në përputhje me pikën 5, paragrafi a i kësaj Oferte.  

6.    Plani i ri i amortizimit për pagesë: Pas evidentimit të të gjitha ndryshimeve në saldon e kredisë të parapara në pikat 3 dhe 5 të kësaj Oferte, si dhe në përputhje me ndryshimin në pikën 2, në shtator 2020 Banka do të hartojë një plan të ri të amortizimit për pagesë të kredisë dhe duke filluar nga tetori 2020, do të vazhdojë maturimi i rregullt i kësteve të kredisë. Banka do të njoftojë shfrytëzuesin e kredisë për shumën e re të këstit sipas mënyrës së parashikuar në Marrëveshjen e kredisë.  

7.       Rradhitja e llogaritjes pas përgatitjes së planit të ri të amortizimit: Pas përgatitjes së planit të ri të amortizimit për pagesë të përmendur në pikën 6, gjatë gjithë periudhës së mëtutjeshme të vlefshmërisë së Marrëveshjes së kredisë, në rradhitjen e llogaritjes të parashikuar në Marrëveshje, interesit të kapitalizuar do t'i jepet përparësia e pagesës përpara principalit për kredinë, ashtu që Banka nga pagesat e bëra do ti mbyllë detyrimet sipas afatit të maturimit të tyre sipas kësaj rradhitje: harxhimet e kredisë, kamatat, kamata e kapitalizuar dhe principali për kredi. Kjo rradhitje e llogaritjes do të zbatohet gjithashtu edhe në rast të pagesës së parakohshme të pjesës së pamaturuar të kredisë.  

8.    Likuidimi i kredisë gjatë periudhës grejs: Nëse shfrytëzuesi i kredisë bën një shlyerje të plotë të kredisë gjatë periudhës grejs, do të zbatohen dispozitat e parapara në Marrëveshjen e Kredisë.

9.    Veprimi juridik i Ofertës: Veprimi juridik i kushteve të ndryshuara të marrëveshjes së kredisë është gjithashtu i vlefshëm për të gjithë dokumentacionin përcjellës kontraktues (planet e amortizimit, urdhërat periodik dhe dokumente të tjera), të gjitha dokumentet noteriale dhe të sigurimit (marrëveshjet për posedimin/joposedimin e pengut, kambialet, garancitë, marrëveshjet e qasjes ndaj borxhit, dhe kontratat e tjera për çfarëdo lloj sigurimi tjetër), edhe atë pa lidhur kontrata/anekse të reja me marrëveshjet ekzistuese, dokumentet noteriale dhe instrumentet tjera për sigurim, si dhe pa bërë ndryshime në të dhënat veçmë të regjistruara në librat dhe regjistrat publik.

10.  Kushti për akumulim: Oferta është e pandashme dhe do të jetë e vlefshme vetëm pas përmbushjes dhe pranimit kumulativ të të gjitha kushteve të lartëpërmendura për secilën Marrëveshje të kredisë.

11.  Dispozitat tjera kontraktuale:Të gjitha dispozitat tjera kontraktuale të marrëveshjes ekzistuese, të cilat nuk janë të përfshira në këtë ofertë, mbeten të vlefshme për të gjithë kohëzgjatjen e Marrëveshjes.

 

II.            Oferta për KARTAT E KREDISË

 

1.   Periudha grejs: Në periudhën 01.04. - 30.09.2020 (6 (gjashtë) muaj), shuma e pagesës minimale mujore do të jetë 0% e limitit të shfrytëzuar të kredisë në fund të muajit, respektivisht NUK do të ketë maturim të shumës mujore për pagesë. 

2.   Lartësia e limitit kreditor: Shuma e limitit kreditor të miratuar nuk do të ulet deri më 30.09.2020.

3.   Interesi i llogaritur gjatë kohës së periudhës grejs: Gjatë periudhës grejs, Banka do të llogarisë dhe tarifojë interes në përputhje me dispozitat e parapara në Marrëveshjen për shfrytëzimin e kartës së kredisë. Për shumën e interesit të përllogaritur dhe kompensimet e rregullta mujore të parashikuara në Marrëveshje, Banka do të rrisë shumën e limitit të kredisë dhe llogaria nuk do të ketë trajtim të limitit të tejkaluar të kredisë.

4.   Urdhëri përiodik: Në periudhën grejs, urdhëri periodik për pagesë të detyrimeve për kartën e kredisë do të vihet në pritje.

5.   Periudha e kthimit në pagesë të rregullt: Duke filluar prej 01.10.2020, si bazë e përllogaritjes së shumës minimale për pagesë të paraparë në Marrëveshjen për kartën e kredisë, do të përdoret borxhi në llogari me gjendjen e dt. 30.09.2020.

6.   Depozita të pavarura në kartën e kredisë: Gjatë kohës së periudhës grejs, keni të drejtë individualisht të depozitoni në kartën e kredisë. Të gjitha depozitat në llogarinë e kartës së kredisë të bëra në periudhën grejs do të evidentohen si të hyra në llogari dhe do të jenë në dispozicion dhe mund të përdoren nga shfrytëzuesi i kartës.

7.   Veprimi juridik i Ofertës: Veprimi juridik i kushteve të ndryshuara të marrëveshjes për shfrytëzim të kartës së kredisë është i vlefshëm pa lidhur marrëveshje/aneks të ri me marrëveshjen ekzistuese.  

8.   Kushti për akumulim: Oferta është e pandashme dhe do të jetë e vlefshme vetëm pas përmbushjes dhe pranimit kumulativ të të gjitha kushteve të lartëpërmendura për secilën Marrëveshje të kartës së kredisë.

9.   Dispozitat tjera kontraktuale:Të gjitha dispozitat tjera kontraktuale të marrëveshjes ekzistuese, të cilat nuk janë të përfshira në këtë ofertë, mbeten të vlefshme për të gjithë kohëzgjatjen e Marrëveshjes.

 

 

 

 

III.           Oferta për TEJKALIM TË LEJUAR në llogarinë e transaksionit  

 

1.    Afati i përdorimit të tejkalimit të lejuar: Banka automatikisht jua vazhdon afatin e përdorimit të tejkalimit të lejuar deri në 30.09.2020.

2.    Shuma e miratuar e tejkalimit të lejuar: Shuma e tejkalimit të lejuar nuk do të ulet deri në 30.09.2020, pavarësisht nëse llogaria ka të hyra të rregullta mujore.

3.    Interesi: Në periudhën 01.04.-30.09.2020, Banka do të llogarisë dhe tarifojë interesin në përputhje me dispozitat e parapara në Marrëveshjen me të cilin është rregulluar tejkalimi i lejuar. Për shumën e interesit të llogaritur dhe kompensimet e rregullta mujore, Banka do të rrisë shumën e tejkalimit të lejuar dhe llogaria nuk do të ketë trajtim të minusit të palejuar.  

4.    Pas skadimit të afatit të pikës 1, do të zbatohen dispozitat e rregullta të parapara në Marrëveshjen me të cilën është rregulluar tejkalimi i lejuar.  

5.    Veprimi juridik i Ofertës: Veprimi juridik i kushteve të ndryshuara të marrëveshjes për tejkalim të lejuar në llogarinë e transaksionit është i vlefshëm pa lidhur marrëveshje/aneks të ri me marrëveshjen ekzistuese. 

6.    Kushti për akumulim: Oferta është e pandashme dhe do të jetë e vlefshme vetëm pas përmbushjes dhe pranimit kumulativ të të gjitha kushteve të lartëpërmendura për secilën Marrëveshje individuale me të cilën është rregulluar tejkalimi i lejuar.

6.    Dispozitat tjera kontraktuale: Të gjitha dispozitat tjera kontraktuale të marrëveshjes ekzistuese, të cilat nuk janë të përfshira në këtë ofertë, mbeten të vlefshme për të gjithë kohëzgjatjen e Marrëveshjes.

 

 

KUSHTET KONTRAKTUESE PËR TË GJITHA LLOJET E PRODUKTEVE

 

Duke shpallur këtë Ofertë në ueb faqen e Bankës, konsiderohet se Oferta u është dërguar të gjithë personave fizikë që janë përdorues të produkteve të kredisë, debitorëve solidar  dhe debitorët e pengut, në ditën e shpalljes.

 

 

Të gjithë personat fizikë që janë përdorues të produkteve të kredisë, debitorët solidar dhe debitorët e pengut, të cilët i plotësojnë kushtet e kësaj Oferte, dhe dëshirojnë të vazhdojnë me pagesat e rregulltа pa ndryshuar kushtet kontraktuale, në afat prej 10 (dhjetë) ditëve nga shpallja e kësaj Oferte, gjegjësisht më së voni deri në 09.04.2020, i në orën 16:00, kanë të drejtë të REFUZOJNË Ofertën duke e njoftuar Bankën në mënyrë elektronike ose me shkrim, në të kundërtën Oferta do të konsiderohet se është pranuar. Nëse personi fizik ka më shumë produkte kreditore dhe/ose nën-kredi në Bankë, ai ose ajo ka të drejtë të vendosë individualisht për të refuzuar Ofertën për secilin produkt dhe duhet të përmendë secilin produkt dhe nën-llogari veç e veç për të cilën e refuzon Ofertën.

 

Personat fizikë të cilët nuk do ta refuzojnë Ofertën e Bankës deri në 09.04.2020, llogaritet se e kanë pranuar Ofertën, me çka të gjitha kushtet e kësaj Oferte bëhen dispozita kontraktuese të cilat janë pjesë përbërëse e kontratave të lidhura me personat fizikë, përdorues të produkteve të kredisë, debitorët solidar, dhe debitorët e pengut. 

 

Kushtet e ndryshuara të Marrëveshjeve për kredi, Marrëveshjeve për kartat e kredisë dhe Marrëveshjeve për tejkalim të lejuar, si dhe të gjitha dokumentet noteriale dhe të sigurimit (marrëveshjet për posedimin/joposedimin e pengut, kambialet, garancitë, marrëveshjet e qasjes ndaj borxhit dhe kontratat e tjera për çfarëdo lloj sigurimi tjetër), për personat fizikë përdorues të produkteve të kredisë, debitorët solidar dhe debitorët e pengut, prodhojnë veprime juridike pas skadimit të afatit prej 10 (dhjetë) ditëve nga shpallja e kësaj Oferte, pa lidhur kontrata dhe/ose anekse të reja me marrëveshjet ekzistuese, dokumentet noteriale dhe instrumentet tjera për sigurim, si dhe pa bërë ndryshime në të dhënat veçmë të regjistruara në librat dhe regjistrat publik.

 

 


SHËNIM I RËNDËSISHËM:

 

Personat fizikë të cilët E PRANOJNË Ofertën NUK KA NEVOJË të njoftojnë Bankën, dhe kushtet kontraktuese llogariten si të ndryshuara në përputhje me këtë Ofertë në 10.04.2020.

 

Njoftim dërgojnë vetëm klientët të cilët E REFUZOJNË Ofertën, edhe atë vetëm përmes NJËRËS nga mënyrat e ofruara si më poshtë:

 

А.        Njoftim i drejtpërdrejtë në formë elektronike duke plotësuar KËTË FORMULAR

 

(Linku Ju çon tek formulari i gatshëm për njoftim, ku ju duhet të plotësoni numrin e llogarisë së transaksionit (15 shifra) dhe 6 shifrat e fundit të numrit tuaj amë (NUAQ). Pasi të keni shënuar këto të dhëna dhe pas verifikimit të tyre në bazën e Bankës do të hapet një dritare e re ku janë rradhitur të gjitha produktet e kredisë (si lëndë e Ofertës) që i keni në Bankë, dhe ju bëni zgjedhjen duke shënuar produktin e kredisë për të cilën ju e REFUZONI Ofertën. Përveç kësaj, krahas zgjedhjes suaj, duhet të shënoni edhe numrin e celularit tuaj dhe adresën e e-mailit për ndonjë kontakt eventual të ardhshëm. Deri në afatin e fundit të Ofertës, Ju mund të ndryshoni mendimin tuaj dhe të bëni zgjidhje të re, me çka do të duhet të llogoheni përsëri në formularin e shpallur).

 

OSE

 

B.       Njoftim me shkrim në adresën në vijim:

 

Rr. Orce Nikolov nr. 3, 1000 Shkup, me shënim „Refuzim i Ofertës publike numër 09-600-15831/1 NGA 30.03.2020”, ku në vetë dokumentin duhet të shënoni emrin dhe mbiemrin, datën dhe nënshkrimin tuaj, si edhe të gjitha produktet veç e veç dhe numrat e nën-llogarive për të cilat refuzohet Oferta:

  • Numri i llogarisë së transaksionit ku është miratuar tejkalimi i lejuar
  • Numri i të gjitha nën-llogarive kreditore veç e veç
  • Numrat e fundit (6 shifrat) të numrit të kartës së kredisë

 

Të gjitha njoftimet me shkrim, të cilat do të pranohen në arkivin e Bankës në adresën e lartëpërmendur ose të dërguara me postë me vulë postare në zarf gjatë afatit sa vlen Oferta, gjegjësisht deri në 09.04.2020, do të pranohen sipas vlefshmërisë së Ofertës.

 

Data e Ofertës publike: 30.03.2020

 

KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE

 

 

Linqe informative:

 

 Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj